0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura w walucie obcej w KSeF – jaki należy zastosować kurs przeliczeniowy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie przedsiębiorca ma możliwość dobrowolnego wystawiania faktur w KSeF. Niemniej już niedługo fakturowanie w KSeF stanie się obowiązkiem podatników. Podatnik ma możliwość dokumentowania sprzedaży zarówno w walucie krajowej, jak i obcej. Warto zatem zwrócić uwagę na zastosowanie prawidłowego kursu przeliczeniowego, gdy wystawiana jest faktura w walucie obcej w KSeF. Jaki kurs przeliczeniowy należy zastosować? 

Faktura w walucie obcej w KSeF a kurs przeliczeniowy dla celów VAT

Ustawodawca ściśle określa, po jakim kursie ma zostać przeliczona faktura w walucie obcej w KSeF. W tym zakresie wyróżnia się kurs właściwy:

 1. dla faktur w walucie obcej wystawionych:
  1. w momencie powstania obowiązku podatkowego lub po powstaniu obowiązku podatkowego (w ustawowym terminie) oraz 
  2. przed momentem powstania obowiązku podatkowego;
 2. wynikający z przepisów o podatku dochodowym.

Faktura w walucie obcej w KSeF wystawiona w momencie powstania obowiązku podatkowego lub po jego powstaniu

Jeśli faktura w walucie obcej w KSeF zostanie wystawiona w momencie powstania obowiązku podatkowego lub w okresie późniejszym, wówczas sprzedaż należy przeliczyć na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego.

Art. 31a ust. 1 ustawy o VAT

W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Przykład 1.

Faktura w walucie obcej w KSeF została wystawiona przez panią Małgorzatę 10 listopada 2023 roku. Natomiast pani Małgorzata wykonała usługę 30 października 2023 roku. Po jakim kursie powinna zostać przeliczona sprzedaż?

Wystawiona faktura w walucie obcej w KSeF powinna zostać przeliczona po średnim kursie NBP z 27 października 2023 roku, jest to bowiem ostatni dzień roboczy poprzedzający 30 października, czyli moment powstania obowiązku podatkowego.

Przykład 2. 

Faktura w walucie obcej  w KSeF została wystawiona przez panią Kingę 20 listopada 2023 roku. Natomiast pani Kinga dokonała dostawy towarów 15 listopada 2023 roku. Po jakim kursie powinna zostać przeliczona sprzedaż?

Wystawiona faktura w walucie obcej w KSeF powinna zostać przeliczona po średnim kursie NBP z 14 listopada 2023 roku, jest to bowiem ostatni dzień roboczy poprzedzający 15 listopada, czyli moment powstania obowiązku podatkowego.

Warto również zwrócić uwagę na drugie zdanie art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnik do przeliczenia może zastosować również kurs publikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, przy czym zastosowanie tego kursu ma miejsce wtedy, gdy faktura jest wystawiona w innej walucie niż euro, przeliczenia dokonuje się z bowiem zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Może się również zdarzyć, że faktura w walucie obcej w KSeF zostanie wystawiona przed momentem powstania obowiązku podatkowego. Zgodne z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 60 dni przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Faktura w walucie obcej KSeF wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie VAT 

Faktura w walucie obcej w KSeF wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego przeliczana jest na złote po średnim kursie NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury, czyli datę przesłania jej do KSeF. Nie ma zatem znaczenia, kiedy faktura będzie faktycznie wystawiona, czyli utworzona przez podatnika w programie do faktur.

Art. 31a ust. 2 ustawy o VAT

W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Z zastosowaniem prawidłowego kursu przeliczeniowego dla faktur wystawionych w walucie obcej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur może być zatem powiązana data wystawienia faktury ustrukturyzowanej. 

Art. 106na ust. 1 ustawy o VAT

Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.

W zakresie dokumentowania sprzedaży w ramach KSeF należy rozróżniać:

 • datę wystawienia faktury zgodnie z przytoczonym przepisem oraz
 • datę wytworzenia faktury, którą stanowi data jej utworzenia w programie do wystawiania faktur.

Warto mieć również na uwadze, że fakturę uznaje się za prawidłowo wystawioną w KSeF, jeśli posiada ona nadany przez KSeF numer oraz wystawione zostanie UPO.

Przykład 3.

Pan Marcin utworzył w programie księgowym fakturę w walucie obcej 15 listopada 2023 roku, natomiast faktura ta została przesłana do KSeF 18 listopada 2023 roku. Po jakim kursie powinna zostać przeliczona faktura w walucie obcej w KSeF?

Jako że faktura została przesłana do KSeF 18 listopada 2023 roku, wówczas ta data stanowi datę wystawienia faktury. Tak więc sprzedaż powinna zostać przeliczona na złote po średnim kursie NBP z 17 listopada 2023 roku.

Powyższe potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 stycznia 2023 roku (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.611.2022.2.DS):

„[…] Z treści przepisu art. 106na ust. 1 ustawy jasno wynika, że momentem wystawienia faktury ustrukturyzowanej jest dzień jej przesłania do KSeF. Tym samym jeżeli data wystawienia faktury wskazana w polu P_1 (polu obowiązkowym) lub jego odpowiedniku jest odmienna od daty przesłania faktury do KSeF, to za datę wystawienia – na potrzeby stosowania art. 31a ust. 2 ustawy – należy uznać datę przesłania faktury do KSeF.

Jednocześnie na potrzeby stosowania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy w zw. z § 10 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz § 11 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia, również należy przyjąć datę przesłania do KSeF faktury ustrukturyzowanej, stosownie do zapisu art. 106na ust. 1 ustawy, a nie jak wskazał Wnioskodawca datę wskazaną w polu P_1. Jak wiadomo data przesłania faktury ustrukturyzowanej do KSeF, może być w większości przypadków tożsama z datą w polu P_1.

Podsumowując, »dniem wystawienia faktury« – na potrzeby stosowania art. 31a ust. 2 ustawy oraz »datą wystawienia faktury« – na potrzeby prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy w zw. z § 10 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz § 11 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia, będzie dzień przesłania faktury do Krajowego Systemu e-Faktur, zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy […]”.

Kurs przeliczeniowy wynikający z przepisów o podatku dochodowym

Przepisy umożliwiają również zastosowanie kursu przeliczeniowego wynikającego z przepisów o podatku dochodowym.

Art. 31a ust. 2a ustawy o VAT

Kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej mogą być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji.

Przy czym należy mieć na uwadze, że podatnik, który zdecyduje się na stosowanie kursu przeliczeniowego wynikającego z ustawy o podatku dochodowym, jest zobowiązany stosować go przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca, w którym wybrał ten sposób przeliczania faktur w walucie obcej.

Natomiast w przypadku ewentualnej rezygnacji po upływie wspomnianych 12 miesięcy podatnik stosuje (w zależności od momentu wystawienia faktury przed lub po powstaniu obowiązku podatkowego dla celów VAT):

 • średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego lub
 • średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Zasady te należy stosować przez co najmniej 12 miesięcy (w przypadku ewentualnego powrotu do stosowania zasad z przepisów ustawy o podatku dochodowym).

Faktura w walucie obcej w KSeF wystawiona od 1 lipca 2024 roku

Z uwagi na wejście Krajowego Systemu e-Faktur, w którego ramach wystawianie faktur ustrukturyzowanych obowiązkowe będzie od:

 • 1 lipca 2024 roku dla podatników VAT oraz
 • 1 stycznia 2025 roku dla podatników zwolnionych z VAT (przedmiotowo i podmiotowo)

– przepisy ustawy o VAT zostaną doprecyzowane w zakresie zastosowania właściwego kursu przeliczeniowego pod kątem faktur ustrukturyzowanych wystawianych w walucie obcej w ramach KSeF. 

Art. 31a ust. 1a ustawy o VAT

W przypadku dostaw towarów i świadczenia usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, przeliczenia na złote podatnik może dokonać według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1, pod warunkiem że faktura ustrukturyzowana została wystawiona nie później niż następnego dnia po dniu, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Art. 31a ust. 2 ustawy o VAT

W przypadku gdy podatnik wystawił fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote podatnik dokonuje według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Podatnik może dokonać tego przeliczenia również według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1, pod warunkiem że faktura ustrukturyzowana została wystawiona nie później niż następnego dnia po dniu, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Przepisy te będą miały zastosowanie od 1 lipca 2024 roku.

Faktura w walucie obcej w KSeF wystawiona w systemie wFirma.pl

W celu integracji z KSeF w systemie wFirma.pl należy przejść do sekcji USTAWIENIA » FAKTURY » E-FAKTURY i wybrać opcję WŁĄCZ INTEGRACJĘ. 

 

Integracja z KSeF możliwa jest na dwa sposoby:

 1. Wygenerowanie tokena autoryzacyjnego poprzez pobranie pliku metadanych na dysk kliknięciem przycisku „Zapisz metadane na dysku” oraz podpisanie go za pomocą pieczęci lub podpisu elektronicznego, na przykład Profilu Zaufanego w systemie ePUAP. Po kliknięciu przycisku „Załącz podpisany plik XML” trzeba wybrać wspomniany podpisany plik z dysku lub przeciągnąć go i upuścić we wskazane miejsce.
 2. Wygenerowanie numeru tokena autoryzacyjnego z poziomu aplikacji KSeF, a następnie wklejenie go w wyznaczone pole, które wyświetli się po kliknięciu w przycisk WGRAJ TOKEN.

Przed wysyłką do KSeF każda z faktur przechodzi weryfikację struktury logicznej, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że faktury wysyłane do KSeF spełniają wymagane wytyczne obowiązującej schemy e-faktury.

Zintegruj się z KSeF krok po kroku z artykułem pomocy: KSeF – łatwa integracja z systemem wFirma.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów