Poradnik Przedsiębiorcy

Programy lojalnościowe a ochrona danych osobowych

Każdemu przedsiębiorcy zależy na pozyskiwaniu nowych klientów, jednak samo pozyskanie klienta to nie koniec zmagań - przed przedsiębiorcą pojawia się wyzwanie zatrzymania klienta przy sobie na jak najdłużej. W tym właśnie celu tworzone są programy lojalnościowe, dla których funkcjonowania konieczne jest zebranie danych osobowych klientów, a często także stworzenie bazy danych potencjalnych klientów. Jak postępować, by prowadząc działania marketingowe i promocyjne nie złamać prawa, a tym samym, zamiast uzyskania zakładanych korzyści, nie utracić zaufania klientów? Czytając poznamy szerzej zagadnienie programy lojalnościowe a ochrona danych osobowych

Programy lojalnościowe a ochrona danych osobowych - zgłoszenie zbioru danych osobowych

Wdrożenie programu lojalnościowego przedsiębiorca powinien rozpocząć od zgłoszenia zbioru danych osobowych. Bez tego przetwarzanie danych osobowych klientów byłoby niezgodne z prawem, bowiem zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ich przetwarzanie jest prawnie dopuszczalne dopiero po zgłoszeniu zbioru Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (dalej: GIODO). Należy zaznaczyć, że ustawa wymaga zarejestrowania zbioru danych jeszcze przed rozpoczęciem ich przetwarzania, stanowiąc jednocześnie, że już samo zbieranie danych osobowych jest formą przetwarzania. Wynika stąd, że rejestracja zbioru danych osobowych powinna być dokonana jeszcze przed złożeniem klientom oferty udziału w programie lojalnościowym. Co ważne, dane osobowe mogą zostać zgłoszone tylko w przypadku, gdy klient wyraził zgodę na ich przetwarzanie.

Ważne!

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych zgoda klienta na przetwarzanie jego danych osobowych musi być wyraźna. Oznacza to, że nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści.

Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie niezbędnym do udziału w programie lojalnościowym, to nie wolno domniemywać, że wyraził zgodę również na przekazywanie jego danych podmiotom współpracującym z przedsiębiorcą prowadzącym program lojalnościowy.

Co ważne, niedopełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku uzyskania zgody, grozi karą grzywny, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności. GIODO może również nakazać przedsiębiorcy usunięcie zebranych danych osobowych.

Określenie podstawy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przy programach lojalnościowych

Administrator danych osobowych, czyli przedsiębiorca, dokonując zgłoszenia zbioru, musi wskazać podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, którą może być właśnie wykazanie uzyskania zgody klientów na przetwarzanie ich danych. Przedsiębiorca jednak może skorzystać z innej przesłanki prawnej.

Określenie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych nie jest tożsame ze wskazaniem celu ich przetwarzania. Co do zasady, w przypadku programów lojalnościowych celem jest właśnie samego prowadzenie programu lojalnościowego. O ile jest to jedynym celem, o tyle uzyskanie zgody na przetwarzanie danych nie będzie wymagane. Usprawiedliwionym prawnie celem administratora danych osobowych jest wówczas prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług lub produktów.

Art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych

Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;

2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z pkt. 3 powyższego przepisu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana, jeżeli dane są przetwarzane w celu wykonania umowy wiążącej strony. Należy rozumieć to w ten sposób, że klient przedsiębiorcy, przystępując do umowy uczestnictwa w programie lojalnościowym, godzi się na przetwarzanie swoich danych osobowych, które jest niezbędne dla realizacji umowy.

Ważne!

Zbiór danych osobowych wykorzystywanych przez administratora danych tylko w celu prowadzenia programu lojalnościowego jest tzw. doraźnym zbiorem danych osobowych, co wymaga od administratora usunięcia danych osobowych lub poddania ich anonimizacji niezwłocznie po zakończeniu akcji.

Powyższe dotyczy jednak tylko przypadku, w którym prowadzenie programu lojalnościowego jest jedynym celem i powodem gromadzenia danych osobowych klientów. W rzeczywistości jednak zbiór danych osobowych klientów jest wykorzystywany do innych działań promocyjnych i marketingowych przedsiębiorcy, np. przesyłania newsletterów. Wówczas wymagana jest zgoda klienta na przetwarzanie jego danych, która to zgoda:

  • jest oświadczeniem woli na przetwarzanie danych osobowych tego, który oświadczenie składa,

  • nie jest domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,

  • ma charakter świadomy i dobrowolny,

  • może być odwołana w każdym czasie.