0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odwołanie pełnomocnictwa księgowej – co należy wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik oprócz powierzenia księgowemu standardowych czynności w zakresie prowadzenia rachunkowości może mu również udzielić pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa podatkowe są poddane szczególnej regulacji przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Jeżeli podatnik zmienił, odwołał lub wypowiedział udzielone księgowemu pełnomocnictwo, powinien postępować zgodnie z zasadami wynikającymi z tych przepisów. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, jakie regulacje zawiera Ordynacja podatkowa gdy następuje odwołanie pełnomocnictwa lub wypowiedzenie pełnomocnictwa podatkowego.

Pełnomocnictwa podatkowe – ogólne informacje

Ordynacja podatkowa przewiduje następujące rodzaje pełnomocnictw:

 • pełnomocnictwo ogólne,

 • pełnomocnictwo szczególne,

 • pełnomocnictwo do doręczeń.

Możliwe jest także udzielenie szczególnego pełnomocnictwa do podpisania deklaracji.

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym także księgowy.

Pełnomocnictwo wskazuje:

 • dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy;

 • dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego;

 • adres pełnomocnika do doręczeń w kraju, chyba że wskazuje adres do doręczeń elektronicznych, na który organy podatkowe mają doręczać pisma.

Pełnomocnik ustanowiony w procedurach szczególnych rozliczania podatku od towarów i usług, będący nierezydentem i nieposiadający identyfikatora podatkowego, ma obowiązek wskazać numer służący do identyfikacji dla celów podatkowych nadany w jego państwie. W przypadku braku takiego numeru pełnomocnik ten podaje numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa niezbędne będą m.in. następujące dane pełnomocnika:

 • NIP albo PESEL;

 • imię i nazwisko;

 • data urodzenia;

 • w przypadku pełnomocnika, który jest nierezydentem – numer i seria paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość albo inny numer identyfikacyjny.

Odwołanie pełnomocnictwa ogólnego

Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego odbywa się według następującej procedury:

 • zgłoszenia dokonuje mocodawca,

 • zgłoszenie jest dokonywane wyłącznie na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej,

 • zgłoszenie powinno odpowiadać wzorcowi określonemu w przepisach,

 • zgłoszenie powinno zostać wysłane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej pełnomocnictwo składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej według wzoru określonego w przepisach.

Informacje o udzieleniu, zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego Szef Krajowej Administracji Skarbowej umieszcza w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych.

W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba, która nie może się podpisać, pełnomocnictwo zgłasza się ustnie do protokołu albo podpisuje je za taką osobę osoba sprawująca nad nią opiekę, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Zawiadomienie o zmianie takiego pełnomocnictwa ogólnego, o jego odwołaniu lub wypowiedzeniu:

 • zgłasza osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać;

 • a w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do protokołu – organ podatkowy.

Odwołanie pełnomocnictwa szczególnego

Zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego w przypadku gdy zostały utrwalone w postaci papierowej, składa się do akt sprawy według wzoru określonego w przepisach:

Zmiana lub wypowiedzenie pełnomocnictwa – skutki

Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do Centralnego Rejestru.

Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego.

Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

W przypadku deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do składania takiej deklaracji podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej podatnik, płatnik lub inkasent składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów