Polecenie wyjazdu służbowego - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Polecenie wyjazdu służbowego jest dokumentem potwierdzającym odbycie podróży służbowej. Na jego podstawie (wraz z załączonymi dowodami poniesienia przez pracownika określonych kosztów) pracodawca dokonuje rozliczenia kosztów delegacji. Należy przyjąć, że wystawienie polecenia wyjazdu służbowego powinno mieć miejsce najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd służbowy.

Polecenie wyjazdu służbowego - darmowy wzór do pobrania

Do pobrania:

Polecenie wyjazdu służbowego.pdf
Polecenie wyjazdu służbowego.xlsx

Co powinno zawierać polecenie wyjazdu służbowego?

Polecenie wyjazdu służbowego powinno zawierać przede wszystkim dane pracownika, który odbywa podróż służbową oraz podstawowe informacje związane z wyjazdem, takie jak:

 • cel wyjazdu,
 • miejscowość, w której rozpoczęła się i zakończyła się podróż,
 • termin wyjazdu,
 • okres trwania wyjazdu,
 • określenie środka transportu,
 • kwotę zaliczki, jaką otrzymał pracownika na pokrycie kosztów podróży,
 • termin rozliczenia się,
 • podpis kierownika zakładu pracy lub osoby do tego upoważnionej.

Wydane przez pracodawcę polecenie wyjazdu służbowego powoduje, że pracownik ma obowiązek odbycia podróży służbowej w terminie i miejscu przez niego określonych. Odmowa wyjazdu służbowego może spowodować wyciągnięcie konsekwencji wobec pracownika.

Zwrot kosztów dla pracownika

Pracownikowi podczas wyjazdu służbowego przysługują diety oraz zwrot kosztów za:

 • przejazdy,
 • noclegi,
 • środki komunikacji miejskiej,
 • inne udokumentowane wydatki.

Dieta krajowa wynosząca w 2021 r. 30 zł przeznaczona jest na pokrycie codziennych wydatków pracownika związanych z posiłkami. Jej wysokość określają przepisy, uzależniona jest również od ilości czasu spędzonego w podróży. Dieta nie przysługuje za czas delegowania do miejscowości, w której pracownik zamieszkuje oraz w sytuacji, gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne codzienne wyżywienie.

Polecenie wyjazdu służbowego - omówienie

Druk polecenia wyjazdu służbowego składa się z dwóch części. Lewą część wzoru wypełnia pracodawca, podając:

 • cel wyjazdu - wraz z określeniem zadania, które ma wykonać pracownik,
 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży,
 • czas wyjazdu,
 • środek transportu, z którego będzie korzystał pracownik.

Polecenie wyjazdu służbowego podpisuje pracodawca lub osoba upoważniona do jego wystawienia.

W prawej części wzoru “stwierdzenie pobytu służbowego” pracownik uzyskuje potwierdzenie pobytu, jeżeli pracodawca go do tego zobowiąże. Potwierdzenie powinno zostać dokonane na miejscu pobytu delegowanego pracownika z oznaczeniem dat przyjazdu i wyjazdu. Zapis powinien być potwierdzony pieczęcią i podpisem osoby potwierdzającej pobyt.

Pod tabelą znajduje się odcinek przeznaczony na wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów