Wypowiedzenie umowy o pracę - podstawowe informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym ze sposobów rozwiązania zatrudnienia jest wypowiedzenie umowy o pracę. Jednak może ono przyjąć różne formy w zależności od rodzaju umowy. Sprawdź, ile powinien wynosić okres wypowiedzenia umowy o pracę!

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, mające na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie to nie wymaga zgody dwóch stron, ponieważ jest to jednostronna decyzja jednej ze stron stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę może być dokonane przez pracodawcę lub pracownika.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Każda ze stron umowy o pracę zawartej na okres próbny, określony lub nieokreślony może rozwiązać ją za wypowiedzeniem.

Okresy wypowiedzenia umów o pracę zależą od następujących czynników:

 • rodzaju zawartej umowy,
 • czasu, na który została zawarta umowa - dotyczy to szczególnie umów terminowych,
 • okresu zatrudnienia u danego pracodawcy - ma to istotne znaczenie w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony.

Rodzaj umowy a okres wypowiedzenia

Przy ustaleniu obowiązującego okresu wypowiedzenia, w pierwszej kolejności należny ustalić czy pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny czy na czas określony/nieokreślony. Następnie należy ustalić na jaki okres została zawarta i ile czasu trwa rozwiązywana umowa. W ten sposób zostanie ustalony okres wypowiedzenia, który obowiązuje podczas wypowiedzenia umowy o pracę.

Poniża tabela przedstawia aktualne okresy wypowiedzenia umowy o pracę ze względu na rodzaj umowy i długość jej trwania:

RODZAJ UMOWY

OKRES WYPOWIEDZENIA

Umowa na okres próbny

 • do dwóch tygodni
 • dłuższy niż 2 tygodnie
 • na 3 miesiące

 • 3 dni robocze
 • 1 tydzień
 • 2 tygodnie

Umowa na czas określony i nieokreślony*

 • pracownik był zatrudniony krócej niż 6 m-cy
 • pracownik był zatrudniony minimum 6 m-cy
 • pracownik był zatrudniony minimum 3 lata

 • 2 tygodnie
 • 1 miesiąc
 • 3 miesiące

* W przypadku wypowiadania umów na czas nieokreślony można je rozwiązać jedynie w określonych sytuacjach, z podaniem konkretnej przyczyny rozwiązania umowy.

Okresy wypowiedzenia przewidziane w kodeksie pracy są okresami minimalnymi i nie mogą zostać skrócone. Jeżeli w okresie wypowiedzenia, podczas którego pracownik pozostaje w stosunku pracy, nabędzie prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia, to stosuje się dłuższy okres wypowiedzenia. Do okresu zatrudnienia zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy niezależnie od przerw występujących w tym zatrudnieniu. Przy ustalaniu zakładowego stażu pracy nie ma znaczenia, czy pracownik pozostaje w zatrudnieniu w pełnym, czy też w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Należy również pamiętać, że czas trwania choroby, urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego jest dla pracownika okresem zatrudnienia i w dniu jego zakończenia podlega on wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze - w tym okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Z czym wiąże się wypowiedzenie umowy o pracę?

Jak prawidłowo ustalić okres wypowiedzenia umowy o pracę

Sposób ustalenia momentu rozpoczęcia i zakończenia okresu wypowiedzenia zależy od tego, czy okres wypowiedzenia jest wyznaczony w dniach, tygodniach czy miesiącach.

Wypowiedzenie umowy o pracę liczone w miesiącach

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca.

Wypowiedzenie umowy o pracę liczone w tygodniach

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela występująca po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych, zatem sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. Tydzień jest rozumiany kalendarzowo, a więc liczony jako 7 dni.

Wypowiedzenie umowy o pracę liczone w dniach

Za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia. Warto pamiętać, iż 3-dniowy okres wypowiedzenia ma zastosowanie wyłącznie do umowy na okres próbny, trwający do dwóch tygodni. Przy określeniu momentu, w którym okres wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych zaczyna swój bieg, bierze się pod uwagę wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi, łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy, czyli zazwyczaj sobotami. Sobota (o ile nie jest świętem ustawowym) zalicza się do dni roboczych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów