Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Okres wypowiedzenia umowy o pracę - podstawowe informacje

Rozwiązanie umowy o pracę powoduje ustanie stosunku pracy. Jednym ze sposobów rozwiązania zatrudnienia jest wypowiedzenie. Jednak może ono przyjąć różne formy w zależności od rodzaju umowy. Sprawdź, ile powinien wynosić okres wypowiedzenia umowy o pracę!

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, mające na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie to nie wymaga zgody dwóch stron, ponieważ jest to jednostronna decyzja jednej ze stron stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę może być dokonane przez pracodawcę lub pracownika.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Każda ze stron umowy o pracę zawartej na okres próbny, określony lub nieokreślony może rozwiązać ją za wypowiedzeniem.

Okresy wypowiedzenia umów o pracę zależą od następujących czynników:

  • rodzaju zawartej umowy,
  • czasu, na który została zawarta umowa - dotyczy to szczególnie umów terminowych,
  • okresu zatrudnienia u danego pracodawcy - ma to istotne znaczenie w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zmiana kodeksu pracy dotycząca okresów wypowiedzenia

22 lutego 2016 roku weszły w życie zmiany Kodeksu pracy, które zmieniły dotychczasowe ustalenia okresów wypowiedzenia. Aktualnie przy ustaleniu obowiązującego okresu wypowiedzenia, w pierwszej kolejności należny ustalić czy pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny czy na czas określony/nieokreślony.  Następnie należy ustalić ile czasu trwa rozwiązywana umowa. W ten sposób zostanie ustalony okres wypowiedzenia, który obowiązuje podczas wypowiedzenia umowy o pracę.

Poniża tabela przedstawia aktualne okresy wypowiedzenia uowy o pracę ze względu na rodzaj umowy i długość jej trwania:

RODZAJ UMOWY

OKRES WYPOWIEDZENIA

Umowa na okres próbny

  • do dwóch tygodni

  • dłuższy niż 2 tygodnie

  • na 3 miesiące


3 dni robocze

1 tydzień

2 tygodnie

Umowa na czas określony i nieokreślony*

  • pracownik był zatrudniony krócej niż 6 m-cy

  • pracownik był zatrudniony minimum 6 m-cy

  • pracownik był zatrudniony minimum 3 lata


2 tygodnie

1 miesiąc

3 miesiące

* W przypadku wypowiadania umów na czas nieokreślony można je rozwiązać jedynie w określonych sytuacjach, z podaniem konkretnej przyczyny rozwiązania umowy.