Poradnik Przedsiębiorcy

Pełnomocnictwo pocztowe - sposób na odbiór przesyłek w razie wyjazdu

Jeśli listonosz nikogo nie zastanie pod wskazanym na przesyłce adresem, zostawi w skrzynce awizo. Przesyłkę trzeba będzie odebrać na poczcie. Problem pojawia się, gdy zbiegnie się to z wyjazdem  adresata. Pełnomocnictwo pocztowe to w takiej sytuacji najlepsze rozwiązanie. Pozwala odebrać przesyłkę upoważnionej w niej osobie, bez względu na rodzaj przesyłki i to, gdzie taki pełnomocnik mieszka.

Dlaczego odebranie przesyłki jest tak ważne?

Jeśli w skrzynce pocztowej listonosz zostawił awizo, to po odbiór przesyłki trzeba się udać na pocztę, we wskazanym w awizo terminie (z reguły jest to wliczając 1. i 2. awizo - 14 dni). Nieodebranie przesyłki może wywołać negatywne skutki, bo przesyłka i tak będzie traktowana jako doręczona. Jeśli była to przesyłka z sądu czy urzędu, jej nieodebranie może mieć negatywny wpływ na sprawę - może np. uciec wskazany w niej termin. Warto o tym pamiętać np. planując dłuższy urlop i zabezpieczyć się na wypadek, gdyby w jego trakcie listonosz pozostawił awizo. Jeśli termin odbioru przesyłki upływa przed powrotem adresata z urlopu, rozwiązaniem będzie pełnomocnictwo pocztowe.

Problem z odbiorem przesyłek na poczcie

Jeśli do placówki pocztowej z awizo zjawi się ktoś z domowników adresata, mających ten sam adres w dowodzie osobistym, to nie będzie problemu z odebraniem większości przesyłek. Zostaną one wydane. Problem pojawi się, gdy trzeba będzie odebrać przesyłki sądowe. Pracownik poczty nie wyda ich na podstawie awiza domownikowi, a tym bardziej innej osobie. Nic nie pomoże też napisanie przez adresata “zwykłego”  pełnomocnictwa dla innej osoby i pojawienie się na poczcie tej osoby z dokumentem pełnomocnictwa. Pracownicy poczty będą oczekiwać w takiej sytuacji specjalnego pełnomocnictwa, jakim jest pełnomocnictwo pocztowe.

Pełnomocnictwo pocztowe - jak go udzielić?

Żeby udzielić pełnomocnictwa pocztowego innej osobie, osoba udzielająca pełnomocnictwa musi się osobiście udać do placówki pocztowej. Wynika to z tego, że pełnomocnictwo pocztowe należy podpisać w obecności pracownika poczty. Nie jest natomiast potrzebna obecność osoby, która będzie pełnomocnikiem - niezbędne są tylko jej dane do wpisania w treści pełnomocnictwa. Te dane to imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumenty stwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego).

Pełnomocnictwo pocztowe może zostać udzielone na czas określony albo do odwołania - to drugie rozwiązanie jest wygodniejsze, jeśli pełnomocnictwo udzielane jest zaufanej osobie.

W treści pełnomocnictwa można zaznaczyć, jakiego rodzaju przesyłek ono dotyczy (np. przesyłek poleconych, paczek pocztowych, przekazów pocztowych).

Wskazuje się też, jakiego adresu dotyczy pełnomocnictwo pocztowe  - pełnomocnik będzie mógł odebrać tylko przesyłki nadane na ten adres. Jeśli więc adresów jest kilka (np. domowy i biura), trzeba zadbać o odrębne pełnomocnictwo pocztowe dla każdego z tych adresów.

pełnomocnictwo pocztowe - rodzaj

opłata w znaczkach pocztowych
stałe 26 zł
okresowe - za każdy miesiąc lub jego część 8 zł
jednorazowe 6 zł

Odbiór korespondencji przez pełnomocnika

Oryginał pełnomocnictwa pocztowego zostaje w placówce pocztowej. Można poprosić o zrobienie jego kopii dla pełnomocnika. Do odbioru przesyłek nie będzie ona jednak potrzebna. Pełnomocnik chcąc odebrać przesyłki powinien poinformować pracownika poczty o udzielonym mu pełnomocnictwie pocztowym. Pracownik poczty powinien sprawdzić w wykazie, czy takie pełnomocnictwo pocztowe faktycznie zostało udzielone.

Przesyłka nieodebrana w terminie - kto był nadawcą?

Jeśli nikt nie odebrał przesyłki i minął już termin do jej odbioru, poczta zwraca ją do nadawcy. Warto jak najszybciej ustalić, kto nadał przesyłkę i skontaktować się z nadawcą.

Jak ustalić, kto nadał przesyłkę? Takie dane można uzyskać na poczcie, po podaniu numeru przesyłki. Nie można ich natomiast uzyskać samodzielnie, przez Internet, po podaniu numeru przesyłki - bo w bazie na stronie internetowej Poczty Polskiej znajduje się tylko informacja o poczcie nadania, a nie o tym, kto był nadawcą.

Co zrobić po ustaleniu nadawcy?

Jeśli już wiemy, kto był nadawcą nieodebranej przesyłki, należy się z nim skontaktować i ustalić, co przesyłka zawierała i ewentualnie poprosić o ponowne jej wysłanie.

Co jeśli nieodebrana przesyłka została wysłana z sądu lub urzędu? Nie ma co liczyć na to, że zostanie ponownie włożona do koperty i wysłana. Z punktu widzenia procedur administracyjnych i sądowych, jest ona traktowana tak, jakby została skutecznie doręczona z momentem upływu terminu wskazanego w awizo. Jest to tzw. fikcja doręczenia. Konsekwencje mogą być poważne. Jeśli np. nieodebrana przesyłka z sądu zawierała nakaz zapłaty na kwotę 100.000 zł, to biegnie już 14 - dniowy termin na zaskarżenie nakazu zapłaty. Analogicznie wygląda sprawa z innymi terminami wskazanymi w nieodebranych pismach - terminy te  już biegną, mimo, że adresat fizycznie przesyłką nie dysponuje. Należy więc przed upływem terminu udać się do sądu czy urzędu i z akt sprawy “wydobyć” przesyłkę, tak, żeby zapoznać się z jej treścią.

Przesyłki sądowe - wyjaśnienia Poczty Polskiej

Na to, że przesyłki sądowe są wydawane w szczególnym trybie zwraca uwagę Poczta Polska wyjaśniając, komu można  wydać przesyłkę sądową nadawaną w postępowaniu cywilnym i karnym. Przepisy o doręczeniach korespondencji sądowej, zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie postępowania karnego oraz rozporządzeniach wykonawczych do powyższych, są przepisami szczególnymi do przepisów ustawy - Prawo pocztowe i mają nad nimi pierwszeństwo - wynika z wyjaśnień Poczty. Prawo pocztowe dopuszcza wydanie przesyłki w placówce pełnomocnikowi adresata upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. Ale już przepisy o doręczeniach w postępowaniu karnym i cywilnym przewidują inne rozwiązania. Poniżej wskazujemy wyjaśnienia Poczty Polskiej w tym zakresie dla postępowania karnego i cywilnego.

W postępowaniu karnym awizowaną przesyłkę może odebrać tylko adresat lub jego przedstawiciel ustawowy (najczęściej rodzic lub opiekun prawny małoletniego, opiekun osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie). W postępowaniu karnym przesyłki awizowanej nie może odebrać pełnomocnik adresata (np. pracownik kancelarii adwokackiej). Uniemożliwiają to przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym, po nowelizacji, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 r. W znowelizowanym rozporządzeniu, z § 7 ust. 4 usunięto możliwość wydania przesyłki „ustanowionemu pełnomocnikowi”, pozostawiając możliwość wydania w placówce przesyłki jedynie adresatowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu.

W postępowaniu cywilnym awizowaną przesyłkę może odebrać, oprócz adresata, osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – osoba uprawniona do reprezentacji adresata przed sądem lub upoważniony pracownik. Wynika to z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym oraz z art. 139 § 11 Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to,, że w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych (np. kancelarii prawnych), aby pracownik lub inna niż adresat osoba mogła odebrać awizowaną przesyłkę za adresata – musi mieć pełnomocnictwo pocztowe.