0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Często przez natłok obowiązków przedsiębiorca nie jest w stanie osobiście załatwić pewnych spraw. Ma jednak prawo do udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej, aby dokonała pewnych czynności w jego imieniu. Celem uzyskania skutecznego umocowania jest formalne udzielenie pełnomocnictwa

Pobierz darmowy wzór pełnomocnictwa ogólnego w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa ogólnego.pdf
Wzór pełnomocnictwa ogólnego.docx

Jaki cel ma udzielenie pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo nie jest umową, a jednostronnym oświadczeniem mocodawcy, który upoważnia osobę trzecią - pełnomocnika do wykonywania czynności w jego imieniu.

Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictw:

  • ogólne,
  • rodzajowe,
  • szczególne.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ogólnego, wykonywane czynności przez pełnomocnika w imieniu przedsiębiorcy nie mogą przekraczać czynności zwykłego zarządu. Niestety, bardzo trudno jest jednoznacznie określić jakie czynności to “zwykły zarząd”, ponieważ te pojęcie nie ma swojej ustawowej definicji. Każdorazowo rozstrzyga się to na gruncie konkretnego przypadku.

Jeżeli w oświadczeniu o udzieleniu pełnomocnictwa nie są bliżej sprecyzowane czynności, których dotyczy, przyjmuje się, że jest to pełnomocnictwo ogólne. W tym wypadku konieczne jest sporządzenie takiego upoważnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Co ważne, nie ma możliwości udzielenia generalnego pełnomocnictwa, które obejmowałoby wykonywanie wszystkich czynności w imieniu mocodawcy (zarówno zwykłego zarządu, jak i te przekraczające ich zakres).

Pełnomocnictwo rodzajowe skupia na sobie konkretny rodzaj czynności, które pełnomocnik ma prawo wykonywać w imieniu mocodawcy (np. pełnomocnictwo do podpisywania umów czy zatrudniania pracowników). Wyszczególnienie czynności pozwala na to, aby swym zakresem obejmowały również te wykraczające poza czynności zwykłego zarządu.

Podanie ściśle określonej czynności, do której mocodawca umocowuje pełnomocnika (np. sprzedaż nieruchomości), to pełnomocnictwo szczególne. Często wynika z wymogu ustanowionego przez przepisy prawa.

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego - najważniejsze informacje

Jak już zostało opisane, pełnomocnictwo ogólne musi zostać udzielone w formie pisemnej, w przeciwnym wypadku będzie nieważne. Z kolei w przypadku, gdy wykonanie danej czynności wymaga zachowania określonej formy - pełnomocnictwo także musi przybrać tą formę w celu zachowania mocy prawnej. Przykładem może być czynność udokumentowana aktem notarialnym. W takiej sytuacji pełnomocnictwo także powinno zostać udzielone notarialnie.

Warto mieć na uwadze, że jeśli pełnomocnictwo udzielane jest przez przedsiębiorcę na rzecz osoby fizycznej lub prawnej do zarządzania działalnością gospodarczą to fakt ten należy zgłosić aktualizując wniosek CEIDG-1 w terminie 7 dni od momentu powstania zmiany.

Aktualizacji wniosku CEIDG-1 można dokonać:

  • osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
  • wysyłając wniosek listem poleconym (w tym celu należy dodatkowo posiadać poświadczony notarialnie podpis wnioskodawcy)
  • elektronicznie, z użyciem podpisu kwalifikowanego,
  • elektronicznie z użyciem e-PUAP.

Instrukcję aktualizacji wniosku CEIDG-1 przy zgłoszeniu pełnomocnika omawia artykuł: Zgłaszanie pełnomocnika w CEIDG.

Odwołanie pełnomocnictwa

Mocodawca co do zasady może odwołać pełnomocnictwo w każdej chwili. Ma jednak prawo do tego, aby zrezygnować z odwołania (nieodwołalność pełnomocnictwa). W praktyce jest to możliwe, gdy przyczyna rezygnacji jest uzasadniona stosunkiem prawnym, na podstawie którego zostało udzielone pełnomocnictwo.

Należy również wspomnieć, że pełnomocnictwo może utracić moc w przypadku śmierci pełnomocnika lub mocodawcy. Przepisy dopuszczają jednak, by w określonych przypadkach śmierć mocodawcy nie skutkowała wygaśnięciem pełnomocnictwa. Konieczne jest wtedy umieszczenie w jego treści takiego zapisu (np. administrowanie majątkiem mocodawcy po jego śmierci, jeżeli dalsze postępowanie pełnomocnika prowadzone jest w interesie spadkobierców).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów