0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Czynność prawna, w tym zawarcie umowy sprzedaży rzeczy, może być dokonana przez przedstawiciela, który dysponuje stosownym umocowaniem. Czynność ta wywołuje wówczas bezpośredni skutek w sferze prawnej mocodawcy. Zatem pełnomocnictwo oznacza czynność prawną, w wyniku której mocodawca upoważnia inną osobę do działania w jego imieniu. Instytucję pełnomocnictwa reguluje kodeks cywilny, który wskazuje określone wymogi co do jego treści i formy. Istnieją trzy rodzaje pełnomocnictw:

  • ogólne – określa ono bardzo szeroki zakres umocowania, obejmuje jednak tylko tzw. czynności zwykłego zarządu, np. w sytuacji umocowania do zajmowania się określoną nieruchomością pełnomocnik będzie mógł dokonywać bieżących napraw itp., .ale nie będzie upoważniony do sprzedaży nieruchomości;

  • rodzajowe – obejmuje określoną kategorię czynności prawnych, do których umocowany jest pełnomocnik, np. do zawieraniu umów o pracę w imieniu przedsiębiorcy;

  • szczególne – dotyczy ściśle określonej czynności prawnej, np. zawarcia umowy sprzedaży.

Niniejsze opracowanie dotyczy przede wszystkim trzeciego typu pełnomocnictwa.

Pobierz darmowy wzór pełnomocnictwa w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej - wzór.pdf
Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej - wzór.docx

Powstanie i wygaśnięcie stosunku pełnomocnictwa

Mocodawca może udzielić pełnomocnictwa w stosunku do czynności, których mógłby dokonać samodzielnie i które nie mają ściśle osobistego charakteru. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pełnomocnictwa następuje w drodze jednostronnej czynności prawnej mocodawcy. Oznacza to, że jej skuteczność nie jest uzależniona od zgody osoby, której pełnomocnictwa udzielono. Umocowanie do działania w cudzym imieniu wygasa w wyniku śmierci mocodawcy lub pełnomocnika albo odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę.

Pełnomocnictwo szczególne - forma

Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone w dowolnej formie. Od tej zasady istnieje jednak szereg wyjątków. Jeżeli dla skuteczności danej czynności prawnej została przewidziana forma szczególna, to także pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej formie. Najlepszym przykładem jest art. 158 kodeksu cywilnego, które przewiduje dla umowy sprzedaży nieruchomości formę aktu notarialnego. Sprzedaż nieruchomości bez zachowania wymaganej prawem formy sprawia, że czynność taka jest nieważna. Te same zasady odnoszą się do pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości. Zawarcie umowy pożyczki przekraczającej kwotę 500 zł będzie wymagało formy pisemnej, więc pełnomocnictwo także. Ponadto dla określonych rodzajów pełnomocnictw przepisy wymagają formy szczególnej, np. pełnomocnictwo do przyjęcia czy odrzucenia spadku.

Elementy pełnomocnictwa 

Do obligatoryjnych elementów pełnomocnictwa należą:

  • datę i miejsce sporządzenia,

  • oznaczenie mocodawcy oraz jego dane osobowe - imię, nazwisko, adres, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego,

  • oznaczenie osoby pełnomocnika oraz jego dane osobowe - imię, nazwisko, adres, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego,

  • określenie zakresu umocowania, a więc konkretnego rodzaju czynności prawnej, którą obejmuje pełnomocnictwo,

  • podpis mocodawcy.

Ponadto pełnomocnictwo może zawierać wzmiankę o jego odwołalności, upoważnieniu do powoływania bądź zakazie powoływania dalszych pełnomocnictw (tzw. pełnomocnictwo substytucyjne). Można zamieścić zapis o formach następczych, a więc formie w jakiej nastąpić ma zamiana czy uzupełnienie pełnomocnictwa. W przypadku umowy sprzedaży niezwykle istotne jest dokładne określenie przedmiotu umowy oraz ceny za jaką dana rzecz ma być sprzedana.

W sprawach nieuregulowanych w pełnomocnictwie znajdą zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów