0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego - 2012

Wielkość tekstu:

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego zostały wymienione w ustawie o rachunkowości.

Zgodnie z art. 64 ust. 1, badaniu za 2012 rok podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;

1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b;

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, czyli w 2011 roku, spełniły co najmniej dwa z  następujących warunków:

  

Warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości

Wielkości za rok 2011 przeliczone po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2011 roku

(4,4168 zł/euro)

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło

co najmniej 50 osób

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro

2.500.000 euro × 4,4168 zł/euro

= 11.042.000 zł

przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro

 

5.000.000 euro × 4,4168 zł/euro

= 22.084.000 zł

 

Wielkości wyrażone w euro przeliczono po kursie średnim z NBP z dnia 31 grudnia 2011 roku zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2011.

Warto dodać, że jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych muszą również poddać badaniu swoje sprawozdania finansowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów