Poradnik Przedsiębiorcy

Kiedy można zastosować stawkę 8% dla usług budowlanych?

Usługi budowlane oraz budowlano-remontowe co do zasady podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT. W tym zakresie Ustawa o podatku od towarów i usług ustanowiła wyjątek w stosunku do usług wykonywanych w nieruchomościach zaliczanych do społecznego programu mieszkaniowego. Kiedy można zastosować stawkę 8% dla usług budowlanych?

W myśl Ustawy o podatku od towarów i usług dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja czy przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 8% (art. 41 ust. 12 ustawy VAT).

Przez budownictwo mieszkaniowe objęte społecznym programem mieszkaniowym należy rozumieć:

 

  • obiekty budownictwa mieszkaniowego (lub ich części) z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 12;
  • budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarka, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych

Jednakże do budownictwa objętego powyższym programem nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 300 m2;
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W momencie, w którym powierzchnia nieruchomości przekroczy limity, preferencyjną stawkę VAT (8%) stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej - o czym stanowi art. 41 ust. 12c Ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie par. 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie m.in. do:

  1. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
  2. robót konserwacyjnych dotyczących:
    • obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
    • lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przedsiębiorca wykonujący usługi budowlane lub remontowo-budowlane, korzystając z obniżonej stawki podatku (8%), powinien posiadać dowody potwierdzające wykonanie usługi w budynkach objętych społecznym programem, bowiem w przypadku kontroli podatkowej ciężar dowodu spoczywa właśnie na nim, jako podatniku.

Co ważne, Ordynacja podatkowa określa otwarty katalog dowodów. Zgodnie z art. 180 par. 1 dowodem jest wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Podstawą w tym zakresie jest przede wszystkim umowa z nabywcą, która określa warunki jej wykonania (a przede wszystkim miejsce i czas). Ważne jest, aby zawrzeć w niej dane identyfikacyjne stron, jak i zakres prac. Z uwagi na ograniczenia w stosowaniu stawki preferencyjnej należy również zawrzeć informację o powierzchni remontowej, budowlanej czy modernizacyjnej nieruchomości.

Kolejnym istotnym dokumentem jest protokół zdawczo-odbiorczy. Potwierdza zakres wykonywanych prac oraz moment ich wykonania. Ponadto następną grupę dowodów stanowią dowody zapłaty, takie jak: przelewy bankowe czy dokumenty KP. Podatnik może posiadać inne dokumenty, dzięki którym uwiarygodni prawo do stosowania obniżonej stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym.

Reasumując, przy ustalaniu wysokości stawki VAT decydujące znaczenie ma przedmiot sprzedaży. Ważne jest ustalenie, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługi oraz czy wykonywana przez niego czynność mieści się w zakresie pojęcia społecznego programu mieszkaniowego.