Poradnik Przedsiębiorcy

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego - 2021

Sprawdź, jakie podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego są w każdym roku.

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego zostały wymienione w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z art. 64 ust. 1, badaniu za 2021 rok podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

1) banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;

1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b;

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

2b) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego - 2021

Warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości

Wielkości za rok 2021 przeliczone po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2020 roku

(1 euro = 4,6148 zł/euro)

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło

co najmniej 50 osób

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła 

2.500.000 euro x 4,6148 = 11.537.000 zł

przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy 

 

 5.000.000 euro x 4,6148 = 23.074.000 zł

Warto dodać, że jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych muszą również poddać badaniu swoje sprawozdania finansowe.