0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzór Umowa użyczenia z omówieniem

Wielkość tekstu:

Zawarcie umowy użyczenia powoduje, że użyczający zezwala biorącemu, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Przepisy dotyczące zasad użyczenia określa Kodeks Cywilny w art. 710 -719. Cechą charakterystyczną umowy użyczenia rozróżniającą ją od umowy najmu czy dzierżawy jest jej nieodpłatny charakter.

Pobierz darmowy wzór umowy użyczenia w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Umowa użyczenia - wzór.pdf
Umowa użyczenia - wzór .doc

Strony umowy

Jak przy wszystkich umowach istotne jest wskazanie stron umowy czyli podanie nazw, adresów, w przypadku prywatnych osób fizycznych podaje się dodatkowo numer dowodu tożsamości a  w przypadku firm numer NIP oraz numer wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Przedmiot umowy

Należy wskazać jaka rzecz jest użyczana. Przedmiotem umowy może być w zasadzie każda rzecz, która nadaje się do używania włącznie z nieruchomościami. W tej części umowy strony mogą również zawrzeć informację o stanie fizycznym rzeczy. Jeżeli rzecz posiada już przy przekazaniu w użyczenie uszczerbek warto taki fakt zaznaczyć w umowie.

Przekazanie

Dotyczy głównie oświadczenia, że biorący wziął w użyczenie rzecz kompletną i sprawną nadającą się do użytku. Jeżeli nie zostaną zawarte zapisy określające sposób użytkowania domniemanym jest że przedmiot będzie używany w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i cechom.

Okres trwania umowy

Użyczenie może nastąpić na czas oznaczony lub też nieoznaczony. Należy więc w umowie zawrzeć informację o konkretnym czasie trwania umowy bądź też poinformować że umowę zawarto na czas nieokreślony.

Ograniczenia i odpowiedzialność

W umowie można ale nie trzeba zawrzeć zapisu ograniczającego przekazanie użyczonego biorcy przedmiotu osobie trzeciej. Przepis ten reguluje bowiem sam Kodeks Cywilny.

Można również wskazać, iż odpowiedzialność za rzecz od dnia przyjęcia w użytkowanie ponosi biorący.

Pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji

Koszty bieżącej eksploatacji rzeczy użyczonej zobowiązuje się pokrywać zwykle biorący. Strony umowy mogą w tym miejscu przytoczyć o jakie koszty w szczególności chodzi np. przy użyczeniu samochodu mogą to być koszty związane z zakupem paliwa, przeglądu, obowiązkowego ubezpieczenia, napraw zarówno bieżących jak i powypadkowych.

Rozwiązanie umowy

Ponieważ umowy użyczenie są umowami dobrowolnymi i nieodpłatnymi zwykle zezwala się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Co nie oznacza, że nie można dodatkowo określić innej metody np. za wypowiedzeniem z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

Określenie warunków zwrotu przedmiotu (fakultatywnie)

Kwestię zwrotu przedmiotu użyczonego zapisuje się w umowie jeżeli wiąże się on z poniesieniem dodatkowych kosztów. Wówczas bowiem w interesie użyczającego jest wskazanie, iż odpowiedzialnym za zwrot (w tym koszt zwrotu) jest biorący.

Postanowienia końcowe

W końcowej części umowy zwykle zawiera się warunki zgłaszania zmian w umowie, oraz informację o ilości sporządzonych jej egzemplarzy, a także podpisy stron umowy (osób reprezentujących).

W umowie użyczenia mogą zostać uwzględnione również dodatkowe informacje odnoszące się do sposobu w jaki rzecz powinna być użytkowana oraz precyzujące miejsce, w którym biorący może użytkować użyczoną mu rzecz.

Istotnym jest, że umowa użyczenia staje się skuteczna tylko gdy nastąpiło wydanie rzeczy.

Jeśli chodzi o podatek PCC, to należy go opłacić, gdy przedmiotem umowy użyczenie będzie rzecz oznaczaona co do gatunku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów