0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa faktoringu - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktoring jest jednym z zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Usługa ta związana jest ze sprzedażą wierzytelności i pozwala na korzystny i stosunkowo szybki zastrzyk gotówki w firmie. Czym różni się umowa faktoringu od umowy cesji wierzytelności i z czego dokładnie się składa?

Na czym polega faktoring?

Faktoring, najogólniej ujmując, polega na wykupie w drodze cesji nieprzeterminowanych wierzytelności, które należą się przedsiębiorcy z tytułu umów z innymi podmiotami (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy itp.). Kwota należności, jaką przedsiębiorca otrzymuje od faktora, jest zasadniczo mniejsza od rzeczywistej wartości faktury.

Faktoring świadczą wyspecjalizowane instytucje finansowe (najczęściej spółki z udziałem banku lub same banki). Dzięki takim usługom przedsiębiorca otrzymuje środki finansowe jeszcze przed terminem płatności faktury (co pozwala mu pokrycie bieżących wydatków i jednocześnie zachowanie płynności finansowej), natomiast najczęściej to na faktorze spoczywa odpowiedzialność za ściąganie należności od kontrahentów przedsiębiorcy.

Umowa faktoringu - przedmiot umowy

Przedmiotem umowy faktoringu jest przeniesienie na faktora własności wierzytelności wynikających z określonych umów (np. umowy sprzedaży) przez przedsiębiorcę. W zamian za to faktor zobowiązuje się do:

  1. zapłaty przedsiębiorcy określonej części wartości wierzytelności czy też udzieleniu pożyczki,

  2. prowadzenia rozliczeń związanych z wierzytelnościami (inkasowania i ewidencjonowania wpływów należności),

  3. administrowania dokumentami,

  4. dochodzenia długu od dłużnika, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wszystkie powyższe zobowiązania faktora uznaje się za świadczenie dodatkowych usług, co jest główną przesłanką zawarcia umowy faktoringu. W przypadku braku świadczenia usług dodatkowych nie mamy do czynienia z umową faktoringu, a z umową cesji wierzytelności.

Przedmiotem umowy faktoringu są wyłącznie wierzytelności, których termin zapłaty jeszcze nie minął.

Umowa faktoringu - strony umowy

Stronami umowy faktoringu jest:

  • faktorant - czyli przedsiębiorca, który dokonuje cesji wierzytelności oraz

  • faktor - nabywca wierzytelności (najczęściej bank lub inny podmiot świadczący usługi finansowe.

Wyróżnia się także trzeci podmiot (niebędący stroną umowy faktoringu) - dłużnika.

Umowa faktoringu - forma zawarcia

Umowa faktoringu nie jest uregulowana w kodeksie cywilnym, zatem nie jest narzucona szczególna forma jej zawarcia. Zalecane jest jednak, aby została zawarta na piśmie, wówczas w razie ewentualnego sporu pomiędzy stronami może posłużyć jako dowód w sprawie.

Umowa faktoringu - rodzaje faktoringu

Wyróżnia się następujące rodzaje faktoringu:

  • faktoring niepełny (niezupełny, nieprawidłowy) - faktor może zwrócić faktorantowi wierzytelność w przypadku niewypłacalności dłużnika;

  • faktoring pełny (prawidłowy) - całkowite ryzyko niewypłacalności dłużnika przejmuje faktor i wierzytelność nie wróci do faktoranta, nawet jeśli dłużnik będzie niewypłacalny;

  • faktoring mieszany - ryzyko jest rozłożone między faktora i faktoranta.

Do pobrania:

Wzór - umowa faktoringu z omówieniem.pdf
Wzór - umowa faktoringu z omówieniem.docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów