0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz VAT-8 - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca powinien złożyć formularz VAT-8, żeby rozliczyć transakcje dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie jest zobowiązany do składania deklaracji  VAT-7 lub VAT-7K, czyli w sytuacji, gdy na przykład korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT i nabył towar od kontrahenta z Unii Europejskiej rozliczany jako WNT.

Kiedy należy złożyć VAT-8?   

Jeżeli wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w danym roku podatkowym lub w roku ubiegłym u przedsiębiorcy, który nie jest podatnikiem VAT, przekroczyła 50 000 złotych, ma on obowiązek rozliczyć zakup właśnie na formularzu VAT-8  i opłacić wynikający z niej podatek.

Przekroczenie limitu łączy się także z obowiązkiem dokonania rejestracji w VAT dla celów dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, więc podatnik dokonujący w tym samym okresie również innych transakcji, które zobowiązują go pomimo zwolnienia z VAT do rozliczenia podatku od towarów i usług (np. import usług), dla uproszenia może je rozliczyć również na formularzu VAT-8.  

Formularz VAT-8 - jak go wypełnić?  

Wypełnianie formularza VAT-8 należy rozpocząć od wpisania w odpowiednie okno numeru identyfikacyjnego NIP podatnika oraz uzupełnienia poz. 4 i 5 - powinny one zawierać informacje o okresie, za który podatnik składa deklarację.

jak uzupełnić formularz vat-8

Okres, za jaki podatnik składa formularzVAT-8, jest ściśle związany z momentem powstania obowiązku podatkowego. Jeśli chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, będzie to chwila wystawienia faktury przez podatnika VAT, nie może to jednak nastąpić później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Żeby ustalić, za jaki miesiąc składana jest deklaracja, należy wiedzieć kiedy powstał obowiązek podatkowy dla kupowanych towarów. 

Część A. Miejsce i cel składania deklaracji

 

jak uzupełnić formularz vat-8

W pozycji 6 powinno się umieścić informację o urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli podatnik rozlicza się z WNT, powinien wpisać tu urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.  

W pozycji 7 natomiast wpisuje się cel składania formularza. Jeżeli ma on charakter pierwotny, podatnik powinien zaznaczyć okienko 1 - złożenie formularza, jeśli natomiast podatnik chce poprawić pomyłki w poprzednim formularzu, zaznacza okienko 2 - korekta deklaracji.

Część B.  Dane identyfikacyjne podatnika

 

jak uzupełnić formularz vat-8

Jeżeli składający deklarację jest właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, powinien w poz. 8 zaznaczyć okienko 2. osoba fizyczna, a w poz. 9 podać nazwisko, imię i datę urodzenia.

Część C. Rozliczenie podatku należnego

 

jak uzupełnić formularz vat-8

W części C podatnik wykazuje wartości transakcji z danego miesiąca oraz należny od nich podatek VAT. Podstawą opodatkowania (wykazywaną w poz. 10, 12, 14, 16, 18) zawsze jest kwota brutto z otrzymanej na potwierdzenie zakupu faktury. Przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć od tej kwoty podatek od nabycia, wyliczyć wartość należnego VAT (poz. 11, 13, 15, 17, 19). Jego wysokość zależy od krajowej stawki podatku na dany towar czy usługę - jeśli zatem zakupiony towar jest opodatkowany w Polsce stawką 23%, to właśnie taką podatnik powinien zastosować do wykazania wartości VAT od zakupów z UE.

W pozycji 20 należy natomiast ująć wartość odprowadzonego już do urzędu skarbowego podatku w związku z nabyciem nowych środków transportu, jeżeli w tym przypadku podatnik zobowiązany był opłacić podatek szybciej, czyli w terminie 14 dni od daty otrzymania środka transportu.

Wartość nadwyżki wpłat podatku, wynikającej z równania (poz.11+13+15+17 + poz.19) - (poz.20 + poz.21), należy wykazać w w poz. 23.

Kwotę podatku należnego do zapłaty podatnik wskazuje w pozycji 22 po wyliczeniu go w następujący sposób: (poz.11+13+15+17 + poz.19) - (poz.20 + poz.21).

Kwotę podatku wykazanego w pozycji 22 należy opłacić w terminie analogicznym do złożenia deklaracji, czyli do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składana jest deklaracja.   

Część D. Oświadczenie podatnika

 

jak uzupełnić formularz vat-8

Niezwykle ważną częścią wypełniania formularza VAT-8 jest uzupełnianie danych kontaktowych, a szczególnie - podpisanie deklaracji. Bez podpisu osoby składającej dokument nie jest ważny. Formularz VAT-8 należy złożyć do 25. dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy.

Część E. Adnotacje urzędu skarbowego

 

jak uzupełnić formularz vat-8

Część E wypełnia pracownik urzędu skarbowego, składający pozostawia ją pustą.

Do pobrania:

Formularz VAT-8 .pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów