0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator limitów na kasę fiskalną

Wielkość tekstu:

Kalkulator limitów na kasę fiskalną - rozpoczęcie sprzedaży

Kalkulator limitów na kasę fiskalną daje możliwość określenia wysokości obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Przekroczenie limitu związane jest z utratą prawa do zwolnienia podmiotowego z rejestracji. Kwestia ta dotyczy podatników, którzy w danym roku podatkowych rozpoczęli dostawę towarów lub świadczeń na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności bądź rolników ryczałtowych.

Kalkulator limitów na kasę fiskalną

Wpisz w oknie datę rozpoczęcia sprzedaży w bieżącym roku

Kalkulator limitów na kasę fiskalną

Wyniki:

Limit obrotu uprawniający do zwolnienia

Limit jest sumą utargu na rzecz osób fizycznych, jaki przedsiębiorca może uzyskać do końca roku by nie stracić zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Jak działa kalkulator limitów na kasę fiskalną?

Kalkulator limitów na kasę fiskalną pozwala określić obrót uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych na kasie fiskalnej w roku, w którym rozpoczęto dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Limit ten wynosi 20.000 zł. Dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym liczony jest proporcjonalnie. Istotna w tym przypadku jest data pierwszej sprzedaży na rzecz osoby prywatnej.  W  kolejnych latach sprzedaży limit 20.000 zł zwalniający z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej nie podlega już rozbiciu proporcjonalnemu a przypada w całości na dany rok.  

Przy ustalaniu limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej należy wziąć pod uwagę, że wlicza się do niego jedynie należności z tytułu sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych (u czynnych podatników VAT będą to kwoty netto przychodu ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych).

Nie każdy przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Rozporządzenie Ministra Finansów wymienia bowiem szereg czynności jakie podlegają obowiązkowi rejestracji na kasie fiskalnej bez względu na limit sprzedaży, czyli już od pierwszej takiej czynności: Kasa fiskalna w działalności

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów