0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rachunek zysków i strat jest jednym z obowiązkowych elementów każdego sprawozdania finansowego. Sporządzany jest przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz zatwierdzany przez kierownika jednostki. Wzór RZiS wskazany jest w załącznikach do ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat - kto musi go sporządzać?

Rachunek zysków i strat przygotowują jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych. Są nimi podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, a więc mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (m.in):

  • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, z zastrzeżeniem kolejnego punktu, a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro,

  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w dwóch pierwszych punktach,

  • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym - kto sporządza?

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym są zobowiązane sporządzać jednostki, które ujmują i rozliczają koszty gromadząc je na kontach zespołu 4 (koszty rodzajowe). Dodatkowo jednostki, które zdecydowały się na ewidencjonowanie kosztów zarówno na kontach zespołu 4 (wg rodzaju) oraz na kontach zespołu 5 (wg funkcji) - mają możliwość wyboru sporządzania RZiS pomiędzy wariantem porównawczym a kalkulacyjnym.

Sposób sporządzania RZiS, jak również system ewidencji kosztów na kontach zespołu 4 lub 5 albo na obu jednocześnie, powinien być ściśle określony w polityce rachunkowości sporządzonej przez kierownika jednostki.

Rachunek zysków i strat - jaki jest cel jego sporządzenia?

Rachunek zysków i start pokazuje działania jednostki w danym okresie oraz przedstawia informację o jej rentowności. Przychodom oraz zyskom przeciwstawia się współmierne do nich koszty, w efekcie czego uzyskuje się informację o zysku lub stracie brutto. Wartość ta skorygowana o obowiązkowe zmniejszenia (np. podatek dochodowy) daje informację o zysku lub stracie netto. Otrzymana wartość stanowi wynik finansowy firmy i przenoszona jest do bilansu jednostki.

Rachunek zysków i strat sporządzany w wariancie porównawczym zestawia się ze sobą dane z okresu bieżącego oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego. Dzięki temu możliwe jest dokonanie analizy i porównanie wyników w czasie.

Rachunek zysków i strat w systemie wFirma.pl

W systemie, tworzenie rachunku zysków i strat odbywa się przy użyciu schematu. Aby zdefiniować schemat RZiS, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » RZIS. Dzięki funkcji MODYFIKUJ» MODYFIKUJ, istnieje możliwość dokonywania zmian w zakresie kont księgowych, które mają wpłynąć na określone pozycje RZiS.

rachunek zysków i strat

Aby sporządzić bilans należy przejść do zakładki STRAT » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT » DODAJ wybierając typ i wariant:

  • dla jednostki mikro
  • dla jednostki małej wariant porównawczy
  • dla jednostki małej wariant kalkulacyjny
  • dla jednostki innej - dużej wariant porównawczy
  • dla jednostki innej - dużej wariant kalkulacyjny
  • dla jednostki OPP.

 rachunek zysków i strat

Do pobrania:

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy - wzór.pdf
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy - wzór.docx

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów