0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pomoc de minimis od stycznia 2015 - nowe zasady

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pomoc de minimis dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw to duża szansa dla podatników. W zakres takiego wsparcia wchodzą najbardziej popularne dotacje ze środków unijnych, ale nie tylko – także państwo może w tym przypadku wesprzeć właścicieli firm poprzez m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości czy dotacje na cele środowiskowe. Skoro zatem pomoc de minimis jest atrakcyjną propozycją dla przedsiębiorców, warto wiedzieć, kto może z niej skorzystać od początku 2015 r. – szczególnie, że nowe przepisy nieco rozszerzają katalog firm mogących starać się o wsparcie.

Pomoc de minimis - limit 200 000 euro

Wsparcie de minimis, choć stosunkowo powszechne, jest jednak ograniczone kilkoma istotnymi warunkami. Przedsiębiorca chcący uzyskać pomoc de minimis musi się najpierw upewnić, czy spełnia określone wytyczne, wśród których jednym z najważniejszych jest limit wartości pomocy.

Podatnik prowadzący firmę nie może co do zasady uzyskać wsparcia, którego suma z trzech lat podatkowych przekraczałaby 200 000 euro (dla podmiotów z sektora drogowego transportu towarów wartość ta nie może przekroczyć 100 000 EUR). W zakres lat wchodzi w tym przypadku rok, w którym przedsiębiorca wnioskuje o przyznanie mu środków z pomocy, oraz dwa poprzednie lata podatkowe.

Pomoc de minimis i jej beneficjent - sektor węglowy

Drugim istotnym warunkiem, na który trzeba zwrócić uwagę zanim zwróci się o pomoc de minimis, jest zakres działalności. Co do zasady większość branż może swobodnie starać się o przyznanie wsparcia, jednakże istnieje katalog takich przedsiębiorstw, które nie będą mogły go uzyskać.

Pomoc de minimis nie będzie więc przeznaczona dla firm, które funkcjonują w branżach:

  • rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady nr 104/2000,

  • produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu,

  • przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w przypadkach:

    • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorców objętych pomocą,

    • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w całości lub części producentom surowców,

  • związanych z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,

  • uwarunkowanych pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,

  • drogowego transportu towarowego, jeśli pomoc jest przeznaczona na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego.

Pomoc de minimis - trudna sytuacja ekonomiczna

Z założenia pomoc de minimis przeznacza się na rozwój przedsiębiorstw, jej celem nie jest ratowanie firm, które są w kiepskiej kondycji finansowej. Dlatego też jednym  z czynników wykluczających możliwość skorzystania ze wsparcia jest fakt, iż firma znajduje się w trudnej kondycji ekonomicznej.

Znowelizowane przepisy nie znoszą tego warunku, jednakże nieco zmieniają zasady uznania działalności za znajdującą się w ciężkiej sytuacji ekonomicznej. W przepisach nie wskazano bowiem dokładnej definicji takiej działalności – można ją natomiast określić na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Przedsiębiorstwo można zatem uznać za zagrożone, jeśli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli, akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku.

Aby móc uznać przedsiębiorstwo za znajdujące się w trudnej sytuacji, należy wykazać jedynie tzw. sztywne kryteria. Zniesiona została możliwość oparcia się w tym zakresie na kryteriach miękkich. Z kolei bez zmian pozostaje zasada, że firma funkcjonująca krócej niż trzy lata nie będzie mogła zostać uznana za znajdującą się w trudnej sytuacji ekonomicznej, chyba że jest ona przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego.

Zatem rok 2015 przyniósł pewne zmiany w zakresie zasad przyznawania pomocy de minimis. Nie są to może modyfikacje obejmujące swym zasięgiem duży zakres firm, jednak dla niektórych sektorów mogą się one okazać naprawdę przełomowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów