0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa przedwstępna sprzedaży - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa przedwstępna sprzedaży

W umowie przedwstępnej podpisujące ją strony zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej (np. sprzedaży, o dzieło). Oznacza to, że ten rodzaj kontraktu jest zobowiązujący i spełnia funkcję przede wszystkim gwarancyjną. Umowa przedwstępna sprzedaży powinna zawierać wszystkie istotne założenia umowy definitywnej - w tym przypadku będzie to:

 • określenie podmiotów i przedmiotów umowy,

 • cena,

 • termin.

Niezawarcie umowy przyrzeczonej

Zdarza się, że mimo podpisania umowy przedwstępnej do zawarcia umowy przyrzeczonej nie dochodzi. Najczęściej jest to spowodowane uchylaniem się jednej ze stron. Strona poszkodowana ma jednak dwie opcje zabezpieczenia się w przypadku takiej okoliczności.

 • Pierwsza nazywana jest tzw. “skutkiem słabszym”. Na jej mocy, kontrahent może zażądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej. Jednak może się domagać zwrotu tylko tych kosztów, które poniósł w związku z zawarciem umowy przedwstępnej i niezbędnych wydatków do zawarcia umowy przyrzeczonej. Jednak co ważne, strony mogą także odmiennie określić zakres odszkodowania.

 

Uwaga!

Za podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej przyjąć należy art. 471 Kodeksu cywilnego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I ACa 1548/2012).

 

 • Druga opcja, “skutek silniejszy”, ma zastosowanie w sytuacji, kiedy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy. Uprawniona strona ma prawo do dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej w trybie sądowym.

 

Uwaga!

Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Z kolei w przypadku oddalenia przez sąd żądania zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

Umowa przedwstępna sprzedaży - elementy

 1. Data oraz miejsce zawarcia umowy

 2. Strony umowy

Stronami umowy mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które na mocy prawa zyskały zdolność prawną. Dane umieszczone w kontrakcie powinny umożliwiać bezproblemową identyfikację.

 1. Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży może być praktycznie wszystko - prawo własności rzeczy, energia, zbywalne prawa oraz zbiory. Przedmiot musi być opisany szczegółowo.

 1. Cena sprzedaży

W umowie należy podać cenę przedmiotu umowy, wyrażoną w złotówkach. Jeżeli taki zapis nie znajdzie się w dokumencie, czynność prawna zostanie potraktowana jak umowa darowizny.

 1. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej

Spisując umowę, należy mieć na uwadze termin zawarcie umowy przyrzeczonej. Kodeks cywilny przewidział jednak sytuację, w której takiego terminu nie zawarto:

 

art. 389 § 2 k.c.:

Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej.

 

 1. Zadatek/ zaliczka

Jeśli umowa przyrzeczona sprzedaży dojdzie do realizacji, zadatek zalicza się na poczet świadczenia strony, która go dała. Zadatek musi być zwrócony w całości stronie, która go uiściła, w następujących sytuacjach:

 • rozwiązania umowy przez obie strony umowy,

 • gdy niewykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,

 • gdy obie strony ponoszą odpowiedzialność.

Jeżeli jedna ze stron nie wykona umowy, strona, która dała zadatek może żądać sumy dwukrotnie wyższej, natomiast strona, która otrzymała pieniądze, może je zachować (w zależności od tego, kto ponosi winę).

Z kolei zaliczka zostaje zaliczona na poczet należnego świadczenia, w przeciwnym razie strona może domagać się jej zwrotu oraz naprawienia szkody.

 1. Podpisy stron

Do pobrania:

Wzór umowy przedwstępnej sprzedaży.pdf
Wzór umowy przedwstępnej sprzedaży.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów