0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prowadzenie egzekucji z dopłat dla rolników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Znaczna część dłużników jako istotną część swojego majątku posiada dopłaty unijne dla rolnictwa. Czy możliwe jest prowadzenie egzekucji z dopłat dla rolników?

Dotychczasowa praktyka była niejednolita. Część komorników prowadziła egzekucje z dotacji i rzeczy zakupionych za nie. Część stosowała się do pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r., znak: DPrC-4190-4/12, zgodnie z którym ówczesne brzmienie art. 831 k.p.c. wyłączało spod egzekucji dotacje dla rolników.

Ze względu na niejasny stan normatywny, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw i która dotyczy wyłączenia spod egzekucji środków otrzymanych z dopłaty unijnej. Nowela ma zresztą szersze znaczenie i obejmuje wszystkich beneficjentów, nie tylko rolników.

W art. 831 k.p.c. w § 1 dodano pkt 2a w brzmieniu:

 

art. 831 § 1 pkt 2a)środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone.

 

Środki pochodzące z budżetu UE zostały wyłączone z egzekucji. Wyjątek wprowadzono tylko dla sytuacji, gdy beneficjent musi oddać pieniądze, bo nie wykonał umowy dotyczącej wsparcia.

Zmieniono także brzmienie art. 831 § 2:

 

art. 831 § 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1-2a i 7, nie podlegają egzekucji również sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2a, nie podlegają egzekucji również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres jego trwałości wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

 

Ochrona środków z UE dotyczy więc środków pieniężnych znajdujących się na koncie, a także środków trwałych zakupionych z tych pieniędzy w ramach realizacji projektu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów