Poradnik Przedsiębiorcy

Wzór Umowa spółki partnerskiej z omówieniem

Spółki osobowe oraz kapitałowe - różnice

Spółka partnerska należy do kategorii spółek osobowych, które wraz ze spółkami kapitałowymi określane są jako spółki prawa handlowego. Spółki osobowe (wśród których, oprócz spółki partnerskiej, znajdują się spółka jawna, komandytowa i komandytowo-akcyjna) charakteryzują się koniecznością ponoszenia osobistej odpowiedzialności przez wspólników za zobowiązania spółki oraz możliwością prowadzenia spraw spółki przez tych wspólników. Spółka osobowa jest strukturą odrębną od wspólników (ma zdolność prawną, sądową oraz procesową, jednak w przeciwieństwie do spółek kapitałowych nie ma osobowości prawnej; co więcej - posiada własny majątek odrębny od majątku wspólników).

Spółki kapitałowe natomiast (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna) są osobami prawnymi, za swoje zobowiązania odpowiadają jedynie własnym majątkiem (odpowiedzialność wspólników jest wyłączona). Działają przez organy - zarząd, radę nadzorczą bądź komisję rewizyjną (nie ma więc konieczności osobistego angażowania się przez wspólników w prowadzenie spraw spółki czy jej kontrolę - organem reprezentującym wspólników jest zgromadzenie wspólników).

Spółka partnerska - definicja

Spółką partnerską, zgodnie z art. 86 kodeksu spółek handlowych, jest spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu. Prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu (z wyjątkiem notariatu - notariusze mogą zakładać spółkę partnerską jedynie z innymi notariuszami) - oznacza to, że spółka może być tworzona w celu wykonywania jednego rodzaju zawodu albo większej ich liczby.

Spółka partnerska - partnerzy

Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Spółki partnerskiej nie założą więc (nie będą mogły zostać partnerami) osoby prawne, inne spółki osobowe czy też spółki cywilne, choćby należeli do nich przedstawiciele wolnych zawodów. Jeżeli dana osoba fizyczna nie jest uprawniona do wykonywania wolnego zawodu, nie może być partnerem w spółce partnerskiej. Jeśli więc wykonywanie wolnego zawodu w spółce jest uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań przewidzianych w odrębnych ustawach (np. uzyskanie tytułu zawodowego radcy prawnego, adwokata itp.), to partnerem będzie można zostać dopiero po spełnieniu tych wymogów.

Artykuł 88 k.s.h. wymienia wolne zawody, których przedstawiciele mogą zakładać spółki partnerskie. Należą do nich: adwokaci, aptekarze, architekci, inżynierowie budownictwa, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, maklerzy papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni, księgowi, lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, notariusze, pielęgniarki, położne, radcy prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi i tłumacze przysięgli. Należy pamiętać, że nie jest to katalog zamknięty, bowiem art. 87 § 1 k.s.h. przewiduje, że na mocy odrębnych ustaw można przyznać uprawnienie do bycia partnerem w spółce innym zawodom (w tym momencie uprawnienie takie mają psychologowie).

Powstanie spółki partnerskiej - umowa

Podstawowym sposobem zawiązania spółki partnerskiej jest porozumienie między wspólnikami, które przybiera postać umowy (warto pamiętać też, że spółka partnerska może powstać w wyniku przekształcenia innej spółki). Momentem powstania spółki partnerskiej nie jest jednak chwila podpisania umowy, a wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 94 k.s.h.) - wpis ma więc znaczenie konstytutywne, spółka wtedy nabywa podmiotowość prawną i związane z nią zdolności.

Forma umowy spółki partnerskiej

Zgodnie z art. 92 k.s.h., umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Niezachowanie tej formy powoduje nieważność umowy. Warto jednak podkreślić, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać formę aktu notarialnego, czy formę z urzędowo poświadczonym podpisem lub datą - nie wymagają tego jednak przepisy ustawy. Jeśli jednak np. do spółki w ramach wkładu wnoszona jest własność nieruchomości, umowa powinna mieć formę aktu notarialnego, jako że wymagają tego odrębne przepisy.

Do pobrania:

pdf
UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie