Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Obowiązki związane z zatrudnieniem pracowników, zleceniobiorców i wykonawców

Niezależnie, czy przedsiębiorca zatrudnia na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych, ma obowiązek rozliczyć się z fiskusem za rok 2014.

Obowiązki związane z zatrudnieniem pracowników

Płatnicy w ciągu roku regularnie wyliczają, pobierają i odprowadzają zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za swoich pracowników do urzędu skarbowego. Jednak w żadnej deklaracji nie ma potwierdzenia wysokości wniesionych wpłat. Sporządza się je na koniec roku, aby potwierdzić i wykazać, że w ciągu byłych dwunastu miesięcy dopełniało się swoich obowiązków wobec fiskusa.

Pracodawca musi:

  1. rozliczyć własny podatek dochodowy,

  2. rozliczyć podatki odprowadzane za swoich pracowników.

Deklaracja PIT-11

PIT-11 to informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Formularza nie mają obowiązku sporządzać pracodawcy, którzy dokonują za pracownika rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40.

PIT-11, w przypadku podmiotów niezatrudniających więcej niż 5 osób, należy złożyć w:

  • formie papierowej do 2 lutego 2015 do US,

  • formie elektronicznej do 2 marca 2015 do US,

  • formie elektronicznej lub papierowej do 2 marca 2015 do podatnika.

W przypadku rozwiązania umowy z pracownikiem, podatnik ma prawo do pisemnego wnioskowania do płatnika o wystawienie PIT-11. Płatnik musi wystawić taką deklarację w terminie 14 dni od dnia wystosowania wniosku. W momencie gdy podatnik nie złoży takiego wniosku, deklarację PIT-11 wystawia się w ustawowym terminie. Również kiedy zaprzestaną prowadzenia działalności przed upływem terminu dla złożenia informacji, płatnicy zobowiązani są przekazać informację PIT-11 do dnia zaprzestania prowadzenia tej działalności.

Co ważne, w przypadku PIT-11 trzeba złożyć deklarację, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy przybrały zerową wartość. Ten obowiązek nie znika, ponieważ to, że mają zerową wartość, nie jest tożsame z brakiem przychodu ze strony pracownika.

Ważne: PIT-11 płatnik ma obowiązek przekazać zarówno podatnikowi, jak i dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego.

Deklaracja PIT-4R

Stanowi informację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, obowiązek jego rozliczenia mają:

  1. zakłady pracy, zatrudniające pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, której miesięczny dochód wynosił powyżej 200 zł,obowi

  2. organy rentowe, pobierające zaliczki od świadczeń (emerytury, renty, zasiłki itd.),

  3. rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne zajmujące się produkcją rolną, pobierające zaliczki na podatek od wypłat na rzecz członków spółdzielni i ich rodzin.

PIT-4R dotyczy wykazania zaliczek na podatek dochodowy należnych za dane miesiące, nie wykazuje się natomiast przychodów zwolnionych z opodatkowania. Deklarację tę należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika. Formalnie płatnik musi przygotować tylko 1 egzemplarz PIT- 4R, ale warto pamiętać, aby zostawić sobie jeszcze jedną wersję do celów dowodowych. Osoba zatrudniająca wysyła PIT-4R za wszystkich pracowników i nie ma obowiązku informowania ich o złożonej deklaracji.