0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak naliczać 40 Euro rekompensaty za opóźnienie w płatności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie windykacji związane jest z ponoszeniem kosztów przez wierzyciela. Jednak jest sposób, by pokryć te wydatki. Otóż została wprowadzona zryczałtowana rekompensata, która ma stanowić wyrównanie kosztów wierzycieli. Zryczałtowana opłata za koszty odzyskania należności to 40 euro rekompensaty i jest ona naliczana w przypadku opóźnienia zapłaty. Jednak w jaki sposób nalicza się tą opłatę i co ona w ogóle oznacza? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wierzyciel, który nie otrzymał zapłaty w terminie może żądać od kontrahenta zwrot 40 euro w ramach rekompensaty za koszty windykacji, które poniósł. Co więcej, w sytuacji, gdy zalega z zapłatą kilku faktur, dłużnik może zostać obciążony wielokrotnością tej kwoty.

Przeliczanie 40 euro rekompensaty na polską walutę

Według ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wartość 40 euro rekompensaty przeliczana jest na polską walutę według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Komu przysługuje 40 euro rekompensaty?

Zadośćuczynienie w kwocie 40 euro należy się wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenia lecz nie otrzymał za nie zapłaty w określonym terminie. Termin ten powinien zostać określony w umowie lub wezwaniu do zapłaty. Przyjmuje się, że 40 euro rekompensaty można naliczyć od każdej nieuregulowanej w terminie faktury. To właśnie ten dokument jest podstawą do ubiegania się o spłatę należności, a co więcej w takim przypadku wierzyciel automatycznie nabywa prawo do zryczałtowanej rekompensaty, która ma pokryć koszty odzyskania należności.

Art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:
"Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych."

Kiedy można starać się o uzyskanie 40 euro rekompensaty?

Wyżej wspomniana ustawa nie uzależnia naliczania 40 euro rekompensaty od skierowania sprawy do sądu. Powoduje to, iż można się o nią ubiegać już od dnia nabycia uprawnień do odsetek, czyli na etapie postępowania przedsądowego.

Koszty windykacji wyższe niż 40 euro

A co w sytuacji, gdy poniesione przez wierzyciela koszty są wyższe niż wspomniane 40 euro?  W tej sytuacji wierzycielowi należy się zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę.

Kiedy 40 euro rekompensaty nie jest korzystne?

Jeśli dłużnik nie ureguluje w terminie należności, domaganie się 40 euro rekompensaty za koszty odzyskania należności nie jest opłacalne w przypadku postępowania sądowego.

Wynika to z faktu, iż kwotę naliczonej rekompensaty należy doliczyć do wartości należności. Wpłynie to na zwiększenie wysokości opłat sądowych. Poza tym, jeśli wierzyciel wygra sprawę sądową i dłużnik będzie musiał dokonać zwrotu należności, to kwota naliczonej rekompensaty zostanie odjęta od kosztów postępowania sądowego. W sytuacji, gdy naliczona rekompensata jest niższa niż suma opłat sądowych i koszty zastępstwa procesowego, wówczas nie opłaca się jej dochodzić. Bowiem będzie ona zerowa i wierzyciel nie otrzyma żadnego zadośćuczynienia.

Kiedy rozwiązanie to jest korzystne?

Jeśli dłużnik dokona zapłaty należności wraz z rekompensatą na drodze pozasądowej, wówczas dla wierzyciela jest to opłacalne rozwiązanie.

Korzystna dla wierzyciela jest również sytuacja, gdy nieuregulowanych jest wiele faktur, wówczas to od nich zostanie naliczona suma 40 euro rekompensaty. Z dużym prawdopodobieństwem będzie ona przewyższać koszty postępowania sądowego, co spowoduje zwrot rekompensaty.

Istotne znaczenie ma tutaj fakt, iż przepis ustawy odnosi się jedynie do transakcji handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi. Regulacji tej nie stosuje się do umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

40 euro rekompensaty za koszty odzyskania należności ma wiele zalet i daje szanse wierzycielom na odzyskanie pieniędzy. Jednak zanim przedsiębiorca zdecyduje się na tą formę zadośćuczynienia powinien najpierw przekalkulować, czy będzie mu się to opłacać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów