0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – jak ogłoszenie upadłości banku wpłynęło na sytuację frankowiczów?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Getin Noble Bank. Co to oznacza dla osób posiadających kredyt frankowy w tym banku? 

Zgłoszenie wierzytelności

W związku z ogłoszeniem upadłości Getin Noble Bank S.A. toczące się postępowania przeciwko bankowi zostaną zawieszone, a egzekucja prawomocnych wyroków będzie bezskuteczna. Dalsze dochodzenie należności będzie możliwe jedynie w ramach postępowania upadłościowego. W tej sytuacji - celem zabezpieczenia swoich interesów - frankowicze powinni zgłosić przysługujące im wierzytelności do masy upadłości. Jednocześnie powinni oni podnieść zarzut potrącenia swoich roszczeń (o zwrot spłaconych rat) z roszczeniami banku (o zwrot wypłaconego im kapitału kredytu). Termin na dokonanie tej czynności wynosi 30 dni od momentu obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości (to jest do dnia 19 sierpnia 2023 r.). Warto zaznaczyć, że zgłaszanie wierzytelności wobec upadłego podmiotu odbywa się wyłącznie online, poprzez stronę internetową Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

Istotne konsekwencje

Dlaczego zgłoszenie swojej wierzytelności jest tak istotne? Dlatego, że syndyk upadłego banku będzie działał przede wszystkim w interesie wierzycieli banku. Celem syndyka jest odzyskanie jak największej liczby wierzytelności banku. W sytuacji unieważnienia danej umowy kredytowej, kredytobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot wszystkich rat kapitałowo-odsetkowych uiszczonych na rzecz banku. Bankowi natomiast przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty kredytu. Z uwagi na upadłość banku kredytobiorca może dochodzić swoich roszczeń wyłącznie w postępowaniu upadłościowym. Syndyk może natomiast pozwać kredytobiorcę o zwrot udostępnionego kapitału w zwykłym postępowaniu sądowym. Jeżeli roszczenie kredytobiorcy jest większe lub równe roszczeniu banku, zgłoszenie potrącenia wierzytelności przez kredytobiorcę pozbawi syndyka podstaw prawnych do pozwania kredytobiorcy o zwrot wypłaconego kapitału. 

Zgłoszenie wierzytelności po dniu 19 sierpnia 2023 r.

Warto podkreślić, że niezgłoszenie swojej wierzytelności w terminie do dnia 19 sierpnia 2023 r. nie oznacza zamknięcia drogi dochodzenia swoich roszczeń. Kredytobiorca może zgłosić do masy swoją wierzytelność również po tym terminie. Będzie się to jednak wiązać z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 1010,49 zł. 

Brak uznania wierzytelności przez syndyka

Jeśli syndyk nie uzna danej wierzytelności, koniecznym będzie wniesienie sprzeciwu od listy wierzytelności do sędziego komisarza, sprawującego nadzór nad postępowaniem upadłościowym. Sprzeciw taki należy złożyć w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia o złożeniu listy wierzytelności. 

Zaspokojenie się z masy upadłości 

Roszczenia wierzycieli zgłoszone do masy upadłości będą zaspokojone tylko w takim stopniu, na jaki pozwoli majątek tej masy. Trzeba pamiętać, że lista wierzycieli banku jest długa, wśród nich znajdują się m.in. BFG, akcjonariusze i obligatariusze, a także inni kredytobiorcy frankowi. Majątek banku z całą pewnością nie wystarczy na pokrycie wszystkich wierzytelności. Szansa na zaspokojenie się frankowiczów z masy upadłości jest więc niewielka. Nie zmienia to jednak faktu, że powinni oni zgłosić swoje wierzytelności do masy upadłości w celu zabezpieczenia swojej sytuacji prawnej – przede wszystkim dla uchronienia się przed powództwem syndyka o zwrot wypłaconego kapitału.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów