0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestry publiczne – jakie bazy danych są dostępne dla przedsiębiorców?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podmioty publiczne tworzą szereg rejestrów publicznych i przetwarzają dużą ilość danych. Niektóre z baz danych są dostępne dla przedsiębiorców. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jakie zasady dotyczą prowadzenia rejestrów i przetwarzania danych kontaktowych z tych rejestrów przez podmioty publiczne. Sprawdź, jakie rejestry publiczne są prowadzone przez organy.

Systemy informatyczne podmiotów publicznych – ogólne informacje

Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny jest obowiązany:

 • prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych;
 • prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej;
 • umożliwić dostarczanie informacji do tego rejestru oraz udostępnianie informacji z tego rejestru drogą elektroniczną, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych.

Podmiot publiczny w celu ochrony interesu prawnego lub faktycznego osoby fizycznej, w szczególności w związku z realizowanymi na jej rzecz usługami, może wykorzystywać jej dane kontaktowe gromadzone w rejestrze publicznym lub systemach teleinformatycznych.

Brak odpowiedzi osoby fizycznej na próbę nawiązania przez podmiot publiczny kontaktu z wykorzystaniem danych kontaktowych nie może negatywnie wpłynąć na jej sytuację prawną lub faktyczną.

Podmiot publiczny, wykorzystując dane kontaktowe osoby fizycznej, informuje ją o podstawie prawnej nawiązania kontaktu.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną „CEIDG”, prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Zadaniem CEIDG jest:

 • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
 • udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie;
 • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
 • udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.

System teleinformatyczny CEIDG umożliwia:

 • udostępnianie danych i informacji;
 • potwierdzanie danych osobowych przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, po uprzednim zawarciu z ministrem właściwym do spraw gospodarki umowy określającej co najmniej zakres potwierdzanych danych i warunki techniczne ich potwierdzania.

Zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu, mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG.

Rejestry publiczne prowadzone przez Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy, zwany „Rejestrem” składa się z:

 • rejestru przedsiębiorców;
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Minister Sprawiedliwości utworzył ponadto Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Centralną Informacją”, z oddziałami przy sądach rejestrowych. Zadaniem Centralnej Informacji jest:

 • prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek, zwanego dalej „katalogiem”;
 • udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów z katalogu;
 • utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie teleinformatycznym;
 • utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru z systemem integracji rejestrów.

Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej.

Centralna Informacja wydaje z katalogu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dokumenty złożone w postaci elektronicznej albo kopie dokumentów złożonych w postaci papierowej poświadczone za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu.

Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie z katalogu dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.

Centralna Informacja udostępnia natomiast bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne i pełne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu.

Przykład 1.

Odpisy, wyciągi i zaświadczenia wydawane w postaci papierowej są odpłatne, a informacje pobierane w wersji elektronicznej wydawane są nieodpłatnie. Czy dokumenty te mają taką samą moc dowodową? Czy np. na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wystarczający będzie wyciąg pobrany w wersji elektronicznej?

Tak, zgodnie z przepisami pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, listę podmiotów, wobec których w dziale 6 rejestru przedsiębiorców wpisano informację o ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Utworzenie i prowadzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, zwanego „rejestrem przedstawicielstw”, prowadzonego przez ministra.

Utworzenie i prowadzenie przedstawicielstwa przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową w rozumieniu ustawy Prawo bankowe nie wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw.

Wpisu do rejestru przedstawicielstw dokonuje się na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią. Wpis do rejestru dokonywany jest na okres 2 lat od dnia dokonania wpisu (obowiązywanie wpisu). Na wniosek przedsiębiorcy zagranicznego – złożony w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu – wpis zostaje przedłużony na kolejny okres 2 lat.

Rejestr przedstawicielstw jest jawny. Rejestr przedstawicielstw zawiera nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego, przedmiot głównej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego, imię i nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, adres siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także numer wpisu do rejestru przedstawicielstw, datę dokonania wpisu, ostatni dzień obowiązywania wpisu oraz datę wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru.

Dane udostępnia się przez okres obowiązywania wpisu przedstawicielstwa w rejestrze oraz przez okres 5 lat od dnia wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru. Minister usuwa z rejestru dane po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa wybrany przez przedsiębiorcę zagranicznego spośród marszałków województw właściwych ze względu na siedzibę lokalu.

Rejestr jest jawny i może być prowadzony w formie dokumentu elektronicznego.

Wpisowi do rejestru podlegają oznaczenie podmiotu wpisanego do rejestru, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy lokali, wraz z nazwą gminy, powiatu i województwa oraz numerem telefonu, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, określenie rodzaju świadczonych usług, NIP, o ile podmiot posiada taki numer, numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku przedsiębiorcy, o ile podmiot posiada taki numer, adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada oraz data dokonania wpisu, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby podmiotu.

Pozostałe rejestry, do których przedsiębiorcy posiadają dostęp

Przedsiębiorcy posiadają dostęp m.in. do następujących rejestrów publicznych:

 • rejestrów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej;
 • rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
 • rejestru operatorów pocztowych;
 • Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD);
 • rejestru wytwórców biogazu rolniczego;
 • rejestru uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
 • Krajowego Rejestru Zadłużonych;
 • Krajowego Rejestru Karnego (rejestr niejawny);
 • elektronicznych ksiąg wieczystych;
 • rejestru zastawów;
 • rejestru zastawów skarbowych;
 • rejestrów rynku finansowego;
 • Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych;
 • rejestrów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
 • rejestrów Urzędu Dozoru Technicznego;
 • rejestrów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w tym rejestr klauzul niedozwolonych, rejestr produktów niebezpiecznych).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów