0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie udziela pomocy w formie pieniężnej przedsiębiorcom ale może wyrazić zgodę na:

 • rozłożenie zaległych należności z tytułu składek na raty,
 • umorzenie należności z tytułu składek,
 • odroczenie terminu płatności składek bieżących.

Przedsiębiorca, który posiada zadłużenie z tytułu składek ubezpieczeniowych może ubiegać się więc m.in. o możliwość spłaty powstałego już zadłużenia w transzach płatnych w wyznaczonej wysokości i określonym z góry terminie. W tym celu powinien złożyć w do Zakładu Ubezpieczeń społecznych wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS - darmowy wzór do pobrania

Do pobrania:

Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek.pdf

Jakie są korzyści wynikają z układu ratalnego?

Plusem dla Płatnika składek jest możliwość uiszczenia zaległego zobowiązania w dłuższym okresie czasu bez naliczania odsetek za zwłokę (naliczana jest opłata prolongacyjna w wysokości jednak niższej niż odsetki). Korzyścią jest również zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Które składki można rozłożyć na raty?

Jeżeli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie całość zaległości z tego tytułu może rozłożyć na płatności kwartalne. Jednak gdy zatrudnia pracowników (w tym zleceniobiorców) ZUS może wyrazić zgodę na ratalną spłatę z wyłączeniem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia zdrowotnego za pracowników, które muszą zostać opłacone od razu.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS

X - składki nie podlegające umorzeniu

- składki podlegające umorzeniu

Jak ubiegać się o rozłożenie na raty?

Przede wszystkim należy wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zobowiązania na raty. Dodatkowo należy pamiętać o uiszczeniu zapłaty za składki bieżące, a także ewentualnych kosztów egzekucyjnych jeżeli takie wystąpiły w kontaktach z ZUS.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek powinien określać tytuł zadłużenia jakie ma być rozłożone na raty, jego wartość oraz okres w którym powstało, a także informację o przyczynie zaprzestania opłacania składek. Dodatkowo płatnik składek powinien uzasadnić wniosek podając przyczyny niemożności wywiązania się w terminie z uregulowania należnych do ZUS składek (np. zobowiązania wobec US czy innych podmiotów). Wykazuje również bieżące możliwości płatnicze (np. wysokość bieżących wyników finansowych działalności, wysokość dochodów w rodzinie płatnika) i proponowane formy zabezpieczenia (np. majątek firmy, zdolność do regulowania zobowiązań).

Przedsiębiorca w składanym wniosku przedstawia również propozycję spłaty zadłużenia podając termin płatności rat, ich ilość i wysokość.

Konieczne jest również wskazanie rodzaju pomocy publicznej z tytułu której przedsiębiorca ubiega się o rozłożenie spłaty zaległości na raty. Czy jest to:

 • pomoc de minimis, czy
 • pomoc indywidualna przeznaczona na restrukturyzację, czy
 • pomoc indywidualna przeznaczona na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

Co załączyć do wniosku?

Przedsiębiorca powinien poprzeć dowodami przedstawioną we wniosku swoją sytuację. W związku z tym ma możliwość dołączenia dokumentów poświadczających obecną sytuację finansową, a także ogólną sytuację przedsiębiorstwa np. ze wskazaniem że obecne problemy są przejściowymi. Przykładowe dokumenty:

 • potwierdzające istnienie, bądź nie istnienie przedsiębiorstwa i zakres działania:

  • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

  • Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej,

 • potwierdzające sytuację finansową firmy:

  • Oświadczenie o terminowości uiszczania opłat przez nabywców,

  • Oświadczenie o szacunkowej wartości zobowiązań firmowych,

  • Deklaracje podatkowe (ostateczne za ubiegły rok i zaliczkowe za bieżący),

  • Kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatnie 3 lata,

  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami,

 • dokumenty dotyczące pomocy publicznej:

  • Otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis,

  • Informacja o pomocy publicznej innej niż de minimis przeznaczonej na restrukturyzację lub naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

  • Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej,

 • Inne:

  • Harmonogramy spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego,

  • Wszelkie dokumenty dotyczące bieżących wydatków, np. wydatki na leki oraz leczenie.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek w formie pisemnej przedsiębiorca może złożyć osobiście w placówce lub za pośrednictwem poczty. Wniosek można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego lub platformy ePUAP z tym, że elektroniczna wysyłka wymaga elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub posiadania profilu zaufanego.

Kiedy po złożeniu wniosku przedsiębiorca otrzyma odpowiedź z ZUS?

Wniosek rozpatrywany jest w terminie 14 dni od daty skompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy i nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Jeżeli ZUS wyda odpowiedź pozytywną podpisywana jest z przedsiębiorcą umowa cywilno-prawna, w której określony jest m.in. harmonogram spłaty zadłużenia z tytułu składek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów