0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rachunek do umowy o dzieło - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa o dzieło, podobnie jak umowa zlecenie, powinna zostać rozliczona za pomocą rachunku. Przychody z tytułu umowy o dzieło zazwyczaj nie podlegają oskładkowaniu, dlatego wykonawca oraz zamawiający nie płacą składek ubezpieczeniowych. Jednak kiedy umowa o dzieło jest podpisana z własnym pracodawcą, gdzie poza tym wiążąca jest umowa o pracę – sytuacja wygląda nieco inaczej. Jak wtedy powinien wyglądać rachunek do umowy o dzieło? Odpowiadamy poniżej. 

Rachunek do umowy o dzieło - darmowy wzór do pobrania

Do pobrania:

Rachunek do umowy o dzieło.pdf
Rachunek do umowy o dzieło.docx

Jakie elementy powinien zawierać rachunek do umowy o dzieło?

Rachunek do umowy o dzieło powinien zawierać przede wszystkim:

  • datę wystawienia,
  • określenie stron umowy, a więc również dane wykonawcy oraz zamawiającego,
  • wynagrodzenie brutto,
  • informację o pomniejszeniach wynagrodzenia – w tym koszty, składki i podatek,
  • kwotę do wypłaty dla wykonawcy,
  • podpisy obu stron. 

Dobrze jest także dodać element, w którym definiuje się sposób zapłaty oraz zapis w przeciągu ilu dni od wystawienia rachunku zostanie wypłacone wynagrodzenie. Jeśli wynagrodzenie wypłacane jest gotówką, to najlepiej byłoby posiadać potwierdzenie wykonawcy, w postaci daty i podpisu, o otrzymaniu wyliczonej kwoty. Przy przelewie na konto potwierdzeniem będzie już sam wpis na wyciągu bankowym.

Czy protokół odbioru dzieła jest potrzebny?

Do rachunku do umowy o dzieło można dołączyć także protokół odbioru dzieła, czyli protokół zdawczo-odbiorczy. Będzie on potwierdzał wykonanie i przekazanie dzieła jako integralna część dokumentacji. Podpisanie protokołu przez obie strony będzie stanowić podstawę wystawienia rachunku oraz otrzymania należności.

Rachunek do umowy o dzieło – ustalenie kosztów uzyskania przychodu

W umowie o dzieło kwota brutto (przychód) jest pomniejszana o koszty uzyskania. Ich obliczanie zależy od specyfiki umowy i mogą one wynosić:

  • 50% – gdy wykonawca dzieła korzystał z praw autorskich bądź praw pokrewnych lub nimi rozporządzał. 50-procentowe koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie również w przypadku przeniesienia autorskich praw majątkowych razem z daną umową o dzieło;
  • tyle, ile rzeczywiście się ich poniosło (art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Taka zasada ma zastosowanie, jeżeli wykonawca potrafi udowodnić, że poniesione przez niego koszty faktycznie przewyższyły te, które wynikają z norm procentowych;
  • 20% – w pozostałych sytuacjach niż wymienione powyżej.

Rachunek do umowy o dzieło z własnym pracownikiem

Zazwyczaj w ramach umowy o dzieło wykonawca nie podlega składkom na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, chyba że zostanie ona zawarta z własnym pracownikiem. W takim przypadku wynagrodzenie uzyskane z tego tytułu jest nie tylko opodatkowane, lecz także oskładkowane. Osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy  podlega wszystkim obowiązkowym ubezpieczeniom, a więc emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Zatem w rachunku konieczne byłoby dodanie kolejnego wiersza z naliczeniem składek potrąconych wynagrodzenia.

Opodatkowanie umowy o dzieło

Gdy kwota brutto zostanie pomniejszona o koszty uzyskania przychodów, wówczas wylicza się i potrąca 12% podatku dochodowego. Na prośbę wykonawcy zleceniodawca może również zastosować wyższą stawkę, tj. 32%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów