Poradnik Przedsiębiorcy

Rachunek do umowy o dzieło - wzór z omówieniem

Umowa o dzieło, podobnie jak umowa zlecenie, zostaje uznana za zakończoną, w momencie gdy wykonawca dzieła wystawia rachunek. Przychody z tytułu umowy o dzieło zazwyczaj nie podlegają oskładkowaniu, dlatego wykonawca oraz zamawiający nie płacą składek ubezpieczeniowych. Jednak kiedy umowa o dzieło jest podpisana z własnym pracodawcą, gdzie poza tym wiążąca jest umowa o pracę - sytuacja wygląda nieco inaczej. W takim przypadku rachunek do umowy o dzieło powinien:

  • zawierać numer oraz datę umowy, której dotyczy,

  • określać strony umowy, a więc zawierać również dane wykonawcy oraz zamawiającego,

  • zawierać kwotę, która wynika z umowy (wynagrodzenie brutto),

  • zawierać kwotę netto,

  • być podpisany przez obie strony.

Dobrze jest także dodać element, w którym definiuje się sposób zapłaty oraz potwierdzenie wykonawcy, w postaci daty i podpisu, że wynagrodzenie zostało otrzymane.

Rachunek do umowy o dzieło -  załączniki

Dodatkowo, do rachunku umowy o dzieło można załączyć także protokół odbioru dzieła, czyli protokół zdawczo-odbiorczy. Będzie on potwierdzał wykonanie i przekazanie dzieła, jako integralna część dokumentacji. Podpisanie protokołu przez obie strony będzie stanowić podstawę wystawienia rachunku oraz otrzymania należności.

Rachunek do umowy o dzieło - ustalenie kosztów uzyskania przychodu

W umowie o dzieło kwota brutto (przychód) jest pomniejszana o koszty uzyskania. Jej obliczanie zależy od specyfiki umowy i może ona wynosić:

  • 50% - gdy wykonawca dzieła korzystał z praw autorskich lub praw pokrewnych, lub nimi rozporządzał. 50-procentowe koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie również w przypadku przeniesienia autorskich praw majątkowych razem z daną umową o dzieło;

  • tyle, ile rzeczywiście poniesiona wysokość kosztów (art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Taka zasada ma zastosowanie, jeżeli wykonawca potrafi udowodnić, że poniesione przez niego koszty faktycznie przewyższyły te, które wynikają z norm procentowych;

  • 20% - w pozostałych sytuacjach, niż wymienione powyżej.

Gdy kwota brutto zostanie pomniejszona o koszty uzyskania przychodów, wówczas wylicza się i potrąca 18% podatku dochodowego.

Do pobrania:

pdf
Rachunek do umowy o dzieło - wzór z omówieniem.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Rachunek do umowy o dzieło - wzór z omówieniem.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie