0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Aneks do umowy - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Wiele umów zawieranych w obrocie gospodarczym, ze względu na długi czas trwania bądź też wynikłe w trakcie ich obowiązywania okoliczności, wymaga wprowadzenia pewnych zmian. Można ich dokonywać poprzez aneksowanie, czyli sporządzenie aneksu do zawartej już umowy. W większości umów zawarty jest zapis, że wszelkie zmiany jej dotyczące wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dlatego też aneks do umowy powinien być sporządzony w takiej formie, w jakiej zostało to określone w umowie. Jeśli zatem została ona zawarta w formie aktu notarialnego, to w tej samej formie należy sporządzić aneks.

Pobierz darmowy wzór - aneks do umowy w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Darmowy wzór aneksu do umowy.pdf
Darmowy wzór aneksu do umowy.doc

Aneks do umowy - co nim zmieniamy?

Aneks do umowy może:

 • zmieniać postanowienia umowy,
 • dodawać nowe postanowienia,
 • uchylać postanowienia.

Zatem zgodnie z powyższym, aneksem można zmieniać treść umowy w dowolny odpowiadający stronom sposób, np. zwiększyć wartość kontraktu, ująć dodatkowy zakres prac, bądź np. wydłużyć czas trwania umowy najmu lokalu, ale także skorygować błędy, które znalazły się w umowie.

Nie ma określonej liczby aneksów, które można sporządzić do jednej umowy. W tym względzie nie istnieją ograniczenia, można np. podpisać umowę z wynajmującym na rok, a następnie aneksować kolejne okresy wynajmu, przedłużając w ten sposób czas trwania umowy, bez konieczności sporządzania nowej.

O czym warto pamiętać przy sporządzaniu aneksu?

Najważniejsze w sporządzaniu aneksu do umowy jest określenie:

 • jakiej umowy on dotyczy (nr, data, miejsce jej podpisania),
 • stron umowy, a tym samym i aneksu,
 • przedmiotu umowy oraz zmian, które poprzez aneks są do niej wprowadzane,
 • od kiedy aneks wchodzi w życie.

W pierwszej części aneksu należy zamieścić dane dotyczące umowy, do której jest on sporządzany. Następnie należy określić strony (wpisując ich dane) podpisujące aneks, czyli np. w przypadku umowy o dzieło, do której podpisywany jest aneks, stronami będą zamawiający oraz wykonawca. Można także zaznaczyć, że aneks dotyczy np. umowy najmu, umowy sprzedaży etc.

Aneks do umowy - o czym warto pamiętać przy sporządzaniu aneksu

Najważniejszym elementem aneksu do umowy jest część, w której opisane zostaną zmiany, jakie wprowadza on do niej. Najlepiej posiłkować się elementami zawartymi w umowie i wskazywać je, czy to poprzez przytoczenie paragrafu i ustępu, czy też bezpośrednio treści, dopisując odpowiednie zmiany, tak by jasno wynikało, które elementy i w jaki sposób im uległy.

W celu np. zmian postanowień jednego z paragrafów czy ustępów należy wskazać np. Strony zgodnie ustalają, iż miesięczny czynsz za najem określony w § 2 w kwocie 1000 zł, ulega zmianie na 1100 zł.

W celu wprowadzenia dodatkowego postanowienia można sformułować zapis: Strony zgodnie postanawiają dodać do umowy § 10 w brzmieniu: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Ważny zapis, który również powinien znaleźć się w treści aneksu do umowy, to informacja o tym, kiedy wchodzi on w życie. Co do zasady aneks obowiązuje od chwili jego podpisania, aczkolwiek strony mogą postanowić odmiennie, np. że aneks wchodzi w życie po 2 tygodniach od jego podpisania.

Warto na końcu aneksu dodać adnotację, że pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie, bądź pozostają bez zmian. I co najważniejsze, aneks, tak jak umowa pierwotna, musi być podpisany przez obie strony i załączony do umowy, gdyż będzie on stanowił jej integralną część.

Najczęściej zadawane pytania

 • Co zrobić gdy pracownik nie przyjmuje aneksu?

  W tym przypadku można skorzystać z opcji wypowiedzenia zmieniającego.
 • Tak w aneksie należy podać datę od której obowiązują nowe warunki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów