Poradnik Przedsiębiorcy

Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór z omówieniem

Poza rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron, umowa może być również wypowiedziana przez jedną ze stron stosunku pracy. W zależności od sytuacji, może to być wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia bądź też nie.

Pobierz darmowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę w formacie PDF lub DOCX!

Do pobrania:

pdf
Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór.doc druk do ręcznego wypełnienia

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w Kodeksie pracy może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Pracodawca w wypowiedzeniu takim ma obowiązek poinformowania pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania w sądzie pracy, a w przypadku umowy na czas nieokreślony – podania powodu jej rozwiązania. Pracownik, wypowiadając umowę, nie ma obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia powinno zawierać elementy, wśród których wymienia się:

 • miejscowość i datę,
 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,
 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia z określeniem terminu jego upływu,
 • podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej. 

Wypowiedzenie umowy o pracę - gotowy wzór

Dodatkowo w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę w oświadczeniu musi się znaleźć:

 • uzasadnienie wypowiedzenia umowy (podanie przyczyn rozwiązania umowy, np. likwidacja stanowiska, utrata zaufania do pracownika itp.), ale wyłącznie gdy jest to umowa zawarta na czas nieokreślony,

 • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania do sądu pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę a okresy wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia zależne są zarówno od okresu, na jaki umowa została zawarta, jak i od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. I tak przy umowie o pracę zawartej na okres próbny okresy wypowiedzenia wynoszą:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Z kolei w umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony i czas określony, wygląda to następująco:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pracodawca zgodnie z art. 36² Kodeksu pracy może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia – w okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Warto pamiętać, że pracodawca może pracownika zwolnić z obowiązku świadczenia pracy tylko częściowo, czyli po upływie jakiejś części okresu wypowiedzenia (np. po pierwszym tygodniu). Istnieje również możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy ponad pewien wymiar.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownika

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe, jak również gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.  Pojęcie „ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika” nie jest zdefiniowane przez przepisy prawa. Co do zasady interpretuje się je jako bezprawne działania lub zaniechania pracodawcy, które wynikają z niedopełnienia podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku pracy i muszą mieć znamiona „ciężkości”, czyli godzić w uzasadnione interesy pracownika. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia wyłącznie w formie pisemnej. Musi również podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Istotne jest to, że wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia pracownik może złożyć w terminie miesiąca od uzyskania przez niego informacji o okolicznościach, które uzasadniają rozwiązanie umowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

Jeżeli chodzi o pracodawcę, to może on rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w sytuacji:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
 • przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy po zakończeniu okresu ochronnego uzależnionego od stażu pracy.

W ciągu 1 miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Termin ten biegnie od dnia, w którym pracodawca uzyskał wiadomość o czynie, który uzasadnia zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym.

Elementy wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

W wypowiedzeniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia musi znaleźć się:

 • miejscowość i data,
 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na podstawie art. 55 Kodeksu pracy (w przypadku pracownika) z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu pracy (w przypadku pracodawcy) z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,
 • w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę – pouczenie o prawie pracownika do odwołania w sądzie pracy,
 • podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej.

Rozwiązanie umowy  bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno być dokonane na piśmie. W sytuacji gdy pracodawca nie zastosował formy pisemnej, np. poinformował pracownika ustnie, wówczas i takie rozwiązanie jest ważne. Jednak pracownik może skutecznie wnieść odwołanie do sądu pracy, ponieważ rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa pracy.