Poradnik Przedsiębiorcy

Wypowiedzenie umowy o pracę, wzór z omówieniem

Poza rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron, umowa może być również wypowiedziana przez jedną ze stron - pracodawcę lub pracownika. W zależności od sytuacji, może to być wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia bądź też nie.

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w Kodeksie pracy może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Pracodawca w wypowiedzeniu takim ma obowiązek poinformowania pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania w sądzie pracy, a w przypadku umowy na czas nieokreślony podania powodu jej rozwiązania. Pracownik, wypowiadając umowę, nie ma obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia.

Darmowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

pdf
Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Wypowiedzenie umowy o pracę - co powinno zawierać?

Wypowiedzenie za zachowaniem okresu wypowiedzenia powinno zawierać elementy, wśród których wymienia się:

 • miejscowość i datę,

 • dane pracodawcy,

 • dane pracownika,

 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,

 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia z określeniem terminu jego upływu,

 • podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę - gotowy wzór

 

Dodatkowo w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę w oświadczeniu musi się znaleźć:

 • uzasadnienie wypowiedzenia umowy (podanie przyczyn rozwiązania umowy, np. likwidacja stanowiska, utrata zaufania do pracownika itp.), ale wyłącznie gdy jest to umowa zawarta na czas nieokreślony,

 • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania do sądu pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę a okresy wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia zależne są zarówno od okresu na jaki umowa została zawarta, jak i od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. I tak przy umowie o pracę zawartej na okres próbny okresy wypowiedzenia wynoszą:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Z kolei w umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony i czas określony, wygląda to następująco:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownika

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. A także, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

Jeżeli chodzi o pracodawcę, to może on rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w sytuacji:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,

 • przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, po zakończeniu okresu ochronnego uzależnionego od stażu pracy.

Elementy wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia 

W wypowiedzeniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia musi znaleźć się:

 • miejscowość i data,

 • dane pracodawcy,

 • dane pracownika,

 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na podstawie art. 55 Kodeksu pracy (w przypadku pracownika) z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,

 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu pracy (w przypadku pracodawcy) z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,

 • w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę - pouczenie o prawie pracownika do odwołania w sądzie pracy,

 • podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej.

Przeczytaj artykuł Okres wypowiedzenia umowy o pracę