0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak odroczyć termin płacenia składek ZUS?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z ogólnymi zasadami każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do comiesięcznego opłacania składek ZUS. jednak w przypadku, gdy właściciel firmy boryka się z tymczasowymi problemami, ma możliwość ubiegania się o odroczenie terminu ustawowego opłacania składki.

Czym jest odroczenie płatności składek ZUS?

Jest to jedna z form pomocy oferowanych przez ZUS m.in. przedsiębiorcom, która pozwala odroczyć termin opłacania należnych składek. Hamuje się w ten sposób wszczęcie przymusowego dochodzenia należności od zadłużonego przedsiębiorcy, a ZUS dodatkowo zobowiązuje się nie naliczać odsetek za zwłokę.

Opłata prolongacyjna

Co prawda ZUS zobowiązuje się nie naliczać odsetek za zwłokę, ale w zamian za to pobiera opłatę prolongacyjną. Jest ona naliczana od następnego dnia po dniu wymagalności składki (czyli od 11 dnia danego miesiąca, w którym przedsiębiorca miał obowiązek opłacić składki za miesiąc poprzedni lub od 16 dnia w przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia dodatkowo pracowników). Opłata prolongacyjna wynosi 50% wysokości odsetek za zwłokę i naliczana jest do dnia odroczenia.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS powinien być złożony najpóźniej przed upływem ostatniego dnia, w którym składka miała zostać opłacona (czyli do dnia 10 lub w przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników do 15 miesiąca - za miesiąc poprzedni).

Wniosek o odroczenie terminu płatności

Przedsiębiorca we wniosku powinien zawrzeć:

 • przedmiot wniosku (np. zwracam się z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek),
 • charakter pomocy (czy przedsiębiorca korzysta z pomocy de minimis, czy też pomocy indywidualnej),
 • kwotę składek jaką zamierza rozłożyć w czasie z podaniem swojej propozycji harmonogramu spłaty,
 • uzasadnienie wniosku (podanie przyczyn braku możliwości uiszczenia na bieżąco należnej ZUS zapłaty).

Wniosek powinien zawierać dodatkowo dane przedsiębiorcy, jako płatnika składek oraz dane oddziału ZUS pod który podlega firma i do którego kieruje się pismo.

Załączniki do wniosku

Oprócz wniosku o odroczenie terminu płatności ZUS wymaga złożenia dokumentów potwierdzających złą kondycję finansową czy obrazujących bieżące możliwości płatnicze firmy. Dokumentami potwierdzającymi zakres prowadzonej działalności i jej sytuację finansową mogą być m.in.:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • książka przychodów i rozchodów (podsumowanie),
 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży,
 • kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatnie 3 lata,
 • deklaracje podatkowe (ostateczne za ubiegły rok i zaliczkowe za bieżący),
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami,
 • aktualne dokumenty potwierdzające zadłużenie z tytułu innych zobowiązań, np. z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, opłat za gaz, kredytu bankowego,
 • harmonogramy spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego,
 • oświadczenie o terminowości uiszczania opłat przez nabywców,
 • oświadczenie o szacunkowej wartości zobowiązań firmowych.

Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy dostarczyć do właściwego dla danego przedsiębiorcy oddziału ZUS lub przesłać pocztą. Płatnicy posiadający podpis kwalifikowany mogą skorzystać z drogi elektronicznej, jaką umożliwia Platforma Usług Elektronicznych (e-PUAP).

Odpowiedź ZUS na wniosek

Wnioski rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia skompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy, a zarazem nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku daje możliwość podpisania umowy z ZUS (w oddziale) zawierającej warunki odroczenia płatności składek. W przypadku gdy zdaniem instytucji odroczenie opłacania składek przez danego płatnika nie jest zasadne, przedsiębiorca ma możliwość odwołania się od decyzji. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji odmowy udzielenia ulgi płatnik zobowiązany będzie uregulować należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Polecamy

Czy wiesz, że możesz skorzystać z ulgi dla nowo powstałej firmy?

Ważne!!! Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, nie jest możliwe odroczenie całości składek. W ustawowym terminie powinny być odprowadzone składki na ubezpieczenie emerytalne, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne za zatrudnionych pracowników oraz innych ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia (np. zleceniobiorców, nakładców). Należy je opłacić również za okres mający zostać objęty ewentualnym odroczeniem, wnioskowany przez właściciela działalności.

Przedsiębiorca, w związku z trudną sytuacją finansową, ma możliwość zwrócenia się do ZUS-u z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek. Pozytywne rozpatrzenie wniosku pozwoli mu po części uniknąć konieczności opłacenia odsetek w związku z nieterminowym uregulowaniem należności dotyczących składek ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów