Poradnik Przedsiębiorcy

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy - wzór

Od 1 stycznia 2017 roku w życie weszły przepisy wprowadzające minimalną stawkę dla umów zlecenie oraz umów o świadczenie usług. Przepisy wskazują bezwzględny obowiązek wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia na poziomie 13 zł brutto za godzinę pracy. Zatrudnieni powinni informować pracodawcę o liczbie godzin swojej pracy. Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy może być jedną z form takiej ewidencji.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy - darmowy wzór do pobrania

Do pobrania:

pdf
Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy.pdf druk do ręcznego wypełnienia

Rozliczanie minimalnej stawki godzinowej

Wprowadzenie przepisów określających minimalną stawkę godzinową wprowadziło wiele wątpliwości wśród zleceniodawców. Przepisy wskazują konieczność zapewnienia minimalnego wynagrodzenia, co wiąże się z ewidencjonowaniem godzin pracy zleceniodawcy. Jest to niezbędne do prawidłowego rozliczenia pracy i wynagrodzenia za nią. Ma dodatkowo duże znaczenie w razie kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy.

I tu zleceniodawcy mają najwięcej wątpliwości, gdyż ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy może wskazywać na stosunek pracy. A przypomnijmy, że jeśli umowa zlecenie zawiera elementy wskazujące na stosunek pracy, to zostanie przekwalifikowana na umowę o pracę.

Należy zwrócić uwagę, że nowe przepisy nie wskazują obowiązku prowadzenia ewidencjonowania czasu pracy, a jedynie wykazanie liczby godzin pracy, za które zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie. Oczywiście kwota wynagrodzenia podzielona przez liczbę godzin wskazaną przez zleceniobiorcę musi dać wynik minimum 13 zł/godzinę. Ponadto to na zleceniobiorcy ciąży obowiązek przedstawienia zleceniodawcy liczby godzin podczas wykonywania zlecenia.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy

Tym samym zamiast prowadzenia ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy przez zleceniodawcę, można zastąpić to oświadczeniem zleceniobiorcy o liczbie przepracowanych godzin.

Ważne!

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy należy podpiąć pod rachunek wystawiony przez zleceniobiorcę dla zleceniodawcy. Można także treść oświadczenia umieścić na samym rachunku.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach daje podstawę do rozliczenia wynagrodzenia i zapewnienia zastosowania minimalnej stawki godzinowej, a jednocześnie nie daje podstaw do zakwalifikowania umowy zlecenie jako umowy o pracę.

Oświadczenie przede wszystkim powinno zawierać informację, której umowy zlecenia dotyczy (nr umowy), miesiąc, którego dotyczy to oświadczenie oraz liczbę godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę. Poniżej przedstawiamy wzór oświadczenia o liczbie przepracowanych godzin zleceniobiorcy.