Poradnik Przedsiębiorcy

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy - wzór

Od 1 stycznia 2017 roku w życie weszły przepisy wprowadzające minimalną stawkę dla umów zlecenie oraz umów o świadczenie usług. Przepisy wskazują bezwzględny obowiązek wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia na poziomie 13 zł brutto za godzinę pracy. Zatrudnieni powinni informować pracodawcę o liczbie godzin swojej pracy. Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy może być jedną z form takiej ewidencji.

Rozliczanie minimalnej stawki godzinowej

Wprowadzenie przepisów określających minimalną stawkę godzinową wprowadziło wiele wątpliwości wśród zleceniodawców. Przepisy wskazują konieczność zapewnienia minimalnego wynagrodzenia, co wiąże się z ewidencjonowaniem godzin pracy zleceniodawcy. Jest to niezbędne do prawidłowego rozliczenia pracy i wynagrodzenia za nią. Ma dodatkowo duże znaczenie w razie kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy.

I tu zleceniodawcy mają najwięcej wątpliwości, gdyż ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy może wskazywać na stosunek pracy. A przypomnijmy, że jeśli umowa zlecenie zawiera elementy wskazujące na stosunek pracy, to zostanie przekwalifikowana na umowę o pracę.

Należy zwrócić uwagę, że nowe przepisy nie wskazują obowiązku prowadzenia ewidencjonowania czasu pracy, a jedynie wykazanie liczby godzin pracy, za które zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie. Oczywiście kwota wynagrodzenia podzielona przez liczbę godzin wskazaną przez zleceniobiorcę musi dać wynik minimum 13 zł/godzinę. Ponadto to na zleceniobiorcy ciąży obowiązek przedstawienia zleceniodawcy liczby godzin podczas wykonywania zlecenia.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy

Tym samym zamiast prowadzenia ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy przez zleceniodawcę, można zastąpić to oświadczeniem zleceniobiorcy o liczbie przepracowanych godzin.

Ważne!

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy należy podpiąć pod rachunek wystawiony przez zleceniobiorcę dla zleceniodawcy. Można także treść oświadczenia umieścić na samym rachunku.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach daje podstawę do rozliczenia wynagrodzenia i zapewnienia zastosowania minimalnej stawki godzinowej, a jednocześnie nie daje podstaw do zakwalifikowania umowy zlecenie jako umowy o pracę.

Oświadczenie przede wszystkim powinno zawierać informację, której umowy zlecenia dotyczy (nr umowy), miesiąc, którego dotyczy to oświadczenie oraz liczbę godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę. Poniżej przedstawiamy wzór oświadczenia o liczbie przepracowanych godzin zleceniobiorcy.

Do pobrania:

pdf
Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy.pdf druk do ręcznego wypełnienia