Poradnik Przedsiębiorcy

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - wzór z omówieniem

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich jest jedną z najczęściej spotykanych umów cywilnoprawnych w obrocie gospodarczym. Zgadzając się na warunki tej umowy i podpisując ją, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a potem przeniesienia praw autorskich na zlecającego. Z kolei zlecający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz drugiej strony. Sprawdź, jak powinna wyglądać umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Pobierz darmowy wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

pdf
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - wzór.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Do tej pory kwestią sporną jest przedmiot umowy o dzieło. Tak naprawdę dziełem może być utwór:

 • literacki,

 • naukowy,

 • muzyczny,

 • artystyczny

a także różnego rodzaju czynności - wykonywanie czegoś, praca, działanie czy określenia takie, jak wynik, rezultat pracy lub działania, wytwór.

Jednak w ujęciu cywilistycznym przyjęto, że dziełem jest rezultat starań przyjmującego zamówienie.

Przeniesienie praw autorskich

Jeżeli umowa nie zastrzega inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. Dlatego, aby zamawiający swobodnie mógł korzystać z zamówionego przez siebie dzieła, lepiej w umowie zawrzeć zapisy o przeniesieniu praw autorskich.

Przeniesie praw autorskich jest korzystniejsze niż nabycie licencji - bowiem upoważnia ona tylko do korzystania z dzieła, zaś przeniesienie praw autorskich wiąże się także ze swobodą dysponowania prawami do utworu.
 

Dlatego umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich powinna precyzyjnie określać, że zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworu (dzieła). Prawa zależne to uprawnienie między innymi do tłumaczenia utworu oraz jego przerabiania. Oczywiście zapisy o przeniesieniu praw autorskich powinny obejmować pola eksploatacji wyraźnie w umowie wymienione.

Z kolei przez pola eksploatacji to poszczególne sposoby korzystania z utworu (dzieła). Dzielą się na trzy zakresy:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Niezwykle ważne jest, aby dopełnić wymogu określenia pól eksploatacji. Decyduje to o treści zawartej umowy, jej zakresie przedmiotowym oraz o tym, jakie prawa autorskie zostały faktycznie przeniesione.

Odpowiedzialność w umowie o dzieło 

Osoba przyjmująca zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za rezultat swojej pracy. Jeżeli wykona dzieło w sposób wadliwy czy sprzeczny z umową, zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy lub powierzyć poprawienie czy dalsze wykonanie dzieła innej osobie, jednak na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.

Jednak aby mieć możliwość skorzystania z tego prawa, zamawiający najpierw musi zwrócić uwagę wykonującemu wadliwy sposób jego pracy i wezwać do zmiany, wyznaczając termin. Jeżeli po upływie ustalonej daty nic się nie zmieni, zamawiający może skorzystać z wymienionego prawa.

Odpowiedzialność wykonawcy dotyczy także poniesienia rękojmi za wady. Dlatego, jeżeli zamówione dzieło będzie wadliwe, zamawiający może zażądać naprawy do ustalonego terminu. Po jego bezskutecznym upływie zamawiający nie przyjmie naprawy.

Co ważne, przyjmujący może odmówić naprawy, jeżeli miałoby to się wiązać z nadmiernymi kosztami. Jeśli wad nie da się usunąć w  terminie lub są na tyle poważne, że nie da się ich usunąć w ogóle, zamawiający może odstąpić od umowy, lecz tylko wtedy, gdy wady są istotne. W razie wystąpienia wad nieistotnych zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia.

Zamawiający powinien zabezpieczyć swoje interesy poprzez oświadczenie przyjmującego o posiadanych umiejętnościach, które pozwolą mu wykonać dzieło. Stosowna klauzula może okazać się pomocna przy ewentualnym postępowaniu odszkodowawczym.

Odstąpienie od umowy o dzieło

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym momencie, nawet zanim dzieło zostanie ukończone. Jednak zgodnie z art. 644 Kodeksu cywilnego, musi zapłacić wykonawcy umówione wynagrodzenie pomniejszone o to, co wykonawca zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Co więcej, jeżeli wykonawca zwleka z rozpoczęciem tak długo, że można założyć, że nie ukończy dzieła w wyznaczonym terminie, zamawiający również ma prawo do odstąpienia od umowy bez żadnych konsekwencji. To samo może zrobić w przypadku wykonania dzieła w sposób wadliwy czy niezgodny z umową.

Odstąpienie od umowy może także nastąpić przy łącznym spełnieniu  następujących przesłanek:

 1. dzieło ma istotne wady,

 2. zamawiający wyznaczył przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin do naprawy,

 3. naprawa nie została wykonana w wyznaczonym terminie;

albo

 1. dzieło ma istotne wady oraz

 2. wad nie da się usunąć.

Wykonawca także ma prawo odstąpić od umowy, jednak jego swoboda w tym zakresie jest o wiele bardziej ograniczona. Wykonawca może więc odstąpić od umowy, jeżeli w wykonaniu dzieła potrzebna jest współpraca z zamawiającym, a ten jej nie wykazuje. W tej sytuacji najpierw ustalany jest termin, a po bezskutecznym jego upływie następuje odstąpienie od umowy.

Przedawnienie roszczeń oraz śmierć wykonawcy

Roszczenia, które wynikają bezpośrednio z umowy o dzieło, przedawniają się z upływem 2 lat od oddania dzieła lub od dnia, w którym dzieło miało być oddane.

W przypadku śmierci wykonawcy lub jego niezdolności do pracy umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich ulega rozwiązaniu.

Elementy umowy o dzieło 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich powinna zawierać:

1. Strony umowy

Stronami umowy są: zamawiający oraz wykonujący zlecenie.

2. Przedmiot umowy

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich powinna zawierać wyczerpujący opis dzieła, zawierający wszystkie szczegółowe postanowienia.

3. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie wykonawcy może być określone na zasadzie ryczałtu (sztywna kwota) lub w postaci kosztorysowej.

4. Termin wykonania dzieła

5. Moment przejścia praw autorskich oraz pola ich eksploatacji

Zazwyczaj momentem przejścia praw autorskich jest:

 • dzień otrzymania wynagrodzenia,

 • dzień dostarczenia dzieła,

 • dzień przyjęcia dzieła przez zamawiającego,

 • dzień powstania dzieła.

6. Inne postanowienia

7. Podpisy stron umowy