Poradnik Przedsiębiorcy

Świadectwo pracy - wzór z szerokim omówieniem

Świadectwo pracy - jego terminowe i prawidłowe wydanie, jest obowiązkiem pracodawcy i nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z przedsiębiorcą. Niewywiązanie się z tego obowiązku przez zatrudniającego jest traktowane jak wykroczenie przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Przepisy wyraźnie wskazują, jakie dane obowiązkowo powinny się znaleźć w świadectwie pracy, a jakie można zamieścić na żądanie pracownika. Pracodawca nie musi korzystać ze wzoru świadectwa pracy załączonego do rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy. Może używać wzoru opracowanego przez siebie, jednak zawierającego wszystkie postanowienia określone przepisami.

Świadectwo pracy - wypełnienie krok po kroku

Zgodnie z art. 97 §  2 KP świadectwo pracy powinno w szczególności zawierać informacje dotyczące:

  1. okresu i rodzaju wykonywanej pracy,

  2. zajmowanych stanowisk,

  3. trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,

  4. inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień               z ubezpieczenia społecznego.

Świadectwo pracy - okres i rodzaj wykonywanej pracy

Świadectwo pracy powinno wskazywać dokładne daty zatrudnienia, dzięki czemu kolejny pracodawca będzie mógł ustalić staż urlopowy niezbędny do określenia przysługującego pracownikowi wymiaru urlopu wypoczynkowego. Powinno się określić początkową oraz końcową datę trwania stosunku pracy. Wykazuje się poprzednie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy, jeśli świadectwo pracy nie zostało wydane. Jeżeli w danym zakładzie pracy pracownik był zatrudniony w różnych wymiarach czasu pracy, należy podać je wszystkie wraz z okresami, w których wykonywał pracę w poszczególnych wymiarach etatu.

Świadectwo pracy a zajmowane stanowiska

W ust. 2 świadectwa pracy pracodawca jest zobowiązany wskazać, jaką pracę wykonywał pracownik. W tym miejscu świadectwo pracy zawiera zatem wszystkie stanowiska, które zajmował zatrudniony u przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo pracy oraz jakie pełnił funkcje.

Nie wynika to wprost z przepisów, ale poszczególne stanowiska lub funkcje należy podać w porządku chronologicznym. Przepisy nie wymagają, aby pracodawca, wymieniając poszczególne stanowiska pracy, wskazywał okres, w którym pracownik świadczył pracę na danym stanowisku, ale można to dopisać ze względu na bardziej przejrzysty zapis w świadectwie pracy.

Świadectwo pracy - tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy

Wygaśnięcie umowy skutkuje zakończeniem stosunku pracy w wyniku, np. śmierci  pracownika lub pracodawcy czy tymczasowym aresztowaniem, przekraczającym 3 miesiące. Rozwiązanie umowy wynika natomiast z czynności podejmowanych przez strony stosunku pracy. W świadectwie pracy bardzo istotne jest podanie sposobu, w którym została rozwiązana umowa o pracę np. za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem przez pracownika czy pracodawcę. Formę rozwiązania umowy wskazuje się poprzez podanie dokładnego artykułu Kodeksu pracy, pozwalającego na rozwiązanie umowy. Ponadto można określić szczególne przypadki zakończenia stosunku pracy.

Pracodawca, w przypadku rozwiązania stosunku pracy, nie może zamieszczać w świadectwie pracy przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Świadectwo pracy wskazuje natomiast stronę, która dokonała wypowiedzenia.

W dalszej części świadectwo pracy wskazuje inne informacje, które związane są z zatrudnieniem pracownika w firmie. Pracodawca obowiązkowo powinien wpisać pozostałe informacje w tym dokumencie.

Do pobrania:

pdf
Wzór Świadectwa pracy (4).pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wzór Świadectwa pracy.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie