0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator składki zdrowotnej

Wielkość tekstu:

Kalkulator składki zdrowotnej:
Kalkulator składki zdrowotnej

Kalkulator składki zdrowotnej pozwala w prosty sposób w każdej chwili wyliczyć składkę zdrowotną, jaką ma zapłacić przedsiębiorca. Dzięki niemu można w szybki sposób wyliczyć, jaką składkę zdrowotną będzie trzeba zapłacić przy danym przychodzie/dochodzie.

Szczegółowe wyjaśnienie zasad wyliczania składki zdrowotnej można znaleźć w artykule: Składka zdrowotna osób prowadzących działalność.

Działanie kalkulatora składki zdrowotnej

Forma opodatkowania – w polu wskazuje się formy opodatkowania, jakie stosuje się w prowadzonej się działalności. Z listy rozwijanej można wybrać:

 • Zasady ogólne – podatek według skali;
 • Zasady ogólne – podatek liniowy;
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • Karta podatkowa;
 • Bez formy opodatkowania.

W zależności od wybranej formy może pojawić się okno do wpisania dochodu lub przychodu.

Dochód miesięczny – pojawi się w przypadku wybrania formy opodatkowania Zasady ogólne – podatek według skali lub Zasady ogólne – podatek liniowy. W tym miejscu należy wpisać dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczana jest składka.

Kwota przychodu – pojawi się w przypadku wybrania formy opodatkowania Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym oknie należy wpisać:

 • kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym – jeżeli składkę zdrowotną oblicza się na zasadach uproszczonych, lub 
 • kwotę przychodu uzyskanego od stycznia do miesiąca, za który liczona jest składka.

Pierwszy miesiąc korzystania z tej formy opodatkowania – pojawi się w przypadku wybrania formy opodatkowania Zasady ogólne – podatek według skali lub Zasady ogólne – podatek liniowy. Należy ją zaznaczyć, jeżeli wylicza się składkę za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności.

Posiadam więcej niż jedną działalność gospodarczą – należy zaznaczyć, jeżeli posiada się kilka działalności na różnych formach opodatkowania. Wówczas pojawi się możliwość wybrania różnych form opodatkowania i wyliczenia łącznej składki zdrowotnej.

Jak się liczy składkę zdrowotną?

Od 2022 roku kryterium do ustalania wartości składki zdrowotnej stanowi przede wszystkim wybrana przez przedsiębiorcę forma opodatkowania, ale znaczenie ma także forma prawna działalności. W przypadku osób rozliczających podatek:

 • według skali i liniowo – wysokość składki zdrowotnej zależy od osiągniętego dochodu;

 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – wysokość składki zdrowotnej zależy od dwóch czynników: przychodów przedsiębiorcy oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS;

 • karty podatkowej – wysokość jest stała i zależy do minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku;

 • bez formy opodatkowania – wysokość jest stała i zależy do przeciętnego wynagrodzenia.

Kalkulator składki zdrowotnej – zasady ogólne – skala podatkowa

Osoby, które opodatkowane są według skali podatkowej, w polu Dochód miesięczny wpisują kwotę dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Dochód należy rozumieć jako różnicę między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten jest pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Przykład 1.

Pan Jan ma opodatkowanie według skali. Za jaki miesiąc będzie przyjęty dochód do wyliczenia składki zdrowotnej za październik? Podstawę do naliczenia składki zdrowotnej za październik będzie stanowił dochód uzyskany we wrześniu.

Dla opodatkowania na zasadach ogólnych wprowadzono pojęcie „roku składkowego”, który obowiązuje od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego.

W związku z tym w kalkulatorze 2024 obliczana jest składka zdrowotna z okresu od lutego 2024 roku do stycznia 2025 roku.

Składka zdrowotna stanowi 9% podstawy (dochodu). Przy czym nie może ona być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na pierwszy dzień danego roku składkowego. Dlatego, począwszy od ZUS DRA za luty 2024 roku do ZUS DRA za styczeń 2025 roku, minimalną podstawą jest kwota 4 242,00 zł.

Kalkulator składki zdrowotnej – podatek liniowy

Osoby, które opodatkowane są liniowo, w polu Dochód miesięczny wpisują także kwotę dochodu z działalności gospodarczej uzyskaną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Dochód jest tu ustalany w taki sam sposób jak przy podatku opodatkowania skalą podatkową

Dla opodatkowanych liniowo „rok składkowy” obowiązuje od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego.

W kalkulatorze 2024 naliczana jest składka zdrowotna z okresu od lutego 2024 roku do stycznia 2025 roku. 

Przykład 2.

Pan Karol jest opodatkowany liniowo. Za jaki miesiąc będzie przyjęty dochód do wyliczenia składki zdrowotnej za styczeń?

Do wyliczenia podstawy składki zdrowotnej za styczeń należy przyjąć dochód uzyskany w grudniu. Składka zdrowotna w przypadku podatku liniowego stanowi 4,9% podstawy (dochodu). Przy czym nie może ona być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na pierwszy dzień danego roku składkowego. Od ZUS DRA za luty 2024 roku do ZUS DRA za styczeń 2025 roku minimalną podstawą jest kwota 4 242,00 zł. Oznacza to, że do kwoty dochodu 7 791,33 zł podstawę składki zdrowotnej stanowi kwota 4 242,00 zł, a sama składka wyniesie 9%, czyli 381,78 zł.

[alert-info]W przypadku podatku liniowego i skali wysokość składki zdrowotnej nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę. [alert-info]

Przykład 3. 

Pan Miłosz prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym. Dochód osiągnięty w styczniu wyniósł 5 000,00 zł. Ile wyniesie składka zdrowotna w lutym?

Minimalna wysokość składki nie może wynosić mniej niż 9%. Dlatego do kwoty dochodu 67 791,33 zł podstawa składki zdrowotnej to kwota 4 242,00 zł, a sama składka wyniesie 9%, czyli 381,78 zł.

Kalkulator składki zdrowotnej – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która jako formę opodatkowania wybrała na dany rok ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może zastosować jedną z dwóch metod rozliczania składki zdrowotnej:

 • standardową – przy której wysokość składki zdrowotnej zależy od przychodów osiągniętych w bieżącym roku i przychód śledzony jest na bieżąco, a po przekroczeniu kolejnych progów przychodu wysokość składki odpowiednio się zwiększa;

 • uproszczoną – dzięki której wysokość składki zdrowotnej jest stała przez cały rok, ustala się ją bowiem na podstawie przychodu osiągniętego w roku poprzednim. Mogą z niej skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przez cały poprzedni rok.

Zależnie od wybranej formy w polu Kwota przychodu należy wpisać odpowiednią kwotę.

W tym przypadku rok składkowy trwa od stycznia 2024 roku do grudnia 2024 roku i za ten okres można wyliczyć wysokość składki zdrowotnej.

Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi odpowiednia stawka procentowa przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego (włącznie z wypłatami z zysku), która uzależniona jest od wysokości osiągniętego przychodu. Sama składka wynosi 9% tej podstawy. 

Przychód

Podstawa naliczenia stawki zdrowotnej

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej (9%)

Do 60 000,00 zł

4 660,71 zł (7 767,85 zł × 60%)

419,46 zł

Do 300 000,00 zł

7 767,85 zł (7 767,85 zł × 100%)

699,11 zł 

Powyżej 300 000,00 zł

13 982,13 zł (7 767,85 zł × 180%)

1 258,39 zł 

Przykład 4. 

Pani Anna prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem. Jej przychód od stycznia do lutego wyniósł 156 000,00 zł. Ile wyniesie jej składka zdrowotna w lutym?

Podstawa składki zdrowotnej to kwota 7 767,85  zł, a sama składka wyniesie 9%, czyli 699,11 zł.

Przykład 5.

Pan Klaudiusz prowadzi firmę opodatkowaną ryczałtem. W poprzednim roku kalendarzowym osiągnął przychód w wysokość 356 000,00 zł. Ile wyniesie jego składka zdrowotna?

Podstawa składki zdrowotnej to kwota 13 982,13 zł, a sama składka wyniesie 9%, czyli 1 258,39 zł.

Kalkulator składki zdrowotnej – karta podatkowa

Przedsiębiorca, którego działalność jest opodatkowana według karty podatkowej, w ramach kalkulatora wybiera jedynie formę opodatkowania, nie wpisując innych dodatkowych danych.

W tym przypadku podstawę stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego, składka wynosi 9% tej podstawy. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie w styczniu wynosi 4 242,00 zł, czyli składka zdrowotna równa jest kwocie 381,78 zł (4 242,00 zł × 9%).

Przykład 6.

Pan Jan prowadzi działalność opodatkowaną kartą podatkową. Ile wyniesie jego składka zdrowotna?

Przez cały rok podstawa składki zdrowotnej to kwota 4242,00 zł, a sama miesięczna składka wynosi 9%, czyli 381,78 zł.

Kalkulator składki zdrowotnej – bez formy opodatkowania

Opcję Bez formy opodatkowania wybierają:

 • wspólnicy spółek komandytowych (komandytariusz lub komplementariusz);

 • właściciel jednoosobowej spółki z o.o.;

 • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej;

 • komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych. 

Opłacają oni składkę zdrowotną w wysokości 9% naliczoną od podstawy stanowiącej 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jej wartość wynosi w 2024 roku 699,11 zł (7 767,85 zł x 9%)

Przykład 6.

Pan Kamil jest właścicielem jednoosobowej spółki z o.o. Ile wyniesie jego składka zdrowotna?

Przez cały rok podstawa składki zdrowotnej to kwota 7 767,85 zł, a sama miesięczna składka wynosi 9%, czyli 699,11 zł.

Kalkulator składki zdrowotnej za 2024 – kilka działalności

Osoby posiadające kilka działalności na innych formach powinny zaznaczyć opcję Posiadam więcej niż jedną działalność gospodarczą, dzięki czemu pojawi się możliwość wybrania kilku form opodatkowania i wyliczania składki zdrowotnej z każdej z nich.

Przykład 7.

Pan Karol prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo i jest wspólnikiem spółki komandytowej. Jaką składkę zdrowotną opłaca we wrześniu, jeżeli w sierpniu dochód z działalności wyniósł 4 000,00 zł?

Z jednoosobowej działalności podstawa składki zdrowotnej to kwota 4 242,00 zł, gdzie składka wynosi 9%, czyli 381,78 zł. Natomiast ze spółki podstawa składki zdrowotnej to kwota 7 767,85 zł, a sama składka wynosi 9%, czyli 699,11 zł. Składka zdrowotna z obu działalności wyniesie 1 080,89 zł (381,78 zł + 699,11 zł).

Przykład 8.

Pan Adam prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo i jest wspólnikiem spółki cywilnej, także opodatkowanej liniowo. Jaką składkę zdrowotną opłaci we wrześniu, jeżeli dochód z działalności w sierpniu wyniósł 4 000,00 zł, a ze spółki 10 000,00 zł? Podstawa składki zdrowotnej to kwota 14 000,00 zł, a składka wynosi 4,9%, czyli 686,00 zł.

Więcej na temat składki zdrowotnej z kilku działalności można przeczytać w artykule: Składka zdrowotna z kilku działalności

Kalkulator składek przedsiębiorcy w poszczególnych miesiącach

Jak wspomniano, składka zdrowotna zależy od wybranej formy opodatkowania, jednak na jej wysokość wpływa także to, za jaki miesiąc jest ona wyliczana. 

Kalkulator składki zdrowotnej za styczeń 2024/2025

Dla opodatkowanych według zasad ogólnych, tj. skalą podatkową lub liniowo, tzw.rok składkowy obowiązuje od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego. To oznacza, że korzystając z kalkulatora składki zdrowotnej, wybierając te dwie formy opodatkowania, składkę zdrowotną można obliczyć od lutego 2024 roku do stycznia 2025 roku. W styczniu 2025 roku najniższa podstawa składki zdrowotnej dla rozliczających się według skali lub liniowo to kwota 4 242,00 zł, a sama składka wynosi 381,78  zł.

W przypadku pozostałych form opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa) składkę zdrowotną oblicza się od stycznia 2024 roku do grudnia 2024 roku. 

Składka zdrowotna za styczeń przy opodatkowaniu:

 • według skali i liniowo –  zależy od osiągniętego dochodu z grudnia;

 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – zależy od przychodu:

  • osiągniętego w styczniu (rozliczenie standardowe),

  • osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (rozliczenie uproszczone).

Kalkulator składki zdrowotnej za luty 2025/2024

W przypadku wyliczania składki zdrowotnej za luty dla opodatkowania:

 • według skali i liniowo – przyjmuje się dochód ze stycznia;

 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – przyjmuje się przychód osiągnięty:

  • w styczniu i lutym (rozliczenie standardowe),

  • w poprzednim roku kalendarzowym (rozliczenie uproszczone).

Przykład 9.

Pan Jan prowadzi działalność opodatkowaną według skali podatkowej. Za jaki miesiąc będzie przyjęty dochód do wyliczenia składki zdrowotnej za luty? Do wyliczenia składki za luty przyjęty będzie dochód osiągnięty w styczniu. 

Kalkulator składki zdrowotnej za marzec 2025/2024

W przypadku wyliczania składki zdrowotnej za marzec dla opodatkowania:

 • według skali i liniowo –  przyjmuje się dochód z lutego;

 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – przyjmuje się przychód osiągnięty:

  • od stycznia do marca (rozliczenie standardowe),

  • w poprzednim roku kalendarzowym (rozliczenie uproszczone).

Przykład 10.

Pan Janusz prowadzi działalność opodatkowaną liniowo. Za jaki miesiąc będzie przyjęty dochód do wyliczenia składki zdrowotnej za marzec?

Do wyliczenia składki za marzec przyjęty będzie dochód osiągnięty w lutym. 

Kalkulator składki zdrowotnej za kwiecień 2025/2024

W przypadku wyliczania składki zdrowotnej za kwiecień dla opodatkowania:

 • według skali i liniowo – przyjmuje się dochód z marca;

 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – przyjmuje się przychód osiągnięty:

  • od stycznia do kwietnia (rozliczenie standardowe),

  • w poprzednim roku kalendarzowym (rozliczenie uproszczone).

Przykład 11.

Pan Mariusz prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i styczniu wybrał metodę uproszczoną wyliczenia składki zdrowotnej. Jaki przychód będzie przyjęty do wyliczenia składki zdrowotnej za kwiecień 2024?

Do wyliczenia składki za kwiecień 2024 przyjęty będzie przychód osiągnięty w 2023 roku. 

Kalkulator składki zdrowotnej za maj 2025/2024

W przypadku wyliczania składki zdrowotnej za maj dla opodatkowania:

 • według skali i liniowo – przyjmuje się dochód z kwietnia;

 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – przyjmuje się przychód osiągnięty:

  • od stycznia do maja (rozliczenie standardowe),

  • w poprzednim roku kalendarzowym (rozliczenie uproszczone).

Przykład 12.

Pan Wojciech prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i w styczniu wybrał metodą standardową wyliczenia składki zdrowotnej. Jaki przychód będzie przyjęty do wyliczenia składki zdrowotnej za maj? Do wyliczenia składki za maj przyjęty będzie przychód osiągnięty od stycznia do maja. 

Kalkulator składki zdrowotnej za czerwiec 2025/2024

W przypadku wyliczania składki zdrowotnej za czerwiec dla opodatkowania:

 • według skali i liniowo –  przyjmuje się dochód z maja;

 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – przyjmuje się przychód osiągnięty:

  • od stycznia do czerwca (rozliczenie standardowe),

  • w poprzednim roku kalendarzowym (rozliczenie uproszczone).

Przykład 13.

Pan Jan prowadzi działalność opodatkowaną według skali podatkowej. Za jaki miesiąc będzie przyjęty dochód do wyliczenia składki zdrowotnej za czerwiec?

Do wyliczenia składki za czerwiec przyjęty będzie dochód osiągnięty w maju. 

Kalkulator składki zdrowotnej za lipiec 2025/2024

W przypadku wyliczania składki zdrowotnej za lipiec dla opodatkowania:

 • według skali i liniowo –  przyjmuje się dochód z czerwca;

 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – przyjmuje się przychód osiągnięty:

  • od stycznia do lipca (rozliczenie standardowe),

  • w poprzednim roku kalendarzowym (rozliczenie uproszczone).

Przykład 14.

Pan Janusz prowadzi działalność opodatkowaną liniowo. Za jaki miesiąc będzie przyjęty dochód do wyliczenia składki zdrowotnej za lipiec?

Do wyliczenia składki za lipiec przyjęty będzie dochód osiągnięty w czerwcu. 

Kalkulator składki zdrowotnej za sierpień 2025/2024

W przypadku wyliczania składki zdrowotnej za sierpień dla opodatkowania:

 • według skali i liniowo – przyjmuje się dochód z lipca;

 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – przyjmuje się przychód osiągnięty:

  • od stycznia do sierpnia (rozliczenie standardowe),

  • w poprzednim roku kalendarzowym (rozliczenie uproszczone).

Przykład 15.

Pan Mariusz prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i w styczniu wybrał metodą uproszczoną wyliczenia składki zdrowotnej. Jaki przychód będzie przyjęty do wyliczenia składki zdrowotnej  za sierpień 2024 roku?

Do wyliczenia składki za sierpień 2024 przyjęty będzie przychód osiągnięty w 2023 roku. 

Kalkulator składki zdrowotnej za wrzesień 2025/2024

W przypadku wyliczania składki zdrowotnej za wrzesień dla opodatkowania:

 • według skali i liniowo – przyjmuje się dochód z sierpnia;

 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – przyjmuje się przychód osiągnięty:

  • od stycznia do września (rozliczenie standardowe),

  • w poprzednim roku kalendarzowym (rozliczenie uproszczone).

Przykład 16.

Pan Mariusz prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i w styczniu wybrał metodą standardową wyliczenia składki zdrowotnej. Jaki przychód będzie przyjęty do wyliczenia składki zdrowotnej  za wrzesień? Do wyliczenia składki za wrzesień przyjęty będzie przychód osiągnięty od stycznia do września. 

Kalkulator składki zdrowotnej za październik 2025/2024

W przypadku wyliczania składki zdrowotnej za październik dla opodatkowania:

 • według skali i liniowo – przyjmuje się dochód z września;

 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – przyjmuje się przychód osiągnięty:

  • od stycznia do października (rozliczenie standardowe),

  • w poprzednim roku kalendarzowym (rozliczenie uproszczone).

Przykład 17.

Pan Janusz prowadzi działalność opodatkowaną liniowo. Za jaki miesiąc będzie przyjęty dochód do wyliczenia składki zdrowotnej za październik?

Do wyliczenia składki za październik przyjęty będzie dochód osiągnięty we wrześniu. 

Kalkulator składki zdrowotnej za listopad 2025/2024

W przypadku wyliczania składki zdrowotnej za listopad dla opodatkowania:

 • według skali i liniowo – przyjmuje się dochód z października;

 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – przyjmuje się przychód osiągnięty:

  • od stycznia do listopada (rozliczenie standardowe),

  • w poprzednim roku kalendarzowym (rozliczenie uproszczone).

Przykład 18.

Pan Jan prowadzi działalność opodatkowaną według skali podatkowej. Za jaki miesiąc będzie przyjęty dochód do wyliczenia składki zdrowotnej za listopad?

Do wyliczenia składki za listopad przyjęty będzie dochód osiągnięty w październiku.

Kalkulator składki zdrowotnej za grudzień 2025/2024

W przypadku wyliczania składki zdrowotnej za grudzień dla opodatkowania:

 • według skali i liniowo – przyjmuje się dochód z listopada;

 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – przyjmuje się przychód osiągnięty:

  • od stycznia do grudnia (rozliczenie standardowe),

  • w poprzednim roku kalendarzowym (rozliczenie uproszczone).

Przykład 19.

Pan Wojciech prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i styczniu wybrał metodą standardową wyliczenia składki zdrowotnej. Jaki przychód będzie przyjęty do wyliczenia składki zdrowotnej  za grudzień?

Do wyliczenia składki za grudzień 2024 przyjęty będzie przychód osiągnięty od stycznia do grudnia.

Wyliczenie miesięcznej składki zdrowotnej może przysporzyć wielu problemów, dlatego warto skorzystać z kalkulatora składki zdrowotnej. Należy też pamiętać, że w przypadku składki zdrowotnej trzeba dokonać jej rocznego rozliczenia. W tym celu można wykorzystać  kalkulator składki zdrowotnej rocznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów