Poradnik Przedsiębiorcy

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór z omówieniem

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Stosunek pracy można zakończyć na wiele sposobów, jak na przykład:

 • na mocy porozumienia stron,
 • za wypowiedzeniem (przez każdą ze stron z zachowaniem odpowiednich okresów wypowiedzenia),
 • bez wypowiedzenia,
 • z upływem czasu, na który umowa o pracę była zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, na której wykonanie była zawarta.

Pobierz darmowy wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron!

Do pobrania:

pdf
Wzór rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wzór rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron.docx druk do ręcznego wypełnienia

Wypowiedzenie umowy o pracę

Pracodawca w wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony ma obowiązek wskazania powodu rozwiązania umowy oraz poinformować pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania w Sądzie Pracy. Na wniesienie odwołania od wypowiedzenia pracownik ma 21 dni od jego otrzymania.

Zasada dotycząca podania powodu rozwiązania umowy nie obowiązuje w przypadku umów o pracę zawartych na czas określony.

Pracownik, wypowiadając umowę, nie ma obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest regulowane przez art. 30 § 1 pkt 1 ustawy Kodeksu pracy. 

Na mocy porozumienia stron może być rozwiązana każda umowa o pracę, oczywiście za zgodą obu stron. W przypadku tej formy nie jest istotny powód zakończenie współpracy. Każda z nich może zaproponować warunki rozwiązania umowy o pracę, a druga wcale nie musi ich przyjąć. Jest kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

 • pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument – porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę,
 • pracownik składa propozycję rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje,
 • pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

W przypadku porozumienia nie jest wymagana forma pisemna, zawarcie go w formie ustnej jest skuteczne, czyli prowadzi do ustania stosunku pracy. Jednak warto pamiętać, że dla celów dowodowych warto potwierdzić porozumienie na piśmie.

wypowiedzenie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę na wniosek pracodawcy

W sytuacji rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę wypowiedzenie powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i data,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośba o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ze wskazaniem proponowanego terminu jej rozwiązania,
 • data i podpis.

Gdy z propozycją rozwiązania umowy występuje pracodawca, wówczas decyzję o wyrażeniu na nie zgody podejmuje pracownik. Ważne jest to, że potwierdzenie odbioru porozumienia nie jest równoznaczne  z jego zawarciem.

Co istotne, w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie ma ograniczeń w postaci obowiązującego okresu wypowiedzenia. Zakończenie umowy może nastąpić w dowolnym terminie zaproponowanym przez strony umowy, np. w ciągu roku, miesiąca, tygodnia itd. Umowę można również wypowiedzieć z terminem natychmiastowym zakończenia współpracy.

Odpowiedź na porozumienie stron

Zawarcie porozumienia stron jest zależne od woli obu stron stosunku pracy, czyli jedynym warunkiem jest wyrażenie zgody na takie rozwiązanie. Gdy jedna ze stron nie zgodzi się, wówczas nie dochodzi do zawarcia porozumienia. Ważne jest to, że odrzucenie porozumienia stron może być dokonane w ustnej formie, a brak odpowiedzi (milczenie) uważane jest za brak zgody na rozwiązanie umowy w tym trybie. Warto jednak zachować formę pisemną, ponieważ może mieć później znaczenie dowodowe.

W przypadku zachowania formy pisemnej pracodawca pod pismem pracownika o zakończeniu umowy o pracę na podstawie porozumienia powinien napisać swoją decyzję („wyrażam zgodę” lub „nie wyrażam zgody”), opatrzyć  datą i podpisem. Pracodawca może także nie odpowiedzieć na takie pismo, wówczas nie dojdzie do rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron w dacie wskazanej przez pracownika.

Jeśli pracodawca nie wyraża zgody na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron w proponowanej dacie, nie oznacza to, że pracownikowi zaczyna biec okres wypowiedzenia. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy pracownik w propozycji porozumienia zawrze informację, iż w przypadku odmowy pismo staje się wypowiedzeniem umowy o pracę. Gdy nie ma takiego zapisu, pracownik nadal jest zatrudniony, okres wypowiedzenia nie biegnie. W takiej sytuacji  pracownik może rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Ma także prawo do porozumienia w kwestii skrócenia okresu wypowiedzenia.