0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór z omówieniem 2024

Wielkość tekstu:

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Stosunek pracy można zakończyć na wiele sposobów, jak na przykład na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem (przez każdą ze stron z zachowaniem odpowiednich okresów wypowiedzenia). Artykuł pt. rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór do pobrania opisuje jak powinno wyglądać takie rozwiązanie umowy. 

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron 2024 r. - wzór z omówieniem

Do pobrania:

Wzór rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron.pdf
Wzór rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron.docx

Wypowiedzenie umowy o pracę

Pracodawca w wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony ma obowiązek wskazania powodu rozwiązania umowy oraz poinformować pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania w Sądzie Pracy. Na wniesienie odwołania od wypowiedzenia pracownik ma 21 dni od jego otrzymania.

Zasada dotycząca podania powodu rozwiązania umowy nie obowiązuje w przypadku umów o pracę zawartych na czas określony.

Pracownik, wypowiadając umowę, nie ma obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest regulowane przez art. 30 § 1 pkt 1 ustawy Kodeksu pracy. 

Na mocy porozumienia stron może być rozwiązana każda umowa o pracę, oczywiście za zgodą obu stron. W przypadku tej formy nie jest istotny powód zakończenie współpracy. Każda z nich może zaproponować warunki rozwiązania umowy o pracę, a druga wcale nie musi ich przyjąć. Jest kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

  • pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument – porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę,
  • pracownik składa propozycję rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje,
  • pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

W przypadku porozumienia nie jest wymagana forma pisemna, zawarcie go w formie ustnej jest skuteczne, czyli prowadzi do ustania stosunku pracy. Jednak warto pamiętać, że dla celów dowodowych warto potwierdzić porozumienie na piśmie.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór do pobrania

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

W sytuacji rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę wypowiedzenie powinno zawierać następujące elementy:

Gdy z propozycją rozwiązania umowy występuje pracodawca, wówczas decyzję o wyrażeniu na nie zgody podejmuje pracownik. Ważne jest to, że potwierdzenie odbioru porozumienia nie jest równoznaczne  z jego zawarciem.

Co istotne, w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie ma ograniczeń w postaci obowiązującego okresu wypowiedzenia. Zakończenie umowy może nastąpić w dowolnym terminie zaproponowanym przez strony umowy, np. w ciągu roku, miesiąca, tygodnia itd. Umowę można również wypowiedzieć z terminem natychmiastowym zakończenia współpracy.

Odpowiedź na porozumienie stron

Zawarcie porozumienia stron jest zależne od woli obu stron stosunku pracy, czyli jedynym warunkiem jest wyrażenie zgody na takie rozwiązanie. Gdy jedna ze stron nie zgodzi się, wówczas nie dochodzi do zawarcia porozumienia. Ważne jest to, że odrzucenie porozumienia stron może być dokonane w ustnej formie, a brak odpowiedzi (milczenie) uważane jest za brak zgody na rozwiązanie umowy w tym trybie. Warto jednak zachować formę pisemną, ponieważ może mieć później znaczenie dowodowe.

W przypadku zachowania formy pisemnej pracodawca pod pismem pracownika o zakończeniu umowy o pracę na podstawie porozumienia powinien napisać swoją decyzję („wyrażam zgodę” lub „nie wyrażam zgody”), opatrzyć  datą i podpisem. Pracodawca może także nie odpowiedzieć na takie pismo, wówczas nie dojdzie do rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron w dacie wskazanej przez pracownika.

Jeśli pracodawca nie wyraża zgody na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron w proponowanej dacie, nie oznacza to, że pracownikowi zaczyna biec okres wypowiedzenia. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy pracownik w propozycji porozumienia zawrze informację, iż w przypadku odmowy pismo staje się wypowiedzeniem umowy o pracę. Gdy nie ma takiego zapisu, pracownik nadal jest zatrudniony, okres wypowiedzenia nie biegnie. W takiej sytuacji  pracownik może rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Ma także prawo do porozumienia w kwestii skrócenia okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy w systemie wFirma!

Rozwiązanie umowy z pracownikiem wymaga wygenerowania ściśle określonych przepisami Kodeksu Pracy dokumentów, które należy wręczyć pracownikowi w odpowiednim czasie. Wszystkie te dokumenty, zaczynając od wypowiedzenia, a na świadectwie pracy kończąc, można wygenerować systemie wFirma.pl. 

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w systemie kadrowym

W zależności od rodzaju umowy oraz podstawy jej rozwiązania należy podać powód ustania stosunku pracy lub wybrania okresu wypowiedzenia umowy. Wybrana podstawa rozwiązania umowy jest automatycznie wykazywana w świadectwie pracy.

Najczęściej zadawane pytania

  • Co lepsze porozumienie stron czy wypowiedzenie?

    Wybór ten zależy od indywidualnej sytuacji. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest często stosowane, gdy nie chce zachowywać się okresów wypowiedzenia i strony zgadzają się na taką formę. Natomiast wypowiedzenie jest czynnością jednostronną, gdzie konieczne zachowanie jest okresu wypowiedzenia.
  • W przypadku rozwiązanie za porozumieniem stron nie obowiązuje okresy wypowiedzenia. Nie ma przeszkód prawnych do rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron z dowolnie ustalaną datą ustania stosunku pracy.
  • Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron można zastosować w każdym momencie. Dlatego nie można wskazać dokładnego momentu, w którym najlepiej je złożyć.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów