0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dziedziczenie wpisu do CEIDG-1

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Śmierć osoby prowadzącej działalność gospodarczą niesie za sobą szereg wątpliwości co do skutków prawnych wobec osób trzecich. Jedną z nich jest to, czy możliwe jest dziedziczenie wpisu do ceidg?

Czym jest spadek?

Przez spadek należy rozumieć ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy, które w chwili jego śmierci przechodzą na jego następców prawnych. Należy mieć na uwadze, że do spadku nie wchodzą tylko prawa i obowiązki, ale także ekspektatywy - czyli uzasadnione prawnie nadzieje na nabycie prawa.

Jednakże zgodnie z brzmieniem art. 922 § 2 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą nie należą do spadku - podobnie, jak prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są już one spadkobiercami.

Czym jest wpis do CEIDG-1?

W celu wyjaśnienia, czym jest wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), należy odnieść się do art. 25 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który enumeratywnie wymienia, jakie informacje podlegają wpisowi. Zgodnie z tym artykułem sam wpis należy rozpatrywać w kategoriach czynnościowych, faktycznych, a nie prawnych - w tym majątkowych. Gwoli uzupełnienia należy także wspomnieć o tym, że wpisem jest także wykreślenie wpisu oraz zmiana wpisu.

Ponadto, zgodnie z art. 34 ust. 2 pkt 2 tejże ustawy przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, m.in. w przypadku stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Przepis ten także ma zastosowanie przy śmierci przedsiębiorcy.

Trwają przygotowania do zmian przepisów w zakresie m.in. dziedziczenia firmy, jednak są one na etapie projektu.

Czy możliwe jest dziedziczenie wpisu do CEIDG?

Zgodnie z powyższym należy uznać, że wpis do CEIDG nie ma charakteru prawa majątkowego, w związku z tym spadkobierca nie może go odziedziczyć, dziedziczenie wpisu do ceidg nie jest możliwe. Jednakże w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, dziedziczeniu może podlegać przedsiębiorstwo spadkodawcy.

Art. 55(1)k.c. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów