0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktury generowane w formacie PDF i przesyłane drogą e-mailową a prawidłowy dokument potwierdzający dokonanie transakcji

Wielkość tekstu:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1471/NUR2/443-294/06/ST 16.10.2012 Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka została poinformowana przez kontrahenta zagranicznego, że w celu uproszczenia i skrócenia procedury dostarczania faktur zostało wdrożone u nich rozwiązanie techniczne pozwalające na dostarczanie faktur pocztą elektroniczną. Od września 2006 r. wszystkie wystawiane przez nich faktury będą przesyłane do Spółki e-mailem.

Biorąc pod uwagę fakt, iż obecnie nie ma już obowiązku umieszczania na fakturze podpisu osób upoważnionych, Spółka uważa, że zaproponowane rozwiązanie spełnia wymogi przepisów o VAT i może być przez Podatnika zaakceptowane. W związku z powyższym faktury generowane w formacie PDF i przesyłane drogą e-mailową będą traktowane jako prawidłowy dokument potwierdzający dokonanie transakcji.

Sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej na terytorium Polski zostały uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119). Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury, zwanej dalej "akceptacją". Akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym odbiorca faktury dokonał akceptacji.

Zgodnie z § 4 w/w rozporządzenia faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane:

  1. bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
  2. poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.

Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej sprawie wystawcą faktur jest kontrahent z Unii Europejskiej, w związku z tym, aby mógł on przesyłać Spółce faktury w formie elektronicznej muszą zostać spełnione warunki określone w przepisach podatkowych państwa członkowskiego na terenie którego prowadzi on działalność gospodarczą. Unormowania te winny być zgodne z przepisami unijnymi, tj. Dyrektywą Rady 2001/115/WE, z której m.in wynika, iż warunkiem wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną, obok akceptacji przez odbiorcę tej formy przesyłania faktur, jest zagwarantowanie autentyczności pochodzenia faktur oraz ich integralności.

Zatem samo wygenerowanie przez kontrahenta faktury w formacie PDF i przesłanie jej drogą e-mailową do Spółki nie będzie wystarczające by potraktować taką fakturę za prawidłowy dokument potwierdzający dokonanie transakcji, bowiem muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. W związku z powyższym w ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko strony należy uznać za nieprawidłowe.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów