0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzór umowy o pracę 2024 z szerokim omówieniem

Wielkość tekstu:

Przepisy dotyczące umowy o pracę reguluje ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Umowa o pracę dokumentuje nawiązanie stosunku pracy, a przez nawiązanie stosunku pracy rozumie się zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Powinna być ona sporządzona rzetelnie i zgodnie z wymogami, jakie nakreśla Kodeks pracy. W poprawnie sporządzonej umowie powinny znaleźć się odpowiednie informacje. Zawiera je również wzór umowy o pracę. Od 26 kwietnia 2023 roku zmieniły się przepisy dotyczące treści umowy o pracę. Poniżej przedstawiamy aktualne informacje w tym zakresie

Wzór umowy o pracę 2024 r

Jak każda umowa, tak też umowa o pracę powinna jasno określać strony umowy. Obowiązkowo powinny znaleźć się dane pracodawcy (nazwa firmy, NIP, adres siedziby, wpis do KRS/CEIDG, a także imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę) oraz dane pracownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania).

Od 26 kwietnia 2023 r. w umowie należy podać adres siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającą siedziby - adres zamieszkania.
 

Do pobrania:

Umowa o pracę - wzór.pdf
Umowa o pracę - wzór.docx

Rodzaj umowy o pracę

Kodeks pracy wyróżnia trzy rodzaje umów o pracę:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • umowa o pracę na czas określony,
 • umowa o pracę na okres próbny.

Umowę o pracę zawartą na okres próbny nieprzekraczającą 3 miesięcy zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Co prawda takiego celu nie wpisuje się w umowie o pracę, jednakże należy mieć na uwadze, że takie znaczenie zostało przypisane umowie o pracę zawartej na okres próbny.

Nowością od kwietnia 2023 roku jest to, że umowa na okres próbny może zostać przedłużona o czas usprawiedliwionej nieobecności, jeśli strony umowy tak uzgodnią i uwzględnią to w treści umowy. Dodatkowo w umowie na okres próbny należy podać okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę na czas określony po zakończeniu umowy na okres próbny.

Umowa o pracę – termin rozpoczęcia pracy

Kolejnym z elementów, jaki musi się pojawić w umowie o pracę, jest dzień rozpoczęcia pracy, który de facto może być inny niż data podpisania tej umowy.

Wzór umowy o pracę

Warunki pracy i płacy w umowie o pracę

Wzór umowy o pracę powinien zawierać również informacje o charakterze i wymiarze czasu podejmowanej pracy, miejscu jej wykonywania czy stawce wynagrodzenia:

Rodzaj pracy

Stanowi kluczową kwestię, informuje bowiem pracownika, czym będzie się zajmował w podjętej pracy. To zwykle pracodawca wskazuje tu czynności i zadania, jakie będą obowiązkiem zatrudnionego pracownika.

Miejsce wykonywania pracy

Umowa powinna zawierać informację na temat tego, gdzie pracownik będzie zobowiązany wykonywać pracę. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 r. miejsce powinno być tak ustalone, by pracownik miał możliwość wykonywania zadań, wliczając w to czas dojazdu do miejsca ich wykonywania, w ramach umówionej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Obecnie przepisy wskazują, ze należy podać miejsce lub miejsca wykonywania pracy lub  informację, że pracownik sam określa miejsce wykonywania pracy.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za pracę powinno odpowiadać rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia.

W umowie nie wystarczy podać samej wielkości wynagrodzenia za pracę. Należy dodatkowo wskazać poszczególne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie zasadnicze może być bowiem uzupełniane premiami lub nagrodami dodatkowymi, co należałoby określić w umowie o pracę.  

Dodatkowo wysokość wynagrodzenia powinna uwzględniać przepisy odnoszące się do płacy minimalnej.

Art. 6 ust. 1. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i art. 4.

Wymiar czasu pracy

Umowa powinna określać wymiar czasu pracy. Może być on wskazany godziną rozpoczęcia i zakończenia pracy, jak również poprzez określenie trybu, np. zmianowy. Przy zatrudnieniu pracownika na pełny etat norma czasu pracy wygląda następująco:

 • 8 godzin dziennie,
 • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 • w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy,
 • tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

o wszystkich zmianach w kodeksie pracy, które obowiązują od 2023 troku mozna przeczytać: Większe i mniejsze zmiany w Kodeksie pracy, o których należy wiedzieć.

Brak regulaminu pracy – dodatkowe informacje w umowie o pracę

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, pracodawca dodatkowo informuje na piśmie pracownika o obowiązującej porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, a także usprawiedliwiania nieobecności w niej.

Wzór umowy o pracę w systemie kadrowym

Prowadzać kadry w systemie wFirma po dodaniu umowy np. z KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ. Można wygenerować umowę o pracę już z wszystkimi niezbędnymi danymi. To duże ułatwienie i oszczędność czasu. Więcej na ten temat: Dodawanie umowy o pracę - jakie informacje należy wprowadzić?

  Wzór umowy o pracę w systemie kadrowym

Umowa o pracę powinna kształtować stosunki między pracodawcą a pracownikiem, określając przede wszystkim podstawowe zasady współpracy. Treść umowy jest istotna zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy i powinna chronić ich zawartymi postanowieniami przed wybieganiem poza jej ramy. Wzór umowy o pracę do pobrania zawiera wszystkie wymienione powyżej elementy.

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy umowa o prace na okres próbny może zostać przedłużona?

  Umowa na okres próbny moze zostać przedłużona o czas usprawiedliwionej nieobecności, o ile strony zaznaczą to w umowie.
 • Pracodawca może zatrudnić pracownika na podstawie umowy na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślny.
 • Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy miała miała miejsce 26 kwietnia 2026 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów