0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzór umowy o pracę z szerokim omówieniem

Wielkość tekstu:

Przepisy dotyczące umowy o pracę reguluje ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Umowa o pracę dokumentuje nawiązanie stosunku pracy, a przez nawiązanie stosunku pracy rozumie się zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Powinna być ona sporządzona rzetelnie i zgodnie z wymogami, jakie nakreśla Kodeks pracy. W poprawnie sporządzonej umowie powinny znaleźć się odpowiednie informacje. Zawiera je również wzór umowy o pracę.

Wzór umowy o pracę – strony

Jak każda umowa, tak też umowa o pracę powinna jasno określać strony umowy. Obowiązkowo powinny znaleźć się dane pracodawcy (nazwa firmy, NIP, adres siedziby,  wpis do KRS/CEIDG, a także imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę) oraz dane pracownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania).

Do pobrania:

Umowa o prace - wzór.pdf
Umowa o pracę - wzór.docx

Rodzaj umowy o pracę

Kodeks pracy wyróżnia trzy rodzaje umów o pracę:

  • umowa o pracę na czas nieokreślony,
  • umowa o pracę na czas określony,
  • umowa o pracę na okres próbny.

Umowę o pracę zawartą na okres próbny nieprzekraczającą 3 miesięcy zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Co prawda takiego celu nie wpisuje się w umowie o pracę, jednakże należy mieć na uwadze, że takie znaczenie zostało przypisane umowie o pracę zawartej na okres próbny.

Umowa o pracę – termin rozpoczęcia pracy

Kolejnym z elementów, jaki musi się pojawić w umowie o pracę, jest termin rozpoczęcia pracy, który de facto może być inny niż data podpisania  tej umowy.

Warunki pracy i płacy w umowie o pracę

Wzór umowy o pracę powinien zawierać również informacje o charakterze i wymiarze czasu podejmowanej pracy, miejscu jej wykonywania czy stawce wynagrodzenia:

Rodzaj pracy

Stanowi kluczową kwestię, informuje bowiem pracownika, czym będzie się zajmował w podjętej pracy. To zwykle pracodawca wskazuje tu czynności i zadania, jakie będą obowiązkiem zatrudnionego pracownika.

Miejsce wykonywania pracy

Umowa powinna zawierać informację na temat tego, gdzie pracownik będzie zobowiązany wykonywać pracę. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 r. miejsce powinno być tak ustalone, by pracownik miał możliwość wykonywania zadań, wliczając w to czas dojazdu do miejsca ich wykonywania, w ramach umówionej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za pracę powinno odpowiadać rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia.

W umowie nie wystarczy podać samej wielkości wynagrodzenia za pracę. Należy dodatkowo wskazać poszczególne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie zasadnicze może być bowiem uzupełniane premiami lub nagrodami dodatkowymi, co należałoby określić w umowie o pracę.  

Dodatkowo wysokość wynagrodzenia powinna uwzględniać przepisy odnoszące się do płacy minimalnej.

Art. 6 ust. 1. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i art. 4.

Wymiar czasu pracy

Umowa powinna określać wymiar czasu pracy. Może być on wskazany godziną rozpoczęcia i zakończenia pracy, jak również poprzez określenie trybu, np. zmianowy. Przy zatrudnieniu pracownika na pełny etat norma czasu pracy wygląda następująco:

  • 8 godzin dziennie,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy,
  • tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Brak regulaminu pracy – dodatkowe informacje w umowie o pracę

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, pracodawca dodatkowo informuje na piśmie pracownika o obowiązującej porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, a także usprawiedliwiania nieobecności w niej.

Wzór umowy o pracę w systemie kadrowym

Prowadzać kadry w systemie wFirma po dodaniu umowy np. z KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ. Można wygenerować umowę o pracę już z wszystkimi niezbędnymi danymi. To duże ułatwienie i oszczędność czasu. Więcej na ten temat: Dodawanie umowy o pracę - jakie informacje należy wprowadzić?

  Wzór umowy o pracę w systemie kadrowym

Umowa o pracę powinna kształtować stosunki między pracodawcą a pracownikiem, określając przede wszystkim podstawowe zasady współpracy. Treść umowy jest istotna zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy i powinna chronić ich zawartymi postanowieniami przed wybieganiem poza jej ramy. Wzór umowy o pracę do pobrania zawiera wszystkie wymienione powyżej elementy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów