Poradnik Przedsiębiorcy

VAT-27 - wzór ze szczegółowym omówieniem

Przedsiębiorcy zawierający transakcje wewnątrzwspólnotowe są zobowiązani do wykazania ich na osobnej deklaracji (czyli informacji podsumowującej). Podobny obowiązek do listopada 2019 roku mieli również podatnicy, dokonujący sprzedaży krajowej w ramach procedury odwrotnego obciążenia. Wówczas dokumentem rozliczającym dane transakcje był formularz VAT-27.

Czym jest procedura odwrotnego obciążenia?

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczenia VAT wyjątkowo na nabywcę. Lista towarów oraz usług, wobec których należało zastosować procedurę, została uregulowana w załączniku do ustawy o VAT. Jednak od 1 listopada 2019 roku mechanizm odwrotnego obciążenia został zastąpiony obowiązkowym split paymentem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

 • wartość faktury brutto jest wyższa bądź równa 15 000 zł
 • sprzedaż dotyczy załącznika nr 15 ustawy o VAT
 • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT
 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów / świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku

należy zastosować mechanizm podzielonej płatności (na fakturze obowiązkowo należy zamieścić adnotację "mechanizm podzielonej płatności").

Od 1 listopada mechanizm odwrotnego obciążenia został zastąpiony mechanizmem podzielonej płatności. Temat split payementu szczegółowo omawia artykuł: Obowiązkowy split payment - od listopada 2019? Jak się przygotować?

Deklaracja VAT-27 - jakie dane zawiera?

Do pobrania:

pdf
Deklaracja VAT-27 - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia

Formularz VAT-27 służył do wykazywania transakcji krajowych rozliczanych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Zatem ze względu na likwidację odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych, obowiązek składania deklaracji VAT-27 został zniesiony poprzez uchylenie przepisu jego dotyczącego.

Informacja podsumowująca w obrocie krajowym (czyli VAT-27) powinna zawierać takie elementy jak:

 • nazwę i REGON lub imię i nazwisko oraz datę urodzenia, a także numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym;

 • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;

 • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

Krajowe informacje podsumowujące należało składać w wersji elektronicznej wyłącznie za okresy, miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym transakcja zaistniała.

Deklaracja VAT-27 - kiedy należało ją złożyć?

Zgodnie z uchylonym artykułem 101a ustawy o VAT podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadku:

1) nabycia towaru z załącznika nr 11 ustawy o VAT (załącznik uchylony), gdy jednocześnie:

 • dostawcą był podatnik, którego sprzedaż na była zwolniona podmiotowo z VAT
 • nabywcą był czynny podatnik VAT
 • dostawa nie była zwolniona z VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122)

2) nabycia usługi z załącznika nr 14 ustawy (załącznik uchylony), gdy jednocześnie:

 • dostawcą był podatnik, którego sprzedaż na była zwolniona podmiotowo z VAT
 • nabywcą był czynny podatnik VAT

byli zobowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach na formularzu VAT-27.

Od 1 listopada 2019 roku został zniesiony obowiązek składania informacji VAT-27. Tak więc za październik co do zasady powinna być składana ostatnia deklaracja VAT-27.

Takie deklaracje umożliwiały organowi podatkowemu zweryfikowanie, czy obowiązek rozliczenia podatku należnego od transakcji został przez nabywcę spełniony.