Poradnik Przedsiębiorcy

Formularz VAT-27 z omówieniem

Na mocy nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie z początkiem lipca 2015 roku nie tylko przedsiębiorcy zawierający transakcje wewnątrzwspólnotowe będą zobowiązani do wykazania ich na osobnej deklaracji (czyli informacji podsumowującej). Podobny obowiązek mają również podatnicy, dokonujący sprzedaży krajowej w ramach procedury odwrotnego obciążenia. Będą musieli je wykazywać poprzez wypełnienie formularza VAT-27.

Czym jest procedura odwrotnego obciążenia?

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczenia VAT wyjątkowo na nabywcę. Lista towarów, wobec których należy zastosować procedurę, została uregulowana w załączniku 11 ustawy o VAT.

Deklaracja VAT-27 

Zgodnie z dodanym art. 101a ustawy o VAT podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach, zwane dalej informacjami podsumowującymi w obrocie krajowym.

Uwaga!

Art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

7) nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122;

8) nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Takie deklaracje mają umożliwić organowi podatkowemu zweryfikowanie, czy obowiązek rozliczenia podatku należnego od transakcji został przez nabywcę spełniony.

Co ważne, na mocy nowelizacji odwrotne obciążenie ma również zastosowanie w odniesieniu do m.in. sprzedaży notebooków, laptopów, telefonów, procesorów, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy kwotę 20.000 zł netto.  

Dodatkowo odwrotnym obciążeniem objęto wybrane usługi budowlane świadczone przez podwykonawców.

VAT-27 - jakie powinna zawierać dane?

Informacja podsumowująca w obrocie krajowym (czyli VAT-27) powinna zawierać takie elementy jak:

  • nazwę i REGON lub imię i nazwisko oraz datę urodzenia, a także numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym;

  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;

  • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

Do pobrania:

pdf
Formularz vat-27 (2) poradnik.wfirma.pdf druk do ręcznego wypełnienia

VAT-27 a termin składania deklaracji

Krajowe informacje podsumowujące należy składać wyłącznie za okresy, miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym transakcja zaistniała.Dodatkowo należy pamiętać, że deklaracje te mogą być wysyłane wyłącznie w wersji elektronicznej.