0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Inicjatywa JESSICA dla rozwoju obszarów miejskich

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Agendy Unii Europejskiej dbają, aby każdy z krajów członkowskich miał możliwość rozwoju na takim samym poziomie. Do celów polityki spójności zalicza się m.in. konwergencja, czyli zapewnienie symetryczności w postępie gospodarczym państw UE. Jednym z przedsięwzięć, które zostało zainicjowane przez Komisję Europejską oraz Europejski Bank Inwestycyjny, jest inicjatywa JESSICA, finansująca rozwój miast. W naszym państwie projekt jest rozwijany w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Kto może skorzystać z dofinansowania i na jakie cele można przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe?

Czym jest inicjatywa JESSICA?

Inicjatywa JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich) jest programem, którego celem jest rozwijanie potencjału ekonomicznego obszarów miejskich. Dofinansowanie, które można uzyskać w ramach przedsięwzięcia, przeznaczane jest na rewitalizację miast, podejmowanie działań mających pozytywny wpływ na ożywienie gospodarcze w regionie, modernizowanie obszarów zdegradowanych i zagospodarowywanie budynków należących niegdyś do jednostek wojskowych. Inicjatywa JESSICA sprawia, że znacząco poprawia się jakość życia mieszkańców poszczególnych regionów, w których podejmowane są inwestycje.  

Uwaga

Od 14 kwietnia 2017 funkcjonuje inicjatywa pożyczka Jessica 2. Nabór wniosków o pożyczkę, prowadzony jest od 14 kwietnia 2017r. do czasu wyczerpania środków 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Środki finansowe z inicjatywy JESSICA przeznaczane są tylko i wyłącznie na działania, które mają przyczynić się do rozwoju obszarów miejskich w województwie wielkopolskim, pomorskim oraz mazowieckim. Beneficjentami programu mogą zostać przedsiębiorcy, czyli podmioty prawa handlowego, jak również osoby fizyczne, które we własnym imieniu i na własny rachunek podejmują się prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek o dotację mogą złożyć jednostki samorządu terytorialnego, które z kolei samodzielnie, bądź w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego będą realizowały projekty, przyczyniające się do rozwoju regionu.

Inicjatywa JESSICA zakłada także, iż wsparcie finansowe jest udzielane tylko i wyłącznie na wykonanie tych przedsięwzięć, które będą generowały dochód. Przyjęcie takiego kryterium jasno wskazuje na to, że celem europejskiego projektu jest ożywienie gospodarcze miast, a nie odniesienie korzyści materialnych przez konkretne przedsiębiorstwo.

Inicjatywa JESSICA 2 - jakie są zasady działania 

Inicjatywa JESSICA funkcjonuje bardzo podobnie jak inicjatywa JEREMIE. Środki finansowe z Funduszy Europejskich przekazywane są władzom wojewódzkim, które zobowiązane są do stworzenia funduszy powierniczych, zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dotacje udzielane są tylko tym podmiotom, które spełnią szereg warunków.

Należy także zwrócić uwagę, iż inicjatywa JESSICA opiera się na idei redystrybucji środków finansowych. Udzielane pożyczki i dofinansowania nie są bezzwrotne – beneficjent na preferencyjnych warunkach zobligowany jest do oddania pożyczonych pieniędzy. Środki, które wrócą do funduszu powierniczego, przeznaczane są na dalsze inwestycje. Dzięki takiemu mechanizmowi z dotacji może skorzystać większa liczba wnioskodawców, którzy przyczynią się do rewitalizacji i rozwoju obszarów miejskich.

Pożyczka Jessica2 – warunki

  • Kwota pożyczki – od 100 tys. zł do 10 mln zł,
  • Okres finansowania – do 20 lat,
  • Karencja w spłacie – do 15 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia pożyczki z możliwością wydłużenia w zależności od efektów w oszczędności energii (powyżej 40%),
  • Możliwość sfinansowania do 85% kosztów kwalifikowalnych Projektu,
  • Możliwość sfinansowania wkładu własnego ze środków BGK,
  • Oprocentowanie stałe minimalnie 0,15%, nie wyższe niż 0,5%, uzależnione od osiągniętego poziomu efektywności energetycznej (minimum 25%),
  • Brak opłat i prowizji bankowych z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki

Ocena wniosku dokonywana jest przez BGK w oparciu standardy bankowe obowiązujące na rynku. Ocena odbywa się na w trzech etapach: etap oceny formalnej, inżynieryjno-technicznej, weryfikacji audytu energetycznego, a następnie oceny merytorycznej. Zawarcie umowy pożyczki następuje po pozytywnej decyzji Komitetu Inwestycyjnego oraz ustanowieniu zabezpieczeń spłaty w terminie 45 dni od dnia podjęcia decyzji.

Inicjatywa JESSICA 2 - jak aplikować o dofinansowanie 

Zainteresowani wsparciem finansowym przedsiębiorcy mogą wejść bezpośrednio na stronę internetową Banku Gospodarstwa Krajowego, z której dowiedzą się więcej trybie składania wniosków w województwie pomorskim, mazowieckim oraz wielkopolskim. Potencjalni beneficjenci mogą także skontaktować się z Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), który w ramach wojewódzkich funduszy powierniczych zajmuje się zarządzaniem środkami z inicjatywy JESSICA. Poszczególne urzędy marszałkowskie prowadzą także strony informacyjne, z których można dowiedzieć się o sposobie realizacji projektów na Pomorzu, Mazowszu czy Wielkopolsce.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów