0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy początkujący przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o dotacje z urzędu pracy, które stanowią formę walki z bezrobociem. Ogromnym plusem takiej dotacji jest fakt, iż jest ona bezzwrotna. Ponadto przyszły przedsiębiorca już po pozytywnej decyzji otrzymuje dotacje raczej szybko oraz jest ona wypłacana z góry - bez konieczności ponoszenia uprzednich wydatków z własnej kieszeni. Jednak przed zgłoszeniem się po dofinansowanie do urzędu pracy należy spełnić kilka warunków - właśnie o nich piszemy w dalszej części artykułu.

Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać dotację z urzędu pracy?

Przyszły przedsiębiorca który jest osoba bezrobotną ale chce założyć własną firmę korzystając z dotacji musi do wniosku o dofinansowanie dołączyć oświadczenie o:

 1. nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 2. nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 3. niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 5. zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz niezawieszania jej wykonywania łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
 6. niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Podatnik który zakończył prowadzenie działalności gospodarczej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w związku z wystąpieniem tego stanu, w okresie krótszym niż 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, zamiast oświadczenia, o którym mowa w pkt 2, składa oświadczenie, że symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy jest inny od działalności zakończonej.

Powiatowe Urzędy Pracy posiadają również swoje wewnętrzne regulaminy przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zawsze należy zapoznać się z udostępnianymi dokumentami właściwego urzędu.

Procedura otrzymania dotacji

Aby uzyskać dotację należy przede wszystkim złożyć wniosek. Najczęściej cała procedura trwa około miesiąca (czasem dłużej, nawet do kilku miesięcy), w zależności od sprawności danego urzędu pracy. Bada się formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku, kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, jego doświadczenie oraz ocenia się planowaną działalność. Istotne jest spełnienie warunków określonych w regulaminie udostępnianym przez konkretny urząd.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę z danym urzędem pracy oraz poręczycielami (poręczyciel zabezpiecza ewentualny zwrot kwoty dotacji w razie niedotrzymania przez wnioskującego warunków umowy). Dopiero po podpisaniu tej umowy przez strony, pieniądze w ciągu kilku dni trafiają na konto osoby, która złożyła uprzednio wniosek o dotacje z urzędu pracy. W terminie wskazanym w umowie należy założyć działalność gospodarczą.

Dotacje z urzędu pracy - procedura

Ile wynosi dotacja z urzędu pracy 2023?

Wysokość dotacji z urzędu pracy zależy od możliwości finansowych danego urzędu. Jednak w praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wysokość dotacji zależy od kwot, jakie urzędy pracy otrzymały na ten cel. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub prowadzenia działalności.

Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie. Jeśli otrzymujący dotacje złamie warunki umowy lub będzie prowadzić działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy - wtedy musi zwrócić wszystko co otrzymał wraz z odsetkami w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu środków.

Dotacje z urzędu pracy a wkład własny

Zazwyczaj urzędy pracy nie wymagają wkładu własnego, z tym że przy rozpatrywaniu wniosku zwracają uwagę na niego (niektóre urzędy w regulaminach podają nawet zalecany procentowy pułap wkładu własnego), dlatego też lepiej go posiadać – choćby symboliczną sumę. Mając własny wkład (a wkładem przecież może być komputer, drukarka itp.), przyszły przedsiębiorca deklaruje pełne zaangażowanie w wymarzoną firmę, a co za tym idzie – jest to sygnał dla urzędu pracy, że firma ta będzie lepiej działać i w związku z tym ten przychylniej patrzy na rozpatrywany wniosek.

Co więcej, warto zwrócić uwagę na fakt, iż całą kwotę dotacji trzeba wydać zazwyczaj w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania dotacji, dlatego też warto posiadać pewną kwotę odłożoną na czarną godzinę, która jest wielce prawdopodobna na początku prowadzenia własnej działalności gospodarczej – opłacenie ZUS, lokalu itp.

Dotacja a biznesplan

Biznesplan to przeważnie element konieczny wniosku o dotacje z PUP. Zazwyczaj wniosek jest na tyle rozbudowany, że pole „biznesplan” zawiera się w jego wnętrzu. Czasem jednak biznesplan trzeba dołączyć w osobnym załączniku. Zwykle urzędy mają dostępne formularze do pobrania na swojej stronie internetowej. Natomiast niektóre urzędy pracy w ogóle nie wymagają biznesplanu, ale jego stworzenie na pewno zwiększy szansę na otrzymanie dofinansowania.

Ponadto profesjonalnie skonstruowany biznesplan przydaje się w sytuacji, gdy bezrobotny nie posiada wkładu własnego lub wykształcenia kierunkowego, związanego z profilem zakładanej działalności. Ponadto biznesplan pozwala urzędnikom lepiej zrozumieć koncepcję przedsiębiorcy, a jemu pomaga w systematycznym rozwoju firmy - zwłaszcza na początku przydaje się poukładany plan, który wskazuje krok po kroku, co należy robić.

Dotacja a dokumenty

Wszelkie dokumenty, certyfikaty i referencje realnie potwierdzają doświadczenie bezrobotnego starającego się o dotacje oraz jego orientację w przyszłym profilu firmy, co jednocześnie zwiększa jego szansę na dofinansowanie. Oczywiście przyszły przedsiębiorca nie musi znać się na wszystkim. Jeżeli zakłada firmę świadczącą usługi marketingowe, nie musi być informatykiem – wystarczy, że w biznesplanie zaznaczy, że na to stanowisko zatrudni odpowiednią osobę.

Jakie dotacje dla firm jednoosobowych?

Jednoczesne złożenie wniosku o dotacje z urzędu pracy i z innych źródeł jest niestety niemożliwe. Jednak dofinansowanie z PUP nie zamyka przed przedsiębiorcą drogi ku innym dotacjom. Nie ma żadnych przeciwwskazań, by ten mógł starać się o różne formy wsparcia finansowego - czy to refundację kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy (trzeba jednak odczekać kilka miesięcy, by złożyć taki wniosek), czy dotacje o środki unijne.

Jednak w obu przypadkach projekt musi klasyfikować się do danego programu operacyjnego. Trzeba także pamiętać, iż takie programy najczęściej wdrażane są w zależności od województwa, w związku z czym lokalizacja firmy jest tu niezwykle ważna.

Dotacje z urzędu pracy a prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości

Jak już wspomnieliśmy – prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości nie przeszkadza, by przedsiębiorca mógł starać się o dotację z PUP. Jednak istotne jest, żeby poprzednia działalność gospodarcza została zamknięta przed 12 miesiącami od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Prowadzenie firmy w przeszłości nie dyskredytuje danego bezrobotnego w oczach urzędników, wręcz przeciwnie dobrze udokumentowane doświadczenie może zwiększyć jego szansę na dotacje z urzędu pracy.

Chcąc otrzymać dotacje z PUP, należy sumiennie i profesjonalnie podejść do sprawy – dobrze skonstruować biznesplan, zdobyć wkład własny, udokumentować swoją wiedzę itp. A jak wiadomo, konkurencja nie śpi i jest jej całkiem sporo. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż dofinansowanie znacznie łatwiej uzyskać w mniejszych miejscowościach, gdzie rozmiar konkurencji jest ograniczony. Zatem rzetelne przygotowanie wniosku i przemyślane jego ulokowanie zwiększają szansę przyszłego przedsiębiorcy.

Dotacje z urzędu pracy - najczęstsze pytania

 • Ile trzeba być bezrobotnym żeby dostać dofinansowanie 2023?

  Aby otrzymać dofinansowanie, przez co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, nie można prowadzić innej działalności, a po przyznaniu dotacji nie można podjąć zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zazwyczaj jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Warto jednak przed złożeniem wniosku sprawdzić wysokość dotacji we własnym urzędzie pracy.
 • Bezrobotny, który nie prowadzi już działalności (czyli nie jest to kolejna działalność np. w formie spółki cywilnej), nie był karany w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dotację oraz nie korzysta już z dotacji na otwarcie firmy ze środków z innego urzędu pracy.
 • Należy złożyć wniosek o przyznanie dotacji do powiatowego urzędu pracy wraz z szeregiem oświadczeń.
 • Urzędy posiadają własne katalogi wydatków na które mogą zostać przeznaczone środki z dotacji. Co do zasady z dotacji z urzędu pracy można sfinansować zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, narzędzia), materiały podstawowe, reklamę lub adaptację i remont lokalu.
 • Wnioski o przyznanie dotacji należy składać jak najszybciej. Wnioski o dotację z urzędu pracy można składać od początku roku aż do wyczerpania środków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów