Poradnik Przedsiębiorcy

Dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Każdy początkujący przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o dotacje z urzędu pracy, które stanowią formę walki z bezrobociem. Ogromnym plusem takiej dotacji jest fakt, iż jest ona bezzwrotna. Ponadto przyszły przedsiębiorca już po pozytywnej decyzji  otrzymuje dotacje raczej szybko oraz jest ona wypłacana z góry- bez konieczności ponoszenia uprzednich wydatków z własnej kieszeni.

Jednak przed zgłoszeniem się po dofinansowanie do urzędu pracy należy spełnić kilka warunków - właśnie o nich piszemy w dalszej części artykułu.

Warunki otrzymania dotacji

  1. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, co uzyskuje się po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba o takim statusie lub statusu Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, o których jest mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
  2. Odczekanie trzech miesięcy od rejestracji w urzędzie jako osoby bezrobotnej. Dopiero po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie (niektóre urzędy pracy skracają termin oczekiwania do miesiąca).
  3. Bezrobotny starający się o dotacje z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych. Może natomiast studiować zaocznie.
  4. Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres).
  5. Dotacje z urzędu pracy nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
  6. Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  7. Bezrobotny składający wniosek o dotację z PUP nie otrzymał już wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności ani nie złożył w tym samym czasie wniosku o dotację w innym urzędzie.

Ważne!

Powiatowe Urzędy Pracy posiadają również swoje wewnętrzne regulaminy przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zawsze należy zapoznać się z udostępnianymi dokumentami właściwego urzędu.

Procedura otrzymania dotacji

Należy złożyć wniosek. Najczęściej cała procedura trwa ponad miesiąc (czasem dłużej, nawet do kilku miesięcy), w zależności od sprawności danego urzędu pracy. Bada się formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku, kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, jego doświadczenie oraz ocenia się planowaną działalność. Istotne jest spełnienie warunków określonych w regulaminie udostępnianym przez konkretny urząd. Rozpatrywanie wniosków przez urząd trwa około 30 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba czekać kolejny tydzień na podpisanie umowy z danym urzędem pracy oraz poręczycielami (poręczyciel zabezpiecza ewentualny zwrot kwoty dotacji w razie niedotrzymania przez wnioskującego warunków umowy). Dopiero po podpisaniu tej umowy przez strony, pieniądze w ciągu kilku dni trafiają na konto osoby, która złożyła uprzednio wniosek o dotację. W terminie wskazanym w umowie należy założyć działalność gospodarczą.

Kwota dotacji

Wysokość dotacji z urzędu pracy zależy od możliwości finansowych danego urzędu. Jednak w praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wysokość dotacji zależy od kwot, jakie urzędy pracy otrzymały na ten cel. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub prowadzenia działalności. Przykładowo, Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przyznaje bezrobotnemu środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie ok. 25 324,20 zł.

Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie. Jeśli otrzymujący dotację złamie warunki umowy lub będzie prowadzić działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy - wtedy musi zwrócić wszystko co otrzymał wraz z odsetkami w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu środków.

Dotacje z urzędu pracy a wkład własny

Zazwyczaj urzędy pracy nie wymagają wkładu własnego, z tym że przy rozpatrywaniu wniosku zwracają uwagę na niego (niektóre urzędy w regulaminach podają nawet zalecany procentowy pułap wkładu własnego), dlatego też lepiej go posiadać – choćby symboliczną sumę. Mając własny wkład (a wkładem przecież może być komputer, drukarka itp.), przyszły przedsiębiorca deklaruje pełne zaangażowanie w wymarzoną firmę, a co za tym idzie – jest to sygnał dla urzędu pracy, że firma ta będzie lepiej działać i w związku z tym ten przychylniej patrzy na rozpatrywany wniosek.

Co więcej, warto zwrócić uwagę na fakt, iż całą kwotę dotacji trzeba wydać w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania dotacji, dlatego też warto posiadać pewną kwotę odłożoną na czarną godzinę, która jest wielce prawdopodobna na początku prowadzenia własnej działalności gospodarczej – opłacenie ZUS, lokalu itp.