Dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy początkujący przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o dotacje z urzędu pracy, które stanowią formę walki z bezrobociem. Ogromnym plusem takiej dotacji jest fakt, iż jest ona bezzwrotna. Ponadto przyszły przedsiębiorca już po pozytywnej decyzji  otrzymuje dotacje raczej szybko oraz jest ona wypłacana z góry - bez konieczności ponoszenia uprzednich wydatków z własnej kieszeni.

Jednak przed zgłoszeniem się po dofinansowanie do urzędu pracy należy spełnić kilka warunków - właśnie o nich piszemy w dalszej części artykułu.

Warunki otrzymania dotacji

  1. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, co uzyskuje się po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba o takim statusie lub statusu Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, o których jest mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
  2. Bezrobotny starający się o dotacje z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych. Może natomiast studiować zaocznie.
  3. Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres).
  4. Dotacje z urzędu pracy nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
  5. Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  6. Bezrobotny składający wniosek o dotacje z PUP nie otrzymał już wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności ani nie złożył w tym samym czasie wniosku o dotacje w innym urzędzie.
  7. Czas od rejestracji jako osoby bezrobotnej, po którym można złożyć wniosek o dotacje z urzędu pracy, jest zależny od regulacji poszczególnych urzędów - może to być np. podczas pierwszej wizyty po rejestracji, miesiąc po niej, 3 miesiące itp. Czas ten zależy od konkretnego urzędu.

Ważne!
Powiatowe Urzędy Pracy posiadają również swoje wewnętrzne regulaminy przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zawsze należy zapoznać się z udostępnianymi dokumentami właściwego urzędu.

Procedura otrzymania dotacji

Należy złożyć wniosek. Najczęściej cała procedura trwa ponad miesiąc (czasem dłużej, nawet do kilku miesięcy), w zależności od sprawności danego urzędu pracy. Bada się formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku, kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, jego doświadczenie oraz ocenia się planowaną działalność. Istotne jest spełnienie warunków określonych w regulaminie udostępnianym przez konkretny urząd. Rozpatrywanie wniosków przez urząd trwa około 30 dni.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba czekać kolejny tydzień na podpisanie umowy z danym urzędem pracy oraz poręczycielami (poręczyciel zabezpiecza ewentualny zwrot kwoty dotacji w razie niedotrzymania przez wnioskującego warunków umowy). Dopiero po podpisaniu tej umowy przez strony, pieniądze w ciągu kilku dni trafiają na konto osoby, która złożyła uprzednio wniosek o dotacje z urzędu pracy. W terminie wskazanym w umowie należy założyć działalność gospodarczą.

 

Dotacje z urzędu pracy - procedura

Kwota dotacji

Wysokość dotacji z urzędu pracy zależy od możliwości finansowych danego urzędu. Jednak w praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wysokośćdotacji zależy od kwot, jakie urzędy pracy otrzymały na ten cel. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub prowadzenia działalności. Przykładowo, Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przyznaje bezrobotnemu środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie ok. 25 324,20 zł.

Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie. Jeśli otrzymujący dotacje złamie warunki umowy lub będzie prowadzić działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy - wtedy musi zwrócić wszystko co otrzymał wraz z odsetkami w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu środków.

Dotacje z urzędu pracy a wkład własny

Zazwyczaj urzędy pracy nie wymagają wkładu własnego, z tym że przy rozpatrywaniu wniosku zwracają uwagę na niego (niektóre urzędy w regulaminach podają nawet zalecany procentowy pułap wkładu własnego), dlatego też lepiej go posiadać – choćby symboliczną sumę. Mając własny wkład (a wkładem przecież może być komputer, drukarka itp.), przyszły przedsiębiorca deklaruje pełne zaangażowanie w wymarzoną firmę, a co za tym idzie – jest to sygnał dla urzędu pracy, że firma ta będzie lepiej działać i w związku z tym ten przychylniej patrzy na rozpatrywany wniosek.

Co więcej, warto zwrócić uwagę na fakt, iż całą kwotę dotacji trzeba wydać w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania dotacji, dlatego też warto posiadać pewną kwotę odłożoną na czarną godzinę, która jest wielce prawdopodobna na początku prowadzenia własnej działalności gospodarczej – opłacenie ZUS, lokalu itp.

Dotacja a biznesplan

Biznesplan to przeważnie element konieczny wniosku o dotacje z PUP. Zazwyczaj wniosek jest na tyle rozbudowany, że pole „biznesplan” zawiera się w jego wnętrzu. Czasem jednak biznesplan trzeba dołączyć w osobnym załączniku. Zwykle urzędy mają dostępne formularze do pobrania na swojej stronie internetowej. Natomiast niektóre urzędy pracy w ogóle nie wymagają biznesplanu, ale jego stworzenie na pewno zwiększy szansę na otrzymanie dofinansowania.

Ponadto profesjonalnie skonstruowany biznesplan przydaje się w sytuacji, gdy bezrobotny nie posiada wkładu własnego lub wykształcenia kierunkowego, związanego z profilem zakładanej działalności. Ponadto biznesplan pozwala urzędnikom lepiej zrozumieć koncepcję przedsiębiorcy, a jemu pomaga w systematycznym rozwoju firmy - zwłaszcza na początku przydaje się poukładany plan, który wskazuje krok po kroku, co należy robić.

Dotacja a dokumenty

Wszelkie dokumenty, certyfikaty i referencje realnie potwierdzają doświadczenie bezrobotnego starającego się o dotacje oraz jego orientację w przyszłym profilu firmy, co jednocześnie zwiększa jego szansę na dofinansowanie. Oczywiście przyszły przedsiębiorca nie musi znać się na wszystkim. Jeżeli zakłada firmę świadczącą usługi marketingowe, nie musi być informatykiem – wystarczy, że w biznesplanie zaznaczy, że na to stanowisko zatrudni odpowiednią osobę.

Dofinansowanie z PUP a inne dotacje

Jednoczesne złożenie wniosku o dotacje z urzędu pracy i z innych źródeł jest niestety niemożliwe. Jednak dofinansowanie z PUP nie zamyka przed przedsiębiorcą drogi ku innym dotacjom. Nie ma żadnych przeciwwskazań, by ten mógł starać się o różne formy wsparcia finansowego - czy to refundację kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy (trzeba jednak odczekać 6 miesięcy, by złożyć taki wniosek), czy dotacje o środki unijne.

Jednak w obu przypadkach projekt musi klasyfikować się do danego programu operacyjnego. Trzeba także pamiętać, iż takie programy najczęściej wdrażane są w zależności od województwa, w związku z czym lokalizacja firmy jest tu niezwykle ważna.

Dotacje z urzędu pracy a prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości

Jak już wspomnieliśmy – prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości nie przeszkadza, by przedsiębiorca mógł starać się o dotację z PUP. Jednak istotne jest, żeby poprzednia działalność gospodarcza została zamknięta przed 12 miesiącami od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Prowadzenie firmy w przeszłości nie dyskredytuje danego bezrobotnego w oczach urzędników, wręcz przeciwnie dobrze udokumentowane doświadczenie może zwiększyć jego szansę na dotacje z urzędu pracy.

Chcąc otrzymać dotacje z PUP, należy sumiennie i profesjonalnie podejść do sprawy – dobrze skonstruować biznesplan, zdobyć wkład własny, udokumentować swoją wiedzę itp. A jak wiadomo, konkurencja nie śpi i jest jej całkiem sporo. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż dofinansowanie znacznie łatwiej uzyskać w mniejszych miejscowościach, gdzie rozmiar konkurencji jest ograniczony. Zatem rzetelne przygotowanie wniosku i przemyślane jego ulokowanie zwiększają szansę przyszłego przedsiębiorcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów