0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest weksel?

  • weksel
Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Weksel to rodzaj papieru wartościowego. Stanowi zabezpieczenie umowy zawartej pomiędzy stronami. Najczęściej używa się go dla podwyższenia bezpieczeństwa profesjonalnych umów. Daje gwarancję terminowej spłaty zobowiązania przez wystawcę dokumentu lub osobę przez niego wskazaną. 

Weksel - kiedy go używamy?

Weksel może być używany jako środek płatniczy (kredytowy), zabezpieczający lub obiegowy. Płatnicza funkcja weksla oznacza możliwość wzięcia za jego pośrednictwem kredytu lub pożyczki. Funkcja zabezpieczająca wiąże się

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

z koniecznością uregulowania zaciągniętego zobowiązania w ustalonych wcześniej kwocie i terminie. Obiegowa daje natomiast możliwość zapłacenia należności względem kolejnej osoby właśnie posiadanym wekslem i - tym samym - przeniesienia na nią dotychczasowych zobowiązań własnego dłużnika. Warto wiedzieć, że weksel zdecydowanie ułatwia egzekucję sądową należności, jednak może okazać się bezwartościowy, jeśli dłużnik okaże się niewypłacalny.

Co zrobić by weksel był ważny?

Aby był ważny w świetle prawa, weksel musi być sporządzony na piśmie i zawierać nazwę (słowo weksel napisane w tym samym języku, co cały dokument), termin płatności, miejsce płatności, bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniędzy, nazwisko osoby, na rzecz której zapłata ma być dokonana oraz datę i miejsce wystawienia. Obowiązkowo weksel podpisać musi własnoręcznie jego wystawca. Niedopełnienie któregoś z powyższych elementów może skutkować uznaniem dokumentu za nieważny.

Kto podpisuje weksel?

Weksel wystawiony przez osobę prawną podpisuje upoważniony przez nią reprezentant, na przykład prezes zarządu. Dodatkowo na takim papierze wartościowym musi zostać umieszczona pieczątka firmy. W przypadku spółki cywilnej weksel podpisują wszyscy wspólnicy, jeśli razem mają spłacać zobowiązania lub tylko konkretne osoby, jeśli zobowiązanie nie dotyczy wszystkich wspólników. Pomimo, że w spółce cywilnej wszyscy członkowie odpowiadają za jej zobowiązania, to w kwestii podpisanego weksla odpowiedzialność za niego biorą tylko osoby, które się na nim podpisały.

Weksel - jakie wyróżniamy rodzaje?

W zależności od osoby dłużnika wyróżnia się weksel własny (sola) lub trasowany (ciągniony). W pierwszym rodzaju to wystawca weksla zobowiązuje się do zapłaty określonej w dokumencie kwoty. Weksel trasowany charakteryzuje się wskazaniem przez wystawcę osoby (trasanta), która ma uregulować jego należność na rzecz wskazanego kontrahenta (remitenta).

Prawo dopuszcza ponadto wystawienie weksla in blanco. Papier wartościowy z niewpisaną kwotą transakcji lub datą jej uregulowania stanowi zabezpieczenie interesów udzielającego pożyczki lub kredytu. Jego zaletą jest to, że w przeciwieństwie do kaucji nie zamraża żadnych środków pieniężnych. W interesie wystawcy weksla in blanco znajduje się przygotowanie deklaracji wekslowej, w której strony wspólnie ustalają jakie czynniki mogą spowodować wezwanie dłużnika do zapłaty i maksymalną wysokość kwoty, która może zostać na nim umieszczona. Właściciel weksla może co prawda wypełnić weksel niezgodnie z umową, jednak z pewnością w najbliższej przyszłości przegra sprawę w sądzie i będzie musiał oddać byłemu dłużnikowi nienależnie pobrane pieniądze wraz z odsetkami.

Czy weksel jest bezpieczny?

Należy mieć na uwadze, że weksle nie gwarantują wypłacalności dłużnika. Wierzyciele muszą jednak pamiętać, że weksle mają jeszcze ważniejszą cechę. Nie ma gwarancji, że dłużnik nie zbankrutuje. W przypadku niewypłacalności dłużnika prawa wierzyciela mogą być lepiej chronione przez gwarancje materialne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów