0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jaki wybrać kredyt dla małych firm?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc własną firmę, stawiamy najczęściej na rozwój oraz maksymalizację zysków. Do tego potrzebne są pieniądze. Niewiele przedsiębiorstw może pozwolić sobie na rozwój bez dodatkowych środków. W związku z tym rola kredytowania firm w ostatnich czasach bardzo wzrosła. Na rynku istnieje wiele dostępnych form finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dostępność usług finansowych spowodowała w ostatnich latach wzrost zapotrzebowania na usługi kredytowe. Na co zwracać uwagę biorąc kredyt dla małych firm? Jakie zabezpieczenia będą potrzebne? Na te i inne pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Jaki kredyt dla małych firm wybrać?

Przedsiębiorca zaklasyfikowany jako mała firma, czyli taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro,

oraz prowadzący pełną lub uproszczoną księgowość, może skorzystać z kredytów obrotowych zarówno w rachunku bieżącym, jak i w rachunku kredytowym przeznaczonym na bieżącą działalność gospodarczą. W przypadku zapotrzebowania na finansowanie inwestycji na przykład w postaci zakupu nowego samochodu czy nowej maszyny może skorzystać on z kredytu inwestycyjnego. W zależności od rodzaju kredytu okres kredytowania, czyli czas, na jaki bank udostępnia firmie finansowanie, może być krótki, tj. do trzech lat lub długi, tj. powyżej trzech lat.

Czy warto korzystać z usług specjalistów?

Kiedy już wiemy, że potrzebujemy skorzystania z dodatkowego finansowania, należy się do tego odpowiednio przygotować. Przedsiębiorca może samodzielnie przeglądać oferty bankowe obecne na rynku bądź skorzystać z profesjonalnego doradztwa finansowego czy bankowego. Każda z tych form ma swoje plusy i minusy. Samodzielna weryfikacja ofert zabiera często dużo czasu, na co przedsiębiorca nie zawsze może sobie pozwolić, natomiast jest bezpłatna. Czasem lepiej powierzyć wyszukiwanie najkorzystniejszej dla nas oferty specjalistom, a zaoszczędzony w ten sposób czas można wykorzystać na bieżącą działalność firmy. Oczywiście korzystanie z usług doradców finansowych czy bankowych wiąże się z opłatami za te usługi. Często koszty ponoszone w ten sposób są dobrą inwestycją. Doradca finansowy zajmie się wyborem najlepszej, najkorzystniejszej oferty na rynku, przygotuje razem z nami komplet wymaganych dokumentów do banku oraz wynegocjuje dla nas najlepsza cenę kredytu, czyli jego oprocentowanie.

Jeśli prowadzisz biznes minimum 12 miesięcy, możesz skorzystać z kredytu firmowego nawet do 600 tysięcy złotych na dowolny cel. W takim przypadku wymagana będzie uproszczona dokumentacja finansowa, tzn. np. potrzebna będzie deklaracji PIT za ostatni rok oraz zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnościami składek oraz podatków. Okres spłaty takiego kredytu może wynosić nawet do 10 lat. Podobnych ofert na rynku finansowym jest wiele. Dlatego warto skorzystać z usług specjalistów, którzy pomogą nam przy ubieganiu się o finansowanie w banku.

Co będzie potrzebne?

Jeśli prowadzisz małą firmę, komplet wymaganych dokumentów nie będzie zbyt obszerny. Niezbędne będą poniższe dokumenty:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty założycielskie (np. wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, umowa spółki cywilnej/jawnej wraz z aneksami),

 • ostatnia deklaracja PIT wraz z potwierdzeniem złożenia jej w urzędzie skarbowym,

 • dowód opłacenia podatku lub zaświadczenie o braku zaległości wobec urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 • podsumowanie księgi przychodów i rozchodów lub wyciąg z księgi głównej (w zależności od formy prowadzonej księgowości),

 • prognozy finansowe wymagane na cały okres kredytowania,

 • wniosek kredytowy.

Po przedłożeniu wymaganych dokumentów bank dokona oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i podejmie decyzje o przyznaniu bądź nie wnioskowanego finansowania.

Jakiego zabezpieczenia może zażądać od nas bank?

Każde finansowanie udzielane przez bank musi być odpowiednio zabezpieczone. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu mogą być dokonywane w wielu formach. Każda z nich ma specyficzne cechy, które podnoszą lub obniżają ich przydatność dla potrzeb banku. Zwróćmy uwagę na dwie grupy zabezpieczeń, które bank może chcieć od nas przyjąć.

1. Zabezpieczenia o charakterze rzeczowym, do których zalicza się:

 • hipotekę – obciąża ona nieruchomość dłużnika prawem do dochodzenia roszczenia przez wpis do ksiąg wieczystych. Daje wierzycielowi (np. bankowi) pierwszeństwo dochodzenia swych praw nawet po zmianie właściciela nieruchomości,

 • zastawy rejestrowe – mogą być ustanawiane na rzeczach ruchomych przedsiębiorcy. Od umowy zastawu ogólnego zastaw rejestrowy różni się tym, że jego przedmiot może pozostać w posiadaniu kredytobiorcy, co w przypadku zastawu ogólnego jest niedopuszczalne,

 • zastaw na prawach – dotyczy praw zbywalnych, tj. papierów wartościowych, udziałów w spółkach, praw w zakresie wynalazczości,

 • kaucję – kaucjodawca składa bankowi zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych, książeczek i bonów oszczędnościowych lub innych przedmiotów wartościowych czy instrumentów pieniężnych,

 • blokadę środków na rachunku bankowym – wyodrębnienie środków na rachunku bankowym lub powierzonych bankowi depozytów należących do przedsiębiorcy lub poręczyciela i udostępnieniu kredytodawcy w momencie powstania zaległych roszczeń,

 • przewłaszczenie na zabezpieczenie – upoważnia bank do przewłaszczenia ruchomych przedmiotów (np. maszyn, pojazdów, zapasów, biżuterii) na pokrycie roszczeń z tytułu niespłaconego kredytu. 

2. ​Zabezpieczenia o charakterze osobowym, do których zalicza się:

 • gwarancję bankową lub ubezpieczeniową – zobowiązanie banku lub ubezpieczyciela do zapłaty sumy pieniężnej kredytodawcy odpowiadającej kwocie niespłaconych rat kredytu, należnych odsetek i kosztów postępowania, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec banku-wierzyciela. Nabywcą gwarancji w tym przypadku jest kredytobiorca,

 • poręczenie wekslowe zobowiązujące poręczyciela na równi z wystawcą weksla do spłaty kredytu ustalonych w terminach płatności,

 • poręczenie według prawa cywilnego – poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu w razie uchylenia się kredytobiorcy od wywiązania się ze zobowiązań,

 • cesję wierzytelności – jako zabezpieczenie kredytu jest to umowa pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem udzielającym kredytu, na mocy której przedsiębiorca przenosi na bank swoje prawo do otrzymania konkretnej sumy za sprzedane towary lub usługi,

 • przystąpienie do długu kredytowego – do dotychczasowego kredytobiorcy-dłużnika przystępuje osoba trzecia w charakterze dłużnika solidarnego,

 • pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych firmy – może być udzielane przez kredytobiorcę lub osobę trzecią,

 • weksel własny in blanco – dokument zawierający podpis wystawcy weksla, nie zawiera jednak określenia sumy wekslowej i terminu płatności. Jako samoistne zabezpieczenie kredytu przyjmowany jest od kredytobiorców dobrze znanych bankowi o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,

 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c. – przyjmowane zamiennie z wekslem własnym in blanco, stosowane najczęściej do dużych ekspozycji kredytowych, może dotyczyć zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy. 

Na co zwracać uwagę, podpisując umowę kredytową?

W Polsce kredytowanie przedsiębiorstw reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Znajduje się tam kompendium wiedzy na temat rodzajów kredytów bankowych oraz wymagań dokumentacji kredytowej. Art. 69 tej ustawy opisuje szczegółowe elementy umowy kredytowej, na które należy zwracać uwagę, podpisując ten bardzo ważny dokument. Między innymi są to:

 1. oznaczenie stron umowy,

 2. kwota i waluta kredytu,

 3. cel, na który kredyt został udzielony,

 4. zasady i termin spłaty kredytu,

 5. wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,

 6. sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,

 7. zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,

 8. terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,

 9. wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,

 10. warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Poza umową kredytową wymagane jest często podpisanie dokumentów zabezpieczeń. W zależności od rodzaju kredytu oraz zdolności kredytowej wymagane będą różne zabezpieczenia. Podpisując dokumentację kredytową, zwracajmy szczególną uwagę na kwoty, waluty oraz parametry proponowanych zabezpieczeń, takie jak numery ksiąg wieczystych, specyfikacje przedmiotów zastawu czy oznaczenia kontraktów w przypadku cesji wierzytelności.

Bez względu na to, na co potrzebny jest przedsiębiorcy kredyt oraz na jego formę zabezpieczenia, należy pamiętać, że właściwe przygotowanie oraz korzystanie z usług specjalisty w ramach konsultacji indywidualnych, może uchronić nas przed nieoczekiwanymi problemami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów