Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Księgowość uproszczona - wszystko, co warto wiedzieć

Z księgowości uproszczonej mogą skorzystać osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro. W praktyce oznacza to, że mogą prowadzić księgę przychodów i rozchodów (KPiR). Po przekroczeniu niniejszego limitu księgowość uproszczona nie jest już możliwa, a przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia pełnej księgowości. 

Księgowość uproszczona

Limit zobowiązujący do prowadzenia KPiR przelicza się po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Mała księgowość obliguje przede wszystkim do prowadzenia:

  • księgi przychodów i rozchodów (przy opodatkowaniu wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym) lub

  • ewidencji przychodów (przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

W niektórych przypadkach, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności, przedsiębiorca będzie musiał prowadzić ewidencje. Są to:

Księgowość uproszczona - rejestry VAT

Jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, musi prowadzić rejestr zakupu i sprzedaży VAT. Forma prowadzenia rejestru nie jest szczegółowo ujęta w ustawach. Ważne, żeby zawierał dwie podstawowe grupy danych:

  • dane kontrahentów,

  • dane liczbowe dotyczące podatku VAT, m. in. podstawę opodatkowania.

Na podstawie rejestrów VAT podatnik  wypełnia deklaracje rozliczeniowe - VAT-7 (w przypadku rozliczenia miesięcznego) lub VAT-7K (w przypadku rozliczenia kwartalnego).

Ważne!

Deklaracje rozliczeniowe VAT należy wypełnić i złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Jeżeli podatnik potrzebuje, może prowadzić kilka rejestrów. Najbardziej podstawową formą dla transakcji krajowych jest rejestr sprzedaży i zakupu towarów i usług, dla transakcji unijnych rejestr wewnątrzwspólnotowej dostawy u nabycia towarów i usług, a dla relacji zagranicznych prowadzonych poza UE rejestr eksportu i importu towarów i usług.

Księgowość uproszczona - księga przychodów i rozchodów

Przedsiębiorcy prowadzący księgę przychodów i rozchodów (KPiR), płacą podatek od osiągniętych dochodów. Dochód rozumiany jest tu jako przychód pomniejszony o koszty. Podatki mogą być opłacane liniowo (stała stawka 19%) lub wg zasad ogólnych (18 lub 32%).

Ważne!

Podatek nie jest płacony, jeśli firma nie osiąga przychodów.

KPiR powinna zostać założona na na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej lub na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego. O założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów informuje się właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania podatnika) naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 dni od daty jej założenia.