Poradnik Przedsiębiorcy

Jakie informacje należy zgłosić do KRS podczas prowadzenia firmy?

Określone podmioty (jak np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, czy przedsiębiorstwa państwowe) zobowiązane są dokonać w ustawowo określonym terminie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Do ich obowiązków należy również jego bieżące aktualizowanie w celu zapewnienia dostępu do prawdziwych informacji na swój temat. Często okazuje się jednak, iż nie wszystkie dane zawarte przez podmiot w KRS są zgodne ze stanem faktycznym - dotyczy to sytuacji, gdy nie zostały one zaktualizowane lub uzupełnione o nowe. Jakie informacje należy zgłosić do KRS? Przeczytaj i sprawdź.

W wielu przypadkach zaniedbania takie wynikają albo z niedopatrzenia albo z braku wiedzy na temat tego, w jakim celu stworzony został rejestr i dlaczego tak ważne jest zawieranie w nim aktualnych informacji. Oczywiście zdarzają się również sytuacje, gdy utrzymywanie nieaktualnych informacji w KRS jest celowym działaniem przedsiębiorstwa.

Jakie informacje należy zgłosić do KRS?

Dzięki rejestracji w KRS podmiot uzyskuje osobowość prawną. Oznacza to, że staje się podmiotem różnych praw i obowiązków oraz może podejmować czynności prawne. Określa się, iż wpis do rejestru ma charakter konstruktywny, ponieważ dopiero od momentu jego dokonania przedsiębiorstwo (np. spółka) może rozpocząć działalność, do której zostało powołane.

Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorstw wpisanych do rejestru umieszcza się pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu w sześciu działach. Dane te różnią się w zależności od tego, jaki podmiot jest ujawniany w KRS.

O tym, jakie informacje należy zgłosić do KRS można przeczytać w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

W dziale pierwszym znajdują się m.in. nazwa lub firma, pod którą działa podmiot, oznaczenie jego formy prawnej, jego siedziba i adres, jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały - także ich siedziby i adresy, oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego lub numeru w ewidencji działalności gospodarczej.

Dodatkowo ustawa stanowi, iż jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, zamieszcza się tu również wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także oznaczenia poprzednich numerów rejestru.

W dziale drugim natomiast wpisuje się informacje dotyczące przykładowo: organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład (lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki osobowej), organów nadzoru, wraz z ich składem osobowym, prokurentów oraz rodzaju prokury, zawieszenia członków organu.

Dział trzeci jest natomiast źródłem danych dotyczących np. przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, złożenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia, złożenia opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości.

W dziale czwartym rejestru przedsiębiorców zawiera się następujące dane:

  • zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji;
  • należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji;
  • oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego;
  • informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego i jego zmianach, zawieszeniu prowadzonych przeciwko dłużnikowi egzekucji, a także o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  • informacje o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.