Poradnik Przedsiębiorcy

Likwidacja działalności gospodarczej - jakie dokumenty przygotować?

Likwidacja działalności gospodarczej nie musi być skomplikowanym procesem. Artykuł opisuje, jakich formalności trzeba dopilnować, likwidując jednoosobową działalność gospodarczą i jak prawidłowo wypełnić, gdzie i kiedy złożyć wszystkie wymagane dokumenty!

Likwidacja działalności - PIT

Spis z natury dla celów podatku dochodowego na dzień likwidacji działalności gospodarczej

Spis z natury dla celów PIT na dzień likwidacji działalności, inaczej nazywany remanentem, to pierwsza ważna kwestia, której powinni dopilnować podatnicy prowadzący KPiR lub ewidencję przychodów.

Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym w spisie z natury ujmują:

 • towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady (czyli zakupy księgowane w kol. 10 KPiR), które pozostają na stanie na dzień likwidacji działalności.

W przypadku prowadzenia KPiR remanent likwidacyjny dla celów PIT powinien obejmować nie tylko towary, które fizycznie znajdują się w firmie, ale również te, które są własnością przedsiębiorcy, a w dniu sporządzenia spisu znajdują się poza firmą.

Podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym w spisie z natury wpisują:

 • towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady.

W tym spisie z natury ujmuje się dodatkowo towary obce, które na dzień sporządzania spisu znajdują się na stanie firmy. Podaje się jednak jedynie ich ilość oraz zaznacza, czyją są własnością, bez dokonywania wyceny.

Nawet jeżeli podatnicy nie mają na stanie żadnych towarów, które obejmuje spis z natury, to nadal są zobowiązani do jego sporządzenia. Wartość remanentu wynosi wówczas 0.

Uwaga!

Jeszcze przed sporządzeniem spisu z natury dla celów PIT należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze jego sporządzenia:

 • co najmniej 7 dni przed datą sporządzenia spisu (z wyjątkiem sytuacji, gdy likwidacja działalności następuje 1 stycznia bądź 31 grudnia) - podatnicy prowadzący KPiR,

 • przed datą sporządzenia spisu - podatnicy prowadzący ewidencję przychodów.

Spis z natury dla celów PIT nie musi posiadać konkretnego wzoru (równie dobrze może to być dokument sporządzony w zwykłym edytorze tekstów), ale powinien zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela firmy (nazwę firmy);

 • datę sporządzenia spisu;

 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury;

 • szczegółowe określenie towaru i wyposażenia (w przypadku ryczałtowców);

 • jednostkę miary;

 • ilość stwierdzoną w czasie spisu;

 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary;

 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową;

 • łączną wartość spisu z natury;

 • wartość pomniejszenia wynikającego z regulacji dot. tzw. zatorów płatniczych, ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie (tylko w przypadku podatników prowadzących KPiR);

 • klauzulę "Spis zakończono na pozycji...";

 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela firmy (lub wspólników).

Ważne!

Sporządzonego remanentu dla celów PIT nie składa się do US i nie opłaca się od niego żadnego podatku.

Remanent likwidacyjny dla celów PIT zamyka KPiR (jest ostatnim wpisem w księdze), nawet jeśli wynosi 0. Jego wartość brana jest pod uwagę przy wyliczaniu rocznego podatku dochodowego.

Wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności

Drugim dokumentem, który należy utworzyć, gdy następuje likwidacja działalności, jest wykaz składników majątku, które pozostają na dzień likwidacji w firmie. Będą to nie tylko środki trwałe, ale także wyposażenie, które w dniu likwidacji pozostaje w firmie.

Celem stworzenia wykazu składników majątku jest pomoc w ustaleniu dochodu ze sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności gospodarczej. Samo sporządzenie wykazu nie skutkuje jednak powstaniem obowiązku podatkowego.

Wykaz powinien zawierać co najmniej:

 • liczbę porządkową;

 • określenie (nazwę) składnika majątku;

 • datę nabycia składnika majątku;

 • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku;

 • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów (ta kwota i kwota powyżej najczęściej są te same);

 • wartość początkową (w przypadku środków trwałych);

 • metodę amortyzacji (w przypadku środków trwałych);