0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG czy w KRS?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W praktyce gospodarczej zdarza się, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może zostać poproszona przez kontrahenta o numer KRS. W takiej sytuacji pojawia się wątpliwość - czy firma prowadzona przez osobę fizyczną podlega wpisowi do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach KRS?

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

Osoby, które decydują się na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej, muszą dokonać jej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG. Służy do tego specjalny druk CEIDG-1, w którym podaje się wszystkie istotne informacje na temat tworzonej firmy - jej nazwę, adres, formę opodatkowania etc. - oraz na temat jej właściciela.

Co ważne, wniosek ten jest jednocześnie:

 • wnioskiem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Ważne!

Z dniem 30. kwietnia 2018 roku wejdą w życie przepisy zwalniające z obowiązku rejestrowania działalności jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wówczas działalność taka nie będzie uznawana za działalność gospodarczą, co nie będzie powodowało konieczności rejestrowania jej w CEiDG.

Czy jednoosobowa działalność podlega wpisowi do KRS?

KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy, to ogólnopolski rejestr prowadzony przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych, w których rejestrują się różnego rodzaju podmioty. Jest on podzielony na trzy części:

 • Rejestr przedsiębiorców,
 • Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • Rejestr dłużników niewypłacalnych.

Czy w związku z powyższym rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga wpisu do Rejestru przedsiębiorców w KRS?

Zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym regulacje odnośnie Rejestru przedsiębiorców mają zastosowanie do:

 • spółek jawnych,
 • europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
 • spółek partnerskich,
 • spółek komandytowych,
 • spółek komandytowo-akcyjnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek akcyjnych,
 • spółek europejskich,
 • spółdzielni,
 • spółdzielni europejskich,
 • przedsiębiorstw państwowych,
 • instytutów badawczych,
 • przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej "przedsiębiorstwami zagranicznymi",
 • towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
 • towarzystw reasekuracji wzajemnej,
 • innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2,
 • oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • instytucji gospodarki budżetowej.

Jak widać, rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej nie podlega wpisowi do Rejestru przedsiębiorców w KRS, ale wyłącznie do CEIDG. W związku z powyższym firma taka nie będzie posiadać numeru KRS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów