Poradnik Przedsiębiorcy

Różne formy opodatkowania wspólników spółki

Każdy wspólnik spółki kwotę przychodów oraz kosztów ich uzyskania powinien uwzględniać na bieżąco w swoich rozliczeniach podatku dochodowego. Powinno odbywać się to zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Sprawdź, jakie mają do wyboru formy opodatkowania!

Wspólnicy, którzy są osobami fizycznymi, uznają za przychód z tytułu udziału w spółce osobowej przychód z działalności gospodarczej. Łączy się go z przychodami osiąganymi z innej działalności gospodarczej, którą prowadzą podatnicy oraz opodatkowane na tych samych zasadach. Osiągane przez podatników PIT dochody (przychody) z tytułu prowadzonej działalności mogą być opodatkowane według skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bądź w formie karty podatkowej. Jednakże występują pewne ograniczenia przy wyborze niektórych spośród wymienionych form opodatkowania.

Przykład 1.

Spółka cywilna została utworzona przez dwie osoby fizyczne. Jeden ze wspólników zdecydował się na wybór sposobu opodatkowania według skali podatkowej (18% lub 32%). Z kolei drugi wspólnik zgłosił się ze stosownym oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego. Aby zostało ono uznane za skuteczne prawnie, powinno dotyczyć wyboru formy opodatkowania podatkiem liniowym. Wybór innego sposobu, czyli w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej nie jest możliwy w przypadku osiągania przychodów z tytułu prowadzonej działalności przez spółkę. Wówczas obaj wspólnicy musieliby opłacać podatek według jednej z tych form.

Przykład 2.

Osoba fizyczna utworzyła ze spółką z o.o. spółkę kapitałową. Sytuacja ta pokazuje, że osoba fizyczna może opłacać podatek dochodowy tylko według skali podatkowej bądź w formie podatku liniowego. Jest to spowodowane tym, że osoby takie mogą opłacać:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych tylko w przypadku, gdy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych bądź spółki jawnej osób fizycznych
  • kartę podatkową tylko w przypadku, gdy prowadzą działalność gospodarczą zorganizowaną w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

W sytuacji rozliczenia przychodów z tytułu udziału w spółce, która nie posiada osobowości prawnej przez podatników CIT, stosuje się przepisy ustawy o CIT. Regulują one opodatkowanie przychodów, które są związane z działalnością gospodarczą. W tym celu łączy się przychody z udziałów w spółce osobowej z przychodami osiągniętymi z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bezpośrednio przez podatnika CIT.