0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa spółki cywilnej - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa spółki cywilnej - charakterystyka

Umowa spółki cywilnej jest zawierana przez co najmniej dwa podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wspólnikami spółki cywilnej mogą być:

 • osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą;

 • osoby prawne (inne spółki).

Spółkę cywilną regulują przepisy Kodeksu cywilnego, nie ma ona bowiem osobowości prawnej. W praktyce oznacza to, że podmiotami prawa w przypadku spółki cywilnej są jej wspólnicy i to oni zaciągają zobowiązania na własny rachunek oraz odpowiedzialność. Mają także pełne prawo do dysponowania majątkiem spółki, ponieważ stanowi on ich współwłasność.

Co ważne, wspólnicy odpowiadają za zobowiązania solidarnie, zarówno majątkiem spółki, jak i prywatnym.

Umowa spółki cywilnej powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, z kolei fakt jej zawarcia zgłasza się do urzędu skarbowego oraz GUS (obecnie na podstawie wniosku CEIDG-1 zgłoszenie dokonywane jest automatycznie). Dodatkowo, w umowie powinny się znaleźć zasady współpracy pomiędzy wspólnikami, zobowiązujące do działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, dla którego spółka została zawarta.

W przypadku umowyspółki cywilnej nie ma ściśle określonego wzoru czy obowiązkowych elementów, które powinny się w niej znaleźć. Jednak odnosząc się do przepisów Kodeksu cywilnego oraz do praktyki obrotu gospodarczego, można wskazać elementy, które są niezwykle istotne podczas jej sporządzania.

Umowa spółki cywilnej - jakie powinna zawierać elementy?

 • Data zawarcia umowy

Informacja istotna ze względu na moment powstania zobowiązań, prawa podatkowego oraz prawa rzeczowego.

 • Informacje na temat wspólników

W przypadku osób fizycznych muszą to być: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery dowodów osobistych, natomiast w przypadku spółek dane spółki oraz osoby reprezentującej.

 • Cel gospodarczy spółki

 • Nazwa i siedziba spółki oraz czas, na jaki ma być zawarta

Spółka może być zawarta na czas oznaczony bądź nieoznaczony.

 • Wkład wspólników

Równie istotne jest określenie rodzajów wniesionych przez wspólników wkładów, a także ich wartości. W razie braku takiego zapisu, każdy ze wspólników ma jednakową wartość.

 • Podział zysków

Jeżeli umowa nie określa inaczej, każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach. W umowie można także zawrzeć zapis o zwolnieniu niektórych wspólników z udziału w stratach bądź ograniczeniu tego udziału.

 • Reprezentacja spółki oraz kwestie jej prowadzenia

Wszyscy wspólnicy mogą mieć jednakowe uprawnienia, można także ustalić konkretny zakres dla każdego z nich osobno.

 • Podpisy stron

 • Opcjonalnie inne postanowienia o zmianach, wypowiedzeniu oraz rozwiązaniu umowy spółki cywilnej

Do pobrania:

Wzór umowy spółki cywilnej.pdf
Wzór umowy spółki cywilnej.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów