0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kto ponosi koszty postępowania egzekucyjnego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Według art. 34 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, koszty działalności egzekucyjnej komornika obejmują: koszty osobowe i rzeczowe ponoszone w związku z prowadzoną działalnością egzekucyjną, koszty ochrony zajętego mienia i niezbędnej ochrony osobistej oraz ubezpieczenia mienia kancelarii i własnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, koszty przejazdów w miejscowości będącej siedzibą komornika, korespondencji, obrotu pieniężnego, przewozu drobnych ruchomości niewymagających transportu specjalistycznego, obowiązkowe opłaty na samorząd komorniczy ponoszone zgodnie z przepisami ustawy oraz inne koszty niezbędne do wykonywania czynności egzekucyjnych oraz czynności przewidziane przepisami ustawy. Następny zaś artykuł stanowi, że koszty, o których mowa w art. 34, komornik pokrywa z uzyskanych opłat egzekucyjnych. Od kogo zatem komornik uzyskuje koszty postępowania egzekucyjnego?

Kiedy dłużnik ponosi koszty postępowania egzekucyjnego?

Art. 770 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że to dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, a same koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Komornik ustala koszt egzekucji pod warunkiem, poprowadzenie egzekucji należy do niego. Ponadto, zgodnie z art. 1025 kodeksu postępowania cywilnego, to właśnie koszty egzekucyjne muszą zostać pokryte w pierwszej kolejności, przed innymi świadczeniami. Jednakże występują takie sytuacje, w których to wierzyciel musi ponieść koszty postępowania egzekucyjnego.

Kiedy wierzyciel ponosi koszty postępowania egzekucyjnego?

Gdy postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone na wniosek wierzyciela lub kiedy postępowanie zostanie umorzone z mocy prawa w związku z bezczynnością wierzyciela, dłużnik ma prawo domagać się zaspokojenia kosztów postępowania egzekucyjnego. Jednak dłużnik musi wykazać, że orzeczenie opierające się na klauzuli wykonalności zostało uchylone, zmienione, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności.

Czy można zostać zwolnionym z ponoszenia kosztów egzekucyjnych?

Istnieje możliwość kiedy wierzyciel lub dłużnik może zostać zwolniony z ponoszenia kosztów egzekucyjnych. Sposobność taką zapewnia art. 771 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że zwolnienie od kosztów sądowych, przyznane stronie przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym lub z którego strona korzysta z mocy ustawy, rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne. Z kolei art. 102 ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym, zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Istnieją również pewne wyjątki, które stanowi art. 104 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a mianowicie takie, że od opłat sądowych zwolnione są organizacje porządku publicznego działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów