0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koncesja na alkohol - kto i w jaki sposób może się o nią ubiegać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nie każdy rodzaj działalności można rozpocząć, bazując jedynie na wpisie do ewidencji działalności gospodarczych. W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie zwolnienia, zgody, licencji czy koncesji. Niekiedy wymagane jest też posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych. Jedną z takich dziedzin jest sprzedaż alkoholu. Sprawdź, czym jest koncesja na alkohol i kiedy jest konieczna!

Koncesja - definicja

Koncesja jest przejawem ograniczania przez władze państwowe działalności gospodarczej. Jest to akt zgody państwa na podjęcie oraz prowadzenie danej działalności gospodarczej przez określonego przedsiębiorcę. Koncesja zawiera zarówno cechy pozwolenia, jak i zwolnienia z zakazu.

Przez kogo wydawana jest koncesja na alkohol?

Koncesja na alkohol jest wydawana przez wójta, burmistrza czy też prezydenta miasta w odniesieniu do sprzedaży detalicznej oraz przez marszałka województwa w przypadku sprzedaży hurtowej. Organ do którego należy się zgłosić nie wynika z miejsca zamieszkania przedsiębiorcy czy też zameldowania. W tym wypadku pod uwagę bierze się lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Wniosek o koncesję na sprzedaż alkoholu

Zaleca się skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów przed przystąpieniem do wypełniania wniosku tj.:

 • odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • dokument, który poświadcza tytuł przedsiębiorcy do dysponowania lokalem,

 • pozytywna decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu przez lokal warunków sanitarnych,

 • jeśli punkt sprzedaży będzie się znajdował w wielorodzinnym budynku mieszkalnym konieczne jest posiadanie zgody właściciela lub zarządcy budynku.

Wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej do właściwego organu. Przedsiębiorca nie ma obowiązku korzystać z gotowych wzorów, wniosek może sporządzić samodzielnie, należy jednak zwrócić uwagę żeby zawierał on następujące dane:

 • rodzaj zwolnienia, o które podatnik się ubiega,

 • dane firmy w tym adres siedziby,

 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

 • przedmiot działalności gospodarczej,

 • adres punktu, w którym alkohol będzie sprzedawany,

 • adres miejsca, gdzie alkohol będzie składowany.

Jeśli przedsiębiorca chciałby sprzedawać alkohol w kilku punktach, konieczne jest złożenie kilku wniosków oraz uzyskane odpowiedniej liczby koncesji na alkohol.

Koszt nabycia koncesji?

Koncesje na alkohol wydawane są odpłatnie a koszt ten jest zależny od rodzaju zezwolenia o jakie ubiega się przedsiębiorca. Zależne są one od zawartości alkoholu w danym trunku, na sprzedaż którego przedsiębiorca chce uzyskać zezwolenie.

Typ koncesji

Opłata wstępna

Roczny limit sprzedaży

Opłata roczna (poniżej limitu)

Opłata powyżej limitu

A

525 złotych

37 500 złotych

525 złotych

1,4% sprzedaży

B

525 złotych

37 500 złotych

525 złotych

1,4% sprzedaży

C

2 100 złotych

77 000 złotych

2 100 złotych

2,7% 

 

 

A - sprzedaż napojów o zawartości alkoholu poniżej 4,5 procent oraz piwa,

B - sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5 procent, ale nie więcej niż 18 procent (z wyłączeniem piwa),

C - sprzedaż trunków wysokoprocentowych (powyżej 18 procent).

Jeśli przedsiębiorca chciałby sprzedawać towary z trzech kategorii, powinien uzyskać wszystkie pozwolenia. Łączny koszt ich uzyskania wynosi 3 150 zł. Płatności można dokonać na rachunek bankowy miasta lub gminy.

Możliwe jest również ubieganie się o koncesję jednorazową np. w przypadku imprez plenerowych. W takim wypadku opłaty za koncesję będą odpowiednio wynosić:

 • alkohole z grupy A - 43,75 zł,

 • alkohole z grupy B - 43,75 zł,

 • alkohole z grupy C - 175 zł.

Koncesja na sprzedaż alkoholu - data jej ważności

Koncesja na alkohol wydawana jest na czas określony. Jej okres ważności zależny jest od charakteru sprzedaży prowadzonej przez przedsiębiorcę. W przypadku sprzedaży detalicznej koncesja wydawana jest na okres:

 • powyżej 4 lat - jeśli sprzedawany alkohol spożywany jest w miejscu sprzedaży - gastronomia,

 • powyżej 2 lat - jeśli sprzedawany alkohol spożywany jest poza miejscem sprzedaży  - sprzedaż detaliczna.

W przypadku sprzedaży hurtowej koncesje przyznawane są na okres:

 • nie krótszy niż 2 lata - w przypadku handlu hurtowego napojami o zawartości poniżej 18% alkoholu,

 • nie krótszy niż rok - w przypadku sprzedaży pozostałych trunków.

Po wygaśnięciu okresu ważności koncesji możliwe jest wystąpienie przez przedsiębiorcę o przedłużenie jej ważności, o ile w dalszym ciągu jest zainteresowany prowadzeniem tego typu działalności.

Koncesja na alkohol a pozostałe wydatki

Opłata za uzyskanie koncesji nie jest jedynym kosztem, jaki musi ponieść przedsiębiorca planujący zajmować się sprzedażą wyrobów alkoholowych. Dodatkowym kosztem jest składka na sprzedaż alkoholu. Opłacana jest ona w trzech ratach:

 • cześć pierwsza - płatna do 31 stycznia,

 • część druga - płatna do 31 maja,

 • cześć trzecia - płatna do 30 września.

Wysokość opłaty zależna jest od wysokości obrotów w ramach sprzedaży alkoholu. Szczegółowe dane zostały zawarte w tabeli powyżej.

Do opłat należy również doliczyć 17 złotych za wydanie zaświadczenia, które będzie potwierdzać dokonanie opłaty za korzystanie ze zwolnienia.

Przedsiębiorca musi pamiętać o tym, aby w terminie uregulować należną wpłatę, bowiem poszczególne terminy na uregulowanie kolejnych rat są bezwzględnie obowiązujące i niemożliwe do przywrócenia. Niedokonanie opłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na alkohol.

Brak koncesji na sprzedaż alkoholu

Kodeks karny reguluje sytuację w której alkohol sprzedawany jest bez koncesji. Zdarzenie takie traktowane jest jak przestępstwo i grozi za nie grzywna w wysokości od 100 zł do 720 000 złotych. W takiej sytuacji możliwe jest również orzeczenie przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów z zawartością alkoholu. W przypadku nieprzestrzegania przepisów możliwe jest również cofnięcie koncesji. Przedsiębiorca którego koncesja na alkohol została cofnięta, ma prawo po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu przystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie koncesji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów